foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

แผนงาน                      บริหารงานวิชาการ

ชื่อโครงการ                 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1                คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1     ผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการของผู้เรียน

                                   1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

มาตรฐานที่ 2                กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2     การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      

                                    2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย                                                                                             และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

มาตรฐานที่ 3                กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1     มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

ประเด็นพิจารณา 2        การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณาที่ 3      การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรรโณ

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนากระบวนการ

หลักการและเหตุผล

          การจัดการศึกษาในปัจจุบันครูคือผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทำงานร่วมกับนักเรียนใน การแสวงหาและป้อนข้อมูล                                      ที่ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครูนำมาใช้จัดกิจกรรม การเรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้ง                                                 สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออื่น ๆ จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด                                       ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง                                        ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้                                          และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เป็นการพัฒนาสื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ให้สามารถนำไปใช้อย่างมี                                         ประสิทธิภาพอีกทั้งเป็นการสนับสนุนครูในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการให้ก้าวหน้าเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่อยู่รอบข้างอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อจัดสร้าง จัดหา และพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้

          2. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้

          3. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนแจ้งวิทยาให้มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้

          4. เพื่อให้มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด

          5. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

          6. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

          7. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

          8. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากล

          9. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          1. ร้อยละ 99 ของผู้เรียนได้รับการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

          2. ร้อยละ 100 ของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีความพึงพอใจในการใช้ในระดับดี

          3. นักเรียนร้อยละ 88 ใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้ได้

          4. นักเรียน ที่ใช้ห้องสมุดมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี

          5. ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความสนใจใฝ่รู้ รักการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้น

          6. ร้อยละ 81 ของครูได้รับการอบรมและพัฒนาการใช้สื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

          7. นักเรียนมีผลจากการเรียนรู้โดยการสอนแบบ EIS อยู่ในระดับดี

ขั้นตอนการดำเนินการ

 รายการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

นักเรียน

15 พ.ค. 61

28 ก.พ. 62

50,000

(งบเรียนฟรี 15 ปี)

นางอรทัย

2. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์วิทยบริการเพื่อการเรียนรู้

นักเรียน

15 พ.ค. 61

28 ก.พ. 62

170,000

นางสาวขนิษฐา

3.แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นักเรียน

15 พ.ค. 61-

28 ก.พ. 62

10,000

นางอุษา

4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ EIS

นักเรียน

9 พ.ค. 61-

5 มี.ค. 62

-

นางสาวจุฑามาศ

ระยะเวลาดำเนินการ    9 พฤษภาคม 2561 - 5 มีนาคม 2562
งบประมาณ                  230,000 บาท

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
          1. สวนสัตว์สงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ฯลฯ

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

1.    ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

2.   ร้อยละมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

3.   ร้อยละมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

-สถิติการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้

-ประเมินความพึงพอใจ

 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ

-แบบบันทึกสถิติการใช้บริการ

การประเมินผล
          สถิตินักเรียนเข้าใช้ห้องวิทยาศาสตร์และห้องสมุด และการประเมินความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

 

 

 

(นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ)

หัวหน้าโครงการ

 

 

 

 

(นางมารศรี ช่วยเนียม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

         (นายธริศร    เทียบปาน)                                             (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

     ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                                          ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

            ผู้เห็นชอบโครงการ                                                     ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

(พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2561

คำชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  ✓  ตามรายงานที่เป็นจริงหรือว่าเหมาะสม

 

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

มากที่สุด

(5)

มาก

(4)

น้อย

(3)

น้อยสุด

(2)

ปรับปรุง

(1)

1. ปริมาณงบประมาณเพียงพอสำหรับการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

2.ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

 

 

 

 

 

3.นักเรียนเรียนรู้โดยสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เร้าความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ และเหมาะสมกับนักเรียน

 

 

 

 

 

4. มีการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายและมีความเหมาะสม

 

 

 

 

 

5.ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการนี้

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

          .........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................