foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

 

 

รายการแข่งขันหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.1 ครั้งที่  68  ปี 2561

 

1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

91

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงบุณยวีร์  เทพกูล
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  สุวรรณธวัช
3. เด็กหญิงรินรดี  ตะนะโสภา
4. เด็กหญิงศศิ  ดิสสโร
5. เด็กหญิงอาภาภัทร์  ชูคง
 

1. นายกิตติศักดิ์  แผ่นคำลา
2. นางเสาวภา  รุ่งเรือง
 

2

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

86

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกรรณ์สุมา  รัตนมณี
2. เด็กหญิงชนันสิริ  จุลวรรณโณ
3. เด็กหญิงปัถยา  คงแก้ว
4. เด็กหญิงวรวลัญช์  รักทรัพย์
5. เด็กหญิงวิยดา  ขวัญคง
 

1. นางปิยนุช  ธรรมประพัทธ์
2. นายสุทัศน์  เพ็ชรสังข์
 

3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

89

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกวินธิดา  มณีสุวรรณ์
 

1. นางสาวสุกัญญา  คงหนู
 

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

94

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณัฐสุดา  มีสี
 

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพงศ์ทิพย์  สอนคง
 

5

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

88

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แพงชัยภูมิ
2. เด็กชายเจตพล  โมสิกะ
 

1. นางสาวสุภาภรณ์  รักษาพันธุ์
 

6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

95

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงกชกร  ใจทอง
2. เด็กชายธนกฤต  เวศโกศล
 

1. นายวิรัติ  หนูแก้ว
2. นางอุบลรัตน์  กปิลกาญจน์
 

7

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

100

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงจินตนา  ลิ่มชยุตพงศ์
2. เด็กหญิงชฎาพลอย   เพ็ชรมณี
3. เด็กหญิงพรรทิมา  พรหมเพ็ชร์
4. เด็กหญิงพริริสา  คงเขียว
5. เด็กหญิงวรัชญา  สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์ส่อง
7. เด็กหญิงสิตานัน  พันธ์บุญ
8. เด็กหญิงอังค์วรี  เสียงหวาน
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยแก้ว
10. เด็กหญิงอุษามณี  ขุนมี
 

1. นายวัฒนา   รัตนะ
2. พระครูวินัยธรสุฑากรณ์  ปสนฺโน
3. นางสาวสุรสวดี  บุญฤทธิ์
 

8

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

89

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงจิราพัชร  จิตณรง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสงเมือง
 

1. นางสาวดวงตา  พูลสวัสดิ์