foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

 

รายการแข่งขันหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป. 1 ครั้งที่  68  ปี 2561

1

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

84

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงจิตติมา  ชูแก้ว
2. เด็กชายชลากร  จันทร์เพชร
3. เด็กชายอภิวัฒน์  แย้มเงิน
 

1. นางอำพร  หลีหมัด 
2. นางอุบลรัตน์  กปิลกาญจน์
 

2

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

82

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายณชพล  สุวรรณมณี
2. เด็กหญิงปัญชรียา  สินสถิตพร
3. เด็กชายศตวรรษ  ศาลาคง
 

1. นายบรรพต  มณีโรจน์
2. นางอุบลรัตน์  กปิลกาญจน์
 

3

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

86

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายณัฐชนน  แก้วกาธร
2. เด็กชายพีรภัทร  แสนทวี
3. เด็กชายยศภัทร  พุ่มไชย
 

1. นายบรรพต  มณีโรจน์
2. นางอำพร  หลีหมัด