foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

 

รายการแข่งขันหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป. 1 ครั้งที่  68  ปี 2561

 

ที่

สังกัด

กิจกรรมที่แข่งขัน

คะแนน

เหรียญ

ลำดับ

นักเรียนที่แข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม

1

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

32

เข้าร่วม

4

1. เด็กหญิงพิมพ์พิชา  แช่มช้อย
 

1. นางปิยะนุช    วรสีหะ
 

2

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

13

เข้าร่วม

6

1. เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวหัน
 

1. นายวิรัตน์    พรหมสมบัติ
 

3

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

84

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงจิตลดา  มิตรณรงค์
2. เด็กหญิงธนรัตน์  ศิริศรีกุล
3. เด็กหญิงปรางรัตน์  คงสุวรรณ
 

1. นางสาวกรกนก    จิตบรรจง
 

4

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

20

เข้าร่วม

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขาทิพย์
 

1. นางปริศนา     โอทอง
 

5

คณิตศาสตร์

การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

43

เข้าร่วม

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงมณีวรรณ  แก้วคง
 

1. นางสาวสุพัตรา  เสนเนียม