foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                    นิเทศการสอนและสื่อนวัตกรรม

แผนงานฝ่าย             บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ               นางสาวอาภรณ์  ช่างสาน / นางกีรภัคร  บุญญามณี

มาตรฐานที่ 3             กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

          พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ร้อยละ 95 ของครูที่ได้รับการนิเทศการสอนและมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศ

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

 

21 พ.ค. 61

นางสาวอาภรณ์

นางกีรภัคร

2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน

22 พ.ค. 61

นางสาวอาภรณ์

นางกีรภัคร

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1. จัดทำปฏิทินนิเทศการสอน

30 พ.ค. 61

นางสาวอาภรณ์

นางกีรภัคร

2. จัดทำแบบบันทึกการนิเทศ

31 พ.ค. 61

นางสาวอาภรณ์

นางกีรภัคร

3. ประชุมชี้แจงเวลานิเทศการสอน

และแจกปฏิทินนิเทศ

6 มิ.ย. 61

นางสาวอาภรณ์

นางกีรภัคร

4. ดำเนินการนิเทศภาคเรียนที่ 1

7 มิ.ย. 61 –

20 ก.ย. 61

คณะกรรมการนิเทศ

5. สรุปผลการนิเทศ/รายงานผลการนิเทศภาคเรียนที่ 1

25 ต.ค. 61

นางสาวอาภรณ์

นางกีรภัคร

6. ดำเนินการนิเทศการสอนภาคเรียนที่ 2

14พ.ย. 61 –

22 ก.พ. 62

คณะกรรมการนิเทศ

7.สรุปผลการนิเทศ/รายงานผลการนิเทศภาคเรียนที่ 2

6 ก.พ. 62-

นางสาวอาภรณ์

นางกีรภัคร

 

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการนิเทศ

27 ก.พ. 62

นางสาวอาภรณ์

นางกีรภัคร

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรมการนิเทศการสอนตลอดปีการศึกษา 2561

4 มี.ค. 62

นางสาวอาภรณ์

นางกีรภัคร

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   1,000   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

แบบบันทึกการนิเทศ

9

90

810

2.

แบบบันทึกรายงานผลการนิเทศของ

ภาคเรียนที่ 1-2

2

95

190

รวม (หนึ่งพันบาทถ้วน)

1,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

         การสังเกตและการประเมินนิเทศการสอนของครูภายในชั้นเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ครูผู้สอนมีการพัฒนาการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 

(นางสาวอาภรณ์  ช่างสาน)         (นางอรอุมา ทองดี)                     (นางมารศรี  ช่วยเนียม)              

     เลขานุการกิจกรรม                 หัวหน้าโครงการ      รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจใน กิจกรรม

ชื่องาน/โครงการ   กิจกรรมนิเทศการสอนและสื่อนวัตกรรม

คำชี้แจง                โปรดใส่เครื่องเครื่องหมาย   ✓   ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม

เกณฑ์การประเมิน

                            ระดับ  1  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า  50%

                            ระดับ  2  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับ   50-74%

                            ระดับ  3  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับ 75-89%

                             ระดับ  4  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า  90%

 

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

1

2

3

4

1.  มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

 

2.  พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

3. ครูมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

 

 

 

 

4. ครูได้มีการใช้สื่อและนวัตกรรมที่ทันสมัย

 

 

 

 

5. โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินกิจกรรม

 

 

 

 

6. ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินกิจกรรม

 

 

 

 

7. ครูที่ได้รับการนิเทศการสอนและมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศ

 

 

 

 

8. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ .....................................

    (นางสาวอาภรณ์    ช่างสาน)

         ผู้รับผิดชอบกิจกรรม