foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

แผนงานฝ่าย            บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ             นางอรอุมา ทองดี                          

มาตรฐานที่ 3            กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1   การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

          เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนแจ้งวิทยาให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ร้อยละ 100 ของผู้สอนในสถานศึกษาใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

23 เม.ย. 61

นางอรอุมา

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1. ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ

24 เม.ย. 61

นางอรอุมา

2. ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

26-27 เม.ย. 61

 

นางอรอุมาและหัวหน้ากลุ่มสาระ

3.ทำบันทึกข้อความเบิกงบประมาณในโครงการ / กิจกรรม

2 พ.ค. 61

 

นางอรอุมา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน(check)

ประเมินผลการจัดกิจกรรม

 

1 มี.ค. 62

นางอรอุมา

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

5 มี.ค. 62

นางอรอุมา

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 5,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าเอกสาร

1

5,000

5,000

รวม (ห้าพันบาทถ้วน)

5,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          การตอบแบบสอบถามแบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. โรงเรียนแจ้งวิทยามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

         2. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

 

 

    

     (นางอรอุมา  ทองดี)           (นางอรอุมา ทองดี)                   (นางมารศรี  ช่วยเนียม)              

      เลขานุการกิจกรรม             หัวหน้าโครงการ         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา  อำเภอเมือง    จังหวัดสงขลา 

 

ชื่อครูผู้ประเมิน/ผู้ประสานงานรายวิชา.......................................................... ตำแหน่ง................................

สอนรายวิชา..........................................รหัสวิชา....................................ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...............

กลุ่มสาระการเรียนรู้………………………………………………………………….

คำชี้แจง

          ๑. แบบประเมินผลฉบับนี้ เป็นแบบประมาณค่า  ๓  ระดับ พร้อมบันทึกเสนอแนะแบ่งเป็น  ๓  ตอน  ประกอบด้วย

               ตอนที่ ๑   องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา

               ตอนที่ ๒   การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้

              ตอนที่ ๓   ข้อเสนอแนะอื่นๆ

          ๒. ให้ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการประเมินแล้วกรอกข้อมูลตามที่กำหนด

           ๓. ระดับคุณภาพ ให้เขียนเครื่องหมายถูก (√) ลงในช่องระดับคุณภาพ ดังนี้

                ระดับคุณภาพ ๓  หมายถึง ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสม ทุกรายการ

                ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง มีครบทุกรายการ แต่มีบางรายการควรปรับปรุงแก้ไข

                ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ไม่มี มีไม่ครบทุกรายการ ไม่สอดคล้อง ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติม

           ๔.  ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

 

 

ตอนที่  ๑ องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา

รายการ

ผลการประเมิน

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข

๑.  ส่วนนำ

     ๑.๑  ความนำ  

            แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจุดเน้น และความต้องการของโรงเรียน

 

 

 

 

     ๑.๒  วิสัยทัศน์

            แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  อย่างชัดเจน สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ครอบคลุมสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น  มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้

 

 

 

 

     ๑.๓  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

            มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 

 

 

 

     ๑.๔  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

            มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของโรงเรียน

 

 

 

 

๒.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

      ๒.๑ โครงสร้างเวลาเรียน  

             มีการระบุเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่เป็นเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติมจำแนกแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน ระบุเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำแนกแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน เวลาเรียนรวมของหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 

 

 

 

 

 

     ๒.๒  โครงสร้างหลักสูตร

          มีการระบุรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม ระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา พร้อมทั้งระบุเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิต  มีการระบุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งระบุเวลาเรียนไว้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติมที่กำหนดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดเน้นของโรงเรียน

 

 

 

 

 

   ๓.  คำอธิบายรายวิชา

         มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นปีที่สอน จำนวนเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิต ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน   

          การเขียนคำอธิบายรายวิชาได้เขียนเป็นความเรียงโดยระบุองค์ความรู้  ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะหรือเจตคติที่ต้องการและครอบคลุมตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง        

        ระบุรหัสตัวชี้วัด ในรายวิชาพื้นฐานและจำนวนรวมของตัวชี้วัดและระบุผลการเรียนรู้ ในรายวิชาเพิ่มเติมและจำนวนรวมของผลการเรียนรู้ถูกต้อง

        มีการกำหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  สอดแทรกอยู่ในคำอธิบายรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

 

  ๔.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

        ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  ได้ระบุกิจกรรม และจัดเวลา สอน ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

        มีการจัดทำโครงสร้างและแนวการจัดกิจกรรม  แนวทางการวัดและประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง ๓ กิจกรรมที่ชัดเจน 

 

 

 

 

  ๕.  เกณฑ์การจบการศึกษา

       ระบุเวลาเรียน/หน่วยกิต  ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์การจบการศึกษาของโรงเรียน ชัดเจน

       ระบุเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนไว้อย่างชัดเจน

       ระบุเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้อย่างชัดเจน

       ระบุเกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน

 

 

 

 

 

ตอนที่  ๒  การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้  (หลักสูตรระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้)

รายการ

ผลการประเมิน

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข

๑.  โครงสร้างรายวิชา

      ๑.๑ การจัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

            จัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์กันและเวลา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม

 

 

 

 

      ๑.๒ การจัดทำสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

            ได้วิเคราะห์แก่นความรู้ของทุกตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มาจัดทำสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด ชัดเจนเหมาะสมและครบทุกหน่วยการเรียนรู้

 

 

 

 

      ๑.๓ การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

           สะท้อนให้เห็นสาระสำคัญ หรือประเด็นหลักในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ น่าสนใจเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน

 

 

 

 

       ๑.๔ การกำหนดสัดส่วนเวลาเรียน

            กำหนดสัดส่วนเวลาเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม และรวมทุกหน่วยต้องเท่ากับเวลาเรียนตามหลักสูตร

 

 

 

 

        ๑.๕ การกำหนดสัดส่วนน้ำหนักคะแนน

             กำหนดสัดส่วนน้ำหนักคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้เหมาะสมและรวมตลอดปี/ภาคเรียนเท่ากับ 100 คะแนน

 

 

 

 

  ๒. หน่วยการเรียนรู้

        ๒.๑ การวางแผนจัดทำหน่วยการเรียนรู้

             มีการวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ครบทุกหน่วย

  การเรียนรู้ และทุกกลุ่มสาระฯ

 

 

 

 

        ๒.๒ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้  : การกำหนดเป้าหมาย

             กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด  สาระการเรียนรู้  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ถูกต้อง  เหมาะสมมีความสอดคล้องกัน

 

 

 

 

        ๒.๓  การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ : การกำหนดหลักฐานการเรียนรู้

            กำหนดชิ้นงาน /ภาระงาน  การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้

 

 

 

 

 

รายการ

ผลการประเมิน

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข

      ๒.๔  การจัดทำหน่วยการเรียนรู้  : ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

            ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/มาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

 

  ๓. แผนการจัดการเรียนรู้

       ๓.๑  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครบตามองค์ประกอบที่สำคัญทุกหน่วยการเรียนรู้

 

 

 

 

       ๓.๒  มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้

 

 

 

 

       ๓.๓ สอดคล้องจุดเน้นสู่การพัฒนาผู้เรียน ความสามารถและทักษะของผู้เรียนศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs x8Cs x2Ls)

 

 

 

 

       ๓.๔ สอดคล้องการบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

           บูรณาการหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (Worldclass Standard School)

           บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           บูรณาการกับประชาคมอาเซียน

           บูรณาการกับค่านิยม ๑๒ ประการ

           บูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ

           บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

       ๓.๕ ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

       ๓.๖  การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกแผนก่อนการนำไปใช้จริง

 

 

 

 

       ๓.๗ มีการนำเอาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัดการเรียนรู้จริง

 

 

 

 

  ๔. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่างยั่งยืน

       ๔.๑ มีการนิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

       ๔.๒  มีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

       ๔.๓  นำผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษามาวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ          

        ..............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

 

 

 

ลงชื่อ  .......................................................  ผู้ประเมิน 

(.......................................................)

ตำแหน่ง .....................................................

............./................/.............

 

 

 

ลงชื่อ  .......................................................

(.......................................................)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้.................................

............./................/.............