foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                     การจัดการเรียนรู้โดยใช้ EIS

แผนงานฝ่าย              บริหารงานวิชาการ      

ผู้รับผิดชอบ                นางสาวจุฑามาศ  คงฉ้ง            

มาตรฐานที่ 1              คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการของผู้เรียน

                                  1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

          2. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากล

          3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          1. ร้อยละ 81 ของครูได้รับการอบรมและพัฒนาการใช้สื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

          2. นักเรียนมีผลจากการเรียนรู้โดยการสอนแบบ EIS อยู่ในระดับดี

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

9 พ.ค. 61

11 พ.ค. 61

นางสาวจุฑามาศ

2. ขั้นดำเนินการ

(do)

1. เตรียมความพร้อมของครูในการจัดการเรียนการสอน

2. ติดตามผลการดำเนินงานของครูผู้สอน

19 พ.ค. 61

 

3 ก.ย. 61 / 20 ก.พ. 62

นางสาวจุฑามาศ

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลกิจกรรม

28 ก.พ. 62

นางสาวจุฑามาศ

4. ขั้นสรุป

(action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

5 มี.ค. 62

นางสาวจุฑามาศ

 

งบประมาณที่ได้รับ               จำนวน   -  บาท

รายละเอียดงบประมาณ                  -

วิธีการติดตามและประเมินผล
           

           1. การสอบถามจากครูผู้สอนเป็นรายเดือน

           2. การทดสอบผู้เรียนโดยครูประจำวิชา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนได้ในระดับดี

 

 

  

   (นางสาวจุฑามาศ  คงฉ้ง)      (นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ)        (นางมารศรี  ช่วยเนียม)     

 เลขานุการกิจกรรม                     หัวหน้าโครงการ                      รองผู้อำนวยการ

                                                                                                 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ EIS

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ EIS
  1. เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ EIS

ตอนที่ 1: คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

                             1. เพศ                Ο   ชาย      Ο   หญิง

                             2. สถานภาพ       Ο   ครู        Ο   บุคลากรทางการศึกษา       Ο   นักเรียน   

 ตอนที่ 2: ความพึงพอใจของครู บุคลากร และนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยช้า EIS

ข้อ

รายการ

ระดับความพึงพอ ใจ

มากที่สุด

5

มาก

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยที่สุด

1

1

เนื้อหาที่สอนมีความน่าสนใจ  ทันสมัย

 

 

 

 

 

2

เนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

3

เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับความรู้  ความสามารถของผู้เรียน

 

 

 

 

 

4

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐาน

 

 

 

 

 

5

จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียน

 

 

 

 

 

6

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะทางภาษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

 

7

ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

          ......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................