foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายการแข่งขันหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.16 ครั้งที่  68  ปี 2561 

ลำดับ

สังกัด

รายการแข่งขัน

คะแนน

เหรียญ

ลำดับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม

1

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

14.5

เข้าร่วม

8

1. นายจักรภัทร  จันทะ
2. นางสาวพิชญ์สินี  วงศ์งาม
3. นางสาววิชญาดา  วังคีรี
 

1. นางสาวปองพิสุทธิ์  ยอดมณี
2. นางสาวโชติกา  คงแก้วเคลื่อน
 

2

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

83

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายพันธ์ศักดิ์  ผดุงทอง
2. เด็กชายสุรชัย  หนูชัยแก้ว
3. เด็กชายอดิศร  ศรีวัง
 

1. นายบรรพต  มณีโรจน์
2. นางสาวตรีทิพ  ชูช่วย
 

3

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

76.9

เงิน

5

1. เด็กชายวิศรุต  พรหมอินทร์
2. เด็กชายวิษรุจน์  สรีริยะ
3. เด็กชายสิทธิชัย  เฉิดฉาย
 

1. นายบรรพต  มณีโรจน์
2. นางวรางค์  บุญช่วย
 

4

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

71.5

เงิน

7

1. นายชญานิน  มณีแสง
2. นายนภเดช  แก้วสัตยา
3. นายศุภโชค  ทัศนา
 

1. นางสาวโชติกา  คงแก้วเคลื่อน
2. นางสาวมัญชริน  ดำช่วย
 

5

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

87

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงกฤติญา  จินจักแก้ว
2. เด็กชายปัญญา  ภูมิงาม
3. เด็กหญิงเกศกนก  รัตนะ
 

1. นางสาวสาวิตรี  ประวัติ
2. นางสาวตรีทิพ  ชูช่วย
 

6

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

80

ทอง

6

1. นางสาวบงกช  สุวรรณนิมิตร
2. นางสาววลิษา  พรหมทอง
3. นางสาวสุกัญญา  สมาแอ
 

1. นางสาวมัญชริน  ดำช่วย
2. นางสาวปองพิสุทธิ์  ยอดมณี