foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายการแข่งขันหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.16 ครั้งที่  68  ปี 2561 

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียนเข้าแข่งขัน

ครูฝึกซ้อม

1

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

65

ทองแดง

11

1. นางสาวธรชญาน์  สงค์แดง
 

1. นางหทัยทิพย์  โชติศิริ
 

2

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

65

ทองแดง

7

1. เด็กหญิงวรัชยา  ชุ่มชื่น
2. เด็กหญิงเพียงฟ้า  สัมปะรัม
 

1. นายจีรพันธ์  ศรีบุญ
 

3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6

72

เงิน

6

1. นายจิรวัฒน์  ผดุงทอง
2. นายเฉลิมเดช  อริวะสะโร
 

1. นางสาวจิราพร  เรืองวรรธนะ
 

4

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

48

เข้าร่วม

5

1. เด็กชายนันทพัฒน์  แซ่เฮง
 

1. นายจีรพันธ์  ศรีบุญ
 

5

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

44

เข้าร่วม

5

1. นายขจรพงศ์  ชีวะพันธ์
 

1. นายจีรพันธ์  ศรีบุญ
 

6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

69

ทองแดง

15

1. นางสาวสุธิดา  ทองมี
 

1. นางหทัยทิพย์  โชติศิริ
 

7

คณิตศาสตร์

การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

55

เข้าร่วม

4

1. นายดุษิต  แซ่ท่อง
 

1. นางหทัยทิพย์  โชติศิริ