foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

แผนงาน                     บริหารงานวิชาการ

ชื่อโครงการ                 พัฒนาครู

ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2                กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2     การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                    2.1 การวางแผนและดำเนินการพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย                                                                                      ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

                                    2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

มาตรฐานที่ 3                กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1     การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

ประเด็นพิจารณาที่ 3     การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอรอุมา ทองดี

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

หลักการและเหตุผล   

          โรงเรียนแจ้งวิทยาเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551                              และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของครูที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอดถึงสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ                                        ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการในฐานะ ที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ                                         ดูแล และพัฒนาครูให้มีศักยภาพ พร้อม ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง                                           ตลอดถึงหน่วยงานและ องค์กรต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไปอีกทั้งเป็นการดูแล                                  บำรุงรักษาส่งเสริมให้ทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมีความเสียสละและ อุทิศตนอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน 

          ด้วยเหตุนี้ฝ่ายบริหารงานวิชาการจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล                                       เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ ทำงานของครู

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน

          2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนแจ้งวิทยาให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

          3. เพื่อให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

          4. พัฒนาศักยภาพครูและการจัดการเรียนรู้ภายในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ

          5. เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1. ร้อยละ 98 ของครูที่ได้รับการอบรม/สัมมานาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

         2. ร้อยละ 100 ของผู้สอนในสถานศึกษาใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ

         3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนมีแผนจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

         4. ครูร้อยละ 95 ได้รับการนิเทศ และมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศ

ขั้นตอนการดำเนินการ

รายการกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการ

3.ดำเนินกิจกรรม / งาน

3.1 พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน

3.2พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

3.3 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

3.4 นิเทศการสอนและสื่อนวัตกรรม  

 

 

 

 

ครู

 

ครู

ครู

ครู

 

 

 

 

ตลอดปีการศึกษา

 

ตลอดปีการศึกษา

   ตลอดปีการศึกษา

   ตลอดปีการศึกษา

 

 

 

 

150,000

 

5,000

5,000

1,000

 

 

 

 

นางสาวปองพิสุทธิ์

 

นางอรอุมา

นางอรอุมา

นางสาวอาภรณ์

ระยะเวลาดำเนินโครงการ      8 พฤษภาคม 2561 – 30 มีนาคม 2562

งบประมาณ                           161,000   บาท

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

          1. ครูผู้สอน บุคลากร โรงเรียนแจ้งวิทยา

 ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

-ร้อยละของครูที่ได้รับการอบรม สัมมานาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

การตอบแบบสอบถาม

แบบประเมินการได้รับการอบรมพัฒนาตนเอง

-ร้อยละของผู้สอนในสถานศึกษาใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพในระดับดี

การตอบแบบสอบถาม

แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

-ร้อยละของครูผู้สอนมีแผนจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

การสำรวจ

การตอบแบบสอบถาม

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

-ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ และมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศ

การสังเกต

 

แบบประเมินนิเทศการสอน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

(นางอรอุมา ทองดี)

เลขานุการโครงการ

 

 

 

 

(นางมารศรี   ช่วยเนียม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

          (นายธริศร    เทียบปาน)                                     (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                           ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา
  ผู้เห็นชอบโครงการ                                            ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

 

(พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ