foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

 

รายการแข่งขันหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.1 ครั้งที่  68  ปี 2561

1

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

82

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุริวัลย์
 

1. นายชัยยเกียรติ  รุจิไศย
 

2

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

88

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายรวิพล  หะยีแวนาแว
 

1. นายนิรันดร์  ไพโรจน์
 

3

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

75

เงิน

4

1. เด็กหญิงสิรินทรา  เสน่ห์ภักดี
 

1. นายชัยยเกียรติ  รุจิไศย
 

4

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

87

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงกฤติยา  ทองสุข
 

1. นายนิรันดร์  ไพโรจน์
 

5

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

100

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายศิรวิทย์   วงอรุณ
 

1. นายจีรศักดิ์   เรืองสวัสดิ์
 

6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

100

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายธนกฤต  นะโค
 

1. นายจีรศักดิ์  เรืองสวัสดิ์
 

7

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

100

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายคุณากร   ขุนราษฎร์
 

1. นายจีรศักดิ์  เรืองสวัสดิ์
 

8

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

82.5

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงอัญญาณี  บุญประดิษฐ์
 

1. นายเอกฉัตร  ใจแก้ว
 

9

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

100

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงปริศา  อินทนุ้ย
 

1. นายเอกฉัตร  ใจแก้ว
 

10

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

85.6

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงเรวดี   รุมภักดี
 

1. นายวิชาญ  แกล้วทนงค์
 

11

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

83.6

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงอันธิกา   จูดจันทร์
 

1. นายวิชาญ  แกล้วทนงค์
 

12

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

100

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงขวัญชนก  อินทรเพ็ชร
2. เด็กหญิงจันธิมา  จันถก
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไม้ชุน
4. เด็กหญิงณีรนุช  วัฒนาวงษ์
5. เด็กหญิงนลินธร  งามเริง
6. เด็กหญิงนลินี  สุกเกลี้ยง
7. เด็กหญิงปลิตา  มากกำเนิด
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  รัตนพาหุ
9. เด็กหญิงรจิตพร  นุ่นสวัสดิ์
10. เด็กหญิงลีลาวดี   จันถก
11. เด็กหญิงสุพิชญา  แสงประทีป
12. เด็กหญิงหทัยภัทร  อินทรพัฒน์
13. เด็กหญิงอมายาวี  แปะเง้าสุข
 

1. นายกิตติศักดิ์  แผ่นคำลา
2. นายจิรศักดิ์  เรืองสวัสดิ์
3. นางสาวสิรินาฎ   หาญณรงค์