foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายการแข่งขันหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.16 ครั้งที่  68  ปี 2561 

ลำดับ

สังกัดสาระ

รายการกิจกรรม

คะแนน

เหรียญ

ลำดับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม

1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

77

เงิน

5

1. เด็กหญิงธนพร  คงศรี
2. เด็กหญิงพรชนก  สุขกระโณ
3. เด็กหญิงภัญญดา  ทองเพ็ง
4. เด็กหญิงรินรดา  แสงสว่าง
5. เด็กหญิงอัญชลีภรณ์  พรหมรัตน์
 

1. นายธนาบดี  เพชรจันทร์
2. นายวิรัติ  หนูแก้ว
 

2

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

83

ทอง

6

1. นางสาวณัฐณิชา  เอียดแตระ
2. นางสาวนิศาชล  นุ่นแก้ว
3. นางสาววิจิตรา  หนูแก้ว
4. นางสาวศศินา  พลับจีน
5. นางสาวอรจิรา  จันทร์หยู
 

1. นางสาวสุรวดี  บุญฤทธิ์
2. นายนิวัฒน์  พรหมดวง
 

3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

80

ทอง

4

1. เด็กชายฐิติวุฒิ  สิงห์ทอง
 

1. นางสาวสายพิศ  นุ่นศรี
 

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

88

ทอง

4

1. นางสาวจารุวรรณ  เพ็ชรพัฒน์
 

1. นางสาวสุรวดี  บุญฤทธิ์
 

5

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

87.7

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีโชติ
2. เด็กชายสุธาดา  นาคพันธุ์
 

1. นายวัฒนา  รัตน์ทอง
 

6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

78.33

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายนันทกร  แก้วประดิษฐ์
2. นางสาวพรหมพร  เพ็งจันทร์ดี
 

1. นางสาวสุรวดี  บุญฤทธิ์
 

7

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

-1

-

 

1. นางสาวกวินนา  ธรรมธินโน
2. นางสาวฐิติวรดา  โปตะวัฒน์
3. นางสาวทิพยาภรณ์  ทองประเสริฐ
4. นางสาวบัวทิพย์  สังข์ทอง
5. นางสาวพิมพ์ศิริ  พหุโล
6. นางสาวพีรดา  ปานสุวรรณ์
7. นางสาวรุจิรา  ชุมภูประวิโร
8. นางสาววนิดา  จันทร์แก้ว
9. นางสาวศรสวรรค์  ศรีรัตน์
10. นางสาวสุทัดตา  สุยบุดดา
 

1. นายนรุตม์ชัย  สอนคง
2. นางสาวนันท์นภัส  เศวตพันธิกุล
3. นางสาวสุรวดี  บุญฤทธิ์