foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายการแข่งขันหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.16 ครั้งที่  68  ปี 2561 

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

70

เงิน

6

1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฆังคะสุวรรณ
 

1. นางสาวเสาวลักษณ์  ลักษณะ
 

2

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6

78.4

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวสุปวีณ์  จาดเปรม
 

1. นางสาวเสาวลักษณ์  ลักษณะ
 

3

ภาษาไทย

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

62

ทองแดง

12

1. นางสาวธนพร  มีนากร
 

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรวดี  สุวรรณชาตรี
 

4

ภาษาไทย

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6

58

เข้าร่วม

9

1. นายภัทรพล  ชูเพ็ชร
 

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรวดี  สุวรรณชาตรี
 

5

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

79

เงิน

9

1. เด็กหญิงณัฐติญา  นันทา
 

1. นางอรอุมา  ทองดี
 

6

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6

54.2

เข้าร่วม

13

1. นางสาวรมย์ธีรา  ยางสุด
 

1. พระนพนนท์  เดโชวัต
 

7

ภาษาไทย

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

63.6

ทองแดง

5

1. เด็กชายพฤฒิพงศ์  เพ็ญจำรัส
2. เด็กชายพุทธรักษ์  บุญแก้วคง
 

1. นางสาวเสาวลักษณ์  ลักษณะ
 

8

ภาษาไทย

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6

-1

-

 

1. นายกิจชานน  คงทน
2. นายธนกฤต  ละอองสม
 

1. พระนพนนท์  เดโชวัต