foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายการแข่งขันหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.16 ครั้งที่  68  ปี 2561

ลำดับ

สังกัด

รายการแข่งขัน

คะแนน

เหรียญ

ลำดับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม

 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

65

ทองแดง

6

1. เด็กหญิงกมลพัชร  พ่วงสมุทร์
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ขุนอินทร์
3. เด็กหญิงพชรกมล  หนูเนียม
 

1. นางณภัทร  คงแก้วเคลื่อน
2. นางสาวโชติกา  คงแก้วเคลื่อน
 

2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

75

เงิน

4

1. นางสาวจิตรลดา  จินดาเพ็ชร์
2. นางสาวรัชดาพร  บูรณธร
3. นายอรรถพล  เมฆทอง
 

1. นางณภัทร  คงแก้วเคลื่อน
2. นางสาวโชติกา  คงแก้วเคลื่อน
 

 

 


ลำดับ

สังกัด

รายการแข่งขัน

คะแนน

เหรียญ

ลำดับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม

1

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

82

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กชายมูฮัมหมัด  สันหลี
2. เด็กชายเจนณรงค์  หนูดุก
 

1. พระชัยวัฒน์  จนฺทโก
 

2

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

71

เงิน

6

1. นายพีระ  ปานเขียว
2. นางสาวแพรพรรณ  หัสบงพันธ์
 

1. พระชัยวัฒน์  จนฺทโก
 

3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6

72

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวธนาภรณ์  สุทธิพงษ์
2. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีเพชร
 

1. พระชัยวัฒน์  จนฺทโก
 

4

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

48.3

เข้าร่วม

5

1. เด็กชายฐิติภัทร  อุฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิริกร  ง้าวงาม
 

1. นายมงคล  ยังทนุรัตน์
 

5

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

70

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กชายจารุเดช  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงธนพร  แซ่หลุ่ง
 

1. นายมงคล  ยังทนุรัตน์
 

6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

81

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวทัศน์จิราวรรณ  พูนแก้ว
2. นายนพพล  จิตตโชติ
 

1. พระชัยวัฒน์  จนฺทโก
 

7

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

41

เข้าร่วม

8

1. นายปพัฒน์  สิทธิพันธ์
2. นายเพชรรัตน์  ม่วงเปีย
 

1. พระชัยวัฒน์  จนฺทโก