foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายการแข่งขันหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.16 ครั้งที่  68  ปี 2561

ลำดับ

สังกัด

กิจกรรมที่แข่งขัน

คะแนน

เหรียญ

ลำดับ

นักเรียนที่แข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม

1

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

70

เงิน

11

1. เด็กหญิงณัญวรรณ  พีระประสมพงศ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทรัตน์
 

1. นายสุนทร  อับดุลลี
 

2

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

64

ทองแดง

8

1. นางสาวปิยะฉัตร  หมัดอาดัม
2. นางสาววาสนา  ทองใหญ่
 

1. นายสุนทร  อับดุลลี