foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน

แผนงานฝ่าย            บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวปองพิสุทธิ์  ยอดมณี    

มาตรฐานที่           กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                2.2 การวางแผนและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

          ร้อยละ 98 ของครูได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

8 พ.ค. 61

นางสาวปองพิสุทธิ์

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

8 พ.ค. 61

นางสาวปองพิสุทธิ์

2. ขั้นดำเนินการ

(do)

 

1. ประชุมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้ารับการอบรม

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวปองพิสุทธิ์

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ดำเนินการส่งครูเข้ารับการอบรม

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวปองพิสุทธิ์

3. จัดทำคำสั่ง ส่งครูเข้ารับการอบรม

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวปองพิสุทธิ์

4. ทำบันทึกข้อความเบิกงบประมาณในโครงการ / กิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวปองพิสุทธิ์

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลการจัดกิจกรรม

 

29 มี.ค.62

นางสาวปองพิสุทธิ์

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

29 มี.ค.62

นางสาวปองพิสุทธิ์

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 150,000 บาท

 

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าอบรม สัมมนา

1

150,000

150,000

รวม (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

150,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          แบบสำรวจติดตามการเข้ารับการอบรมของครู บุคลากรทางการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ครูมีการพัฒนาศักยภาพ การจัดการเรียนรู้ดีขึ้นและปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

   

   (นางสาวปองพิสุทธิ์ ยอดมณี)    (นางอรอุมา ทองดี)                (นางมารศรี  ช่วยเนียม)              

          เลขานุการกิจกรรม            หัวหน้าโครงการ      รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

แบบสำรวจการเข้ารับการอบรมของครูและบุคลากรโรงเรียนแจ้งวิทยา

ที่

ชื่อ-สกุล

จำนวนครั้งที่เข้ารับการอบรม

1

2

3

4

5