foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายการแข่งขันหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.16 ครั้งที่  68  ปี 2561

ลำดับ

สังกัด

รายการแข่งขัน

คะแนน

เหรียญ

ลำดับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม

1

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

30

เข้าร่วม

9

1. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่ลี้
 

1. นายธีระพล  คุปกุลกานท์
 

2

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

65

ทองแดง

10

1. เด็กชายนัฐวุฒิ  อินทรวิชัย
 

1. นายธีระพล  คุปกุลกานท์
 

3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

72

เงิน

4

1. เด็กหญิงชิษณุชา  นนทะพันธ์
 

1. นายเอกฉัตร  ใจแก้ว
 

4

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

87

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายกฤษณา  สุระกำแหง
2. เด็กชายกฤษดี  สุระกำแหง
3. นายกันตพงศ์  ศรีนวลขาว
4. นางสาวกัลยารัตน์  แกล้วทนงค์
5. เด็กชายกิตติภัทร์  ทองเนียม
6. นายคมชาญ  นิยมเดชา
7. เด็กหญิงคศิษา  บูชาวัง
8. เด็กหญิงจันทนา  กาแก้ว
9. เด็กหญิงจิณณา  มูสิเกิด
10. เด็กหญิงจิรานันท์  ฟ้าขาวใส
11. เด็กหญิงชนากานต์  สงฆ์นางรอง
12. เด็กหญิงซันนี  ยูรอนิ
13. นายฐปนชัยกร  คชินทร
14. นายณรงค์ฤทธิ์  จันทรวงศ์
15. นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณเรืองศรี
16. เด็กชายธนกร  นิ่มเส้ง
17. เด็กชายธนกร  คงทอง
18. เด็กชายธีรศานต์  ชุมวงค์
19. นางสาวนภัส  วงศ์วาสนา
20. เด็กหญิงนริศรา  ทองเจริญ
21. เด็กหญิงนันทยา  ไกลสนาม
22. นางสาวพรรัตน์  นาภรณ์
23. นายพันธการต์  หน่อทอง
24. เด็กชายพันธุ์พิศิษฐ์  อ่อนคล้าย
25. นางสาวพิงพนารัตน์  พรหมทัตโต
26. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ต่วนสกุล
27. นายมนต์มนัส  ยกรัตน์
28. นายรัฐนนท์  รัตนบรรเลง
29. เด็กหญิงวรรณกร  กรอบเพ็ชร
30. นายวรเมธ  หม่อมท่า
31. นายวุฒิชัย  จุุลดำเนิน
32. เด็กหญิงสิริยากร  สุวรรณทวี
33. นางสาวสิริลักษณ์  รอดทองแก้ว
34. เด็กหญิงสุชาดา  นันทพันธ์
35. นางสาวสุภาภร  ฮุยเกี๊ยะ
36. เด็กหญิงอมรวรรณ  จันทร์พฤกษ์
37. เด็กหญิงอัจฉิมา  แก้วล้วน
38. เด็กหญิงเกษมณี  พรหมจินดา
39. เด็กหญิงโศภินฐา  แก้วมณี
40. นายไทยรัฐ  สุวรรณโณ
 

1. นายยอดยิ่ง  สุขขี
2. นายวิชาญ  แกล้วทนงค์
3. นายกิตติศักดิ์  แผ่นคำลา
4. นายไชยรัตน์  นครังอัฐิ
5. นายจีรศักดิ์  เรืองสวัสดิ์
6. นางสาวสิรินาฏ  หาญณรงค์
 

5

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

92

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายรัฐนนท์  รัตนบรรเลง
 

1. นายยอดยิ่ง  สุขขี
 

6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

-1

-

 

1. นางสาวอรจิรา  หนูนวล
 

1. นายยอดยิ่ง  สุขขี
 

7

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

76.6

เงิน

8

1. นางสาวฐิติวรรณ  รัตนกิจ
 

1. นายยอดยิ่ง  สุขขี
 

8

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

82

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายณัฐพล  ผ่องฉวี
 

1. นายวิชาญ  แกล้วทนงค์
 

9

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

85

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายคมชาญ  นิยมเดชา
 

1. นายไชยรัตน์  นครังอัฐิ
 

10

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงประชุมพร  สุดอ่อน
 

1. นายวิชาญ  แกล้วทนงค์
 

11

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

79

เงิน

6

1. นางสาวสุภาภร  ฮุยเกี๊ยะ
 

1. นายไชยรัตน์  นครังอัฐิ
 

12

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6

85

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายกันตพงศ์  ศรีนวลขาว
2. นายคมชาญ  นิยมเดชา
3. นายฐปนชัยกร  คชินทร
4. นางสาวฐิติวรรณ  รัตนกิจ
5. นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณเรืองศรี
6. นางสาวนภัส  วงศ์วาสนา
7. นายพันธการต์  หน่อทอง
8. นางสาวพิงพนารัตน์  พรหมทัตโต
9. นายมนต์มนัส  ยกรัตน์
10. นางสาวสิริลักษณ์  รอดทองแก้ว
11. นายไทยรัฐ  สุวรรณโณ
 

1. นายไชยรัตน์  นครังอัฐิ
2. นายวิชาญ  แกล้วทนงค์