foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

 

รายการแข่งขันหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป. 1 ครั้งที่  68  ปี 2561

ลำดับ

สังกัด

กิจกรรมที่เแข่งขัน

คะแนน

เหรียญ

ลำดับ

นักเรียนที่แข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม

1

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

84

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงภูริณัฐ  ธรรมโชติ
 

1. นางวาริน  ไชยพูล 
 

2

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

81

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงณิชา  แซ่เฮ่า
 

1. นางอุษา  ปิ่นแก้ว 
 

3

ภาษาไทย

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3

79

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงวรัญญา   ช่อมณี
 

1. นางกชนิภา  ศรีสลับ 
 

4

ภาษาไทย

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6

80

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงเบญจทิพย์   สุวรรณรัตน์
 

1. นางอุษา   ปิ่นแก้ว 
 

5

ภาษาไทย

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3

44

เข้าร่วม

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงมัทนา  เหมรัญ
 

1. นางกชนิภา  ศรีสลับ 
 

6

ภาษาไทย

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6

52

เข้าร่วม

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นิลพันธ์
 

1. นางอุษา  ปิ่นแก้ว
 

7

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

78

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงฐิตาพร  ภัยรัตน์
 

1. นางสาวภูษิต  เสน่หา 
 

8

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

91

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงศิริภัสร์  จิระกาล
 

1. นายเอกฉัตร   ใจแก้ว
 

9

ภาษาไทย

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

96

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงฐิติวรดา  อนันต์
 

1. นางนงลักษณ์  เอกจิตต์
 

10

ภาษาไทย

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

87

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงกชกร  สุขมาก
2. เด็กหญิงณัฐวรา  จันทรักษ์
 

1. นายเอกฉัตร  ใจแก้ว