foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                   แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานฝ่าย            บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ             นางอุษา ชูเกลี้ยง / นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ

มาตรฐานที่ 3            กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณา 2    การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ฃ

          1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

          2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ)

         ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความสนใจใฝ่รู้ รักการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

- สำรวจแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดสงขลา

15 พ.ค. 61

 

นางอุษา

นางอุษา

2. ขั้นดำเนินการ

(do)

 

 

- รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ สถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดสงขลา ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

 

- จัดทำแหล่งเรียนรู้เป็นรูปเล่มเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต

7 มิ.ย. 61

 

 

 

25 ก.ค. 61

 

 

 

นางอุษา

 

 

 

นางอุษา,

นางสาวขนิษฐา

 

3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (check)

1. ประเมินผลกิจกรรม

 

 

 

4 ก.พ. 62

นางอุษา,

นางสาวขนิษฐา

4.ขั้นสรุป

(action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

18 ก.พ.62

นางอุษา,

นางสาวขนิษฐา

 

งบประมาณ              จำนวน   10,000   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

จัดทำสื่อแหล่งเรียนรู้เป็นรูปเล่ม

50

200

10,000

รวม (จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)หนึ่งหมื่นบาทถ้วน

10,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          สอบถามผลการใช้แหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและกระตือรือร้น รักการค้นคว้าทั้งที่เป็นรูปเล่มและสื่อออนไลน์

 

 

 

      (นางอุษา   ชูเกลี้ยง)    (นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ)          (นางมารศรี  ช่วยเนียม)

       เลขานุการกิจกรรม             หัวหน้าโครงการ             รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

 

 

 

แบบสอบถามการใช้หนังสือแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประจำปีการศึกษา 2561

1. สถานภาพ       Ο   ครู      Ο   นักเรียน

2. อายุ                Ο   8-11 ปี      Ο   12-15 ปี      Ο   16-19 ปี     Ο   19 ปีขึ้นไป

แบบสอบถามการใช้หนังสือแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                         เกณฑ์การประเมิน       5  =  มากที่สุด       4  =  มาก       3  =  ปานกลาง       2  =  น้อย       1  =  น้อยที่สุด

รายการ

 

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

 (5)

มาก

(4 )

ปานกลาง

(3)

น้อย

 (2)

น้อยที่สุด

 (1)

1. ความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

 

 

 

2. รูปแบบการนำเสนอข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

 

 

 

3. ความเหมาะสมของรายละเอียด เนื้อหา ของข้อมูล        แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

 

 

 

4. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความ ถูกต้องและน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด

 

 

 

 

 

5. ท่านศึกษาค้นคว้าข้อมูลแหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด

 

 

 

 

 

6. ท่านได้รับประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด

 

 

 

 

 

7. ปริมาณของหนังสือแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

 

 

 

8. ความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

        .......................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                             ขอบคุณคะ

                                                                                                                         ศูนย์วิทบริการโรงเรียนแจ้งวิทยา