foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                   การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์วิทยบริการเพื่อการเรียนรู้

แผนงานฝ่าย            บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ / นางอุษา ชูเกลี้ยง

มาตรฐานที่ 3            กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณา 2    การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนแจ้งวิทยาให้มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้

          2. เพื่อให้มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด

เป้าหมาย

         1. นักเรียนร้อยละ 88 ใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้ได้

         2. นักเรียน ที่ใช้ห้องสมุดมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี

วิธีดำเนินการ     

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

15 พ.ค. 61

22 พ.ค. 61

นางสาวขนิษฐา,

นางอุษา

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์

2.ออกแบบและสั่งซื้ออุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมในการทำห้องถ่ายทอดสดภายในห้องมินิเธียร์เตอร์

20 มิ.ย. 61

25 มิ.ย. 61

นางสาวขนิษฐา,

นางอุษา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลกิจกรรม

22 ก.พ. 62

นางสาวขนิษฐา,

นางอุษา

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

11 มี.ค. 62

นางสาวขนิษฐา,นางอุษา

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน    170,000    บาท (งบเรียนฟรี 15 ปี)

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1

จัดซื้อคอมพิวเตอร์

6

25,000

150,000

2

อุปกรณ์ตกแต่งการทำห้องถ่ายทอดสดภายในห้องมินิเธียร์เตอร์

-

20,000

20,000

รวม (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

170,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. สถิตินักเรียนที่มาใช้บริการห้องสมุด

          2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่กำหนดประจำภาคเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการใช้ห้องสมุด เพื่อการค้นคว้าหาความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียน

 

 

 

(นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ)  (นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ)        (นางมารศรี  ช่วยเนียม)              

    เลขานุการกิจกรรม                 หัวหน้าโครงการ            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการโรงเรียนแจ้งวิทยา

ประจำปีการศึกษา 2561

1. สถานภาพ      Ο    ครู       Ο   นักเรียน

2. อายุ               Ο    8-11 ปี      Ο   12-15 ปี      Ο   16-19 ปี      Ο   19 ปีขึ้นไป

3. ความถี่ในการเข้าใช้ห้องสมุด       Ο   ทุกวัน      Ο   สัปดาห์ละ 1-2 วัน      Ο   สัปดาห์ละ 3-4 วัน

4 ความพึงพอใจของท่านต่อการใช้บริการของห้องสมุด

                         เกณฑ์การประเมิน    5   =  มากที่สุด      4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  =  น้อย      1  =  น้อยที่สุด

การบริการ

ระดับความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อย
ทีสุด

1.ปริมาณของหนังสือ,วารสาร,หนังสือพิมพ์และสื่ออื่นๆความหลากหลายของหนังสือ

 

 

 

 

 

2.ความสามารถของบุคลากรในการแนะนำการใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด

 

 

 

 

 

3.ความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ

 

 

 

 

 

4.ห้องสมุดตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกในการไปใช้บริการ

 

 

 

 

 

5.จำนวนโต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับนั่งอ่านหนังสือเหมาะสม

 

 

 

 

 

6.จำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้น

 

 

 

 

 

7.ความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้น

 

 

 

 

 

8.บรรยากาศและความเงียบสงบในห้องสมุด

 

 

 

 

 

9.แสงสว่างภายในห้องสมุด

 

 

 

 

 

10.อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศภายในห้องสมุด

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

          ...................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                                     ขอบคุณคะ

                                                                                                                                      ศูนย์วิทบริการโรงเรียนแจ้งวิทยา