foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

 

รายการแข่งขันหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.1 ครั้งที่  68  ปี 2561

 

1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

85

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุวรรณโณ
2. เด็กชายพลกฤต  ช่วยภักดี
3. เด็กชายภิภพธ์  หาดสมาอิด
4. เด็กชายรังสรรค์  กิตติ
5. เด็กชายสุธาสิน  หับเจริญ
6. เด็กชายอธิป  เนื่องชมพู
 

1. นายชัยยเกียรติ  รุจิโกไศย
2. นางสาวเสริมสุข  ฟองประพันธ์
 

2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

100

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายชนนน  ชุ่มชื่น
2. เด็กชายธนนนท์  หาญรงค์
3. เด็กชายธวัฒน์  ทองรักษ์
4. เด็กชายธีรภัทร์   ทองบัว
5. เด็กชายปัณณวัฒน์  คงพันธ์
6. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทร์สุข
 

1. นายจินดา  ทองรักษ์
2. นายเอกชัย  สุขขี
 

3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงรสิตา  มิ่งเมือง
2. เด็กชายสิทธินนท์   จันทร์แก้ว
 

1. นางสาวมนิตา  วงศ์วัชรินทร์
 

4

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

92

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณธิดา  ร่างสีคง
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ชาตรีดำ
 

1. นางสาวสุกัญญา  หนูประกอบ
 

5

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

100

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงลีนา  ยูรอนิ
2. เด็กหญิงศุกลภัทร  หิรัญกูล
 

1. นางสาวสุกัญญา  หนูประกอบ
 

6

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

94

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายฐานันดร  นกงาม
2. เด็กหญิงณัฐชญา  ฉิมหนู
3. เด็กชายนเรศ  ศรีนวล
 

1. นางสาวดวงเนตร  แสงเขียว
2. นางสาวศิริลักษณ์  สุวรรณชาติ
 

7

ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

93.33

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงฐิศิวรดา  สายแวว
2. เด็กหญิงพัชรพร  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงวริศรา  วิวัฒน์
 

1. นางสาวสุธิดา  นิ่มมา