foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                      ประกวดดาว-เดือน             

แผนงานฝ่าย               บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                 นางสาวปองพิสุทธิ์ ยอดมณี

มาตรฐานที่ 1               คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 2    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                                   2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

วัตถุประสงค์

          เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก  การเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์                                                                 โรงเรียนแจ้งวิทยาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          1. นักเรียนร้อยละ 83 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน

          2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในกิจกรรมการประกวดดาว-เดือนอยู่ในระดับดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

7 มิ.ย. 61

11 มิ.ย. 61

นางสาวปองพิสุทธิ์

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1.คัดเลือกผู้เข้าประกวด

2.ฝึกซ้อมผู้เข้ารอบ

 

3.จัดเตรียมสถานที่

4. ประกวดดาว-เดือน

13 มิ.ย. 61

18-20 มิ.ย.61

15-16ก.ค.61

17 ก.ค. 61

นางสาวปองพิสุทธิ์

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินกิจกรรม

 

18  ก.ค. 61

นางสาวปองพิสุทธิ์

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

23  ก.ค. 61

นางสาวปองพิสุทธิ์

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   7,000   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา

จำนวนเงิน

1

ค่าอุปกรณ์สำหรับเตรียมงาน

1,320 บาท

2

ค่าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

18 แผ่น

50 บาท

900 บาท

3

ค่ารูปถ่ายสำหรับดาวเดือน

-        ค่าอัดรูป

-        ค่ากรอบรูปตั้งโชว์

 

18 รูป

18 อัน

 

20 บาท

120 บาท

 

360 บาท

2,160 บาท

4

ค่าเสื้อทีมดาวเดือน

-        ค่าเสื้อ

-        ค่าบล๊อค

 

18 ตัว

-

 

120 บาท

100 บาท

 

2,160 บาท

100 บาท

จำนวนเงิน 7,000   (เจ็ดพันบาทถ้วน)

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. แบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

          2. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          นักเรียนที่เข้าประกวด มีความกล้าแสดงออก  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนในระดับชั้นอื่นๆได้

 

 

 (นางสาวปองพิสุทธิ์ ยอดมณี)     (นางณภัทร  คงแก้วเคลื่อน)          (นางมารศรี  ช่วยเนียม)              

       เลขานุการกิจกรรม             หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกวดาว-เดือน ปี 2561

...................................................................................................................................

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง  กรุณาทำเครื่องหมาย  ✓   ในช่อง   ☐  ที่ตรงกับตัวท่าน

สถานภาพ            ☐   นักเรียนระดับชั้นม.ปลาย      ☐   นักเรียนระดับชั้นอื่นๆ      ☐   ครู/บุคลากร      ☐   บุคคลภายนอก

เพศ                      ☐   ชาย      ☐   หญิง

จำนวนครั้งที่มาร่วมกิจกรรม  ☐   ครั้งที่ 1      ☐   ครั้งที่  2      

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นต่อโครงการ

คำชี้แจง  ให้พิจารณารายการที่กำหนดให้ โดยทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นซึ่งตรง

                กับความคิดเห็นของท่าน

 

 

ข้อ

 

                     รายการ

ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1

 

2

 

3

4

5

6

 

7

ความเหมาะสมในการเผยแพร่ข่าวสาร

เกี่ยวกับการจัดโครงการ

ความเหมาะสมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

ภายในงาน

ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการประกวด

ความเหมาะสมของระยะเวลาการประกวด

ความเหมาะสมของสถานที่จัดการประกวด

ความเหมาะสมของรูปแบบในการจัด

การประกวด

ความน่าสนใจของกิจกรรมการ

ประกวด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ

                     

                        รายการ

ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

ความเหมาะสมของวิธีดำเนินการ

ประกวด

ความเหมาะสมของประเด็นที่จัด

ประกวด

ความเหมาะสมของคณะกรรมการ

ตัดสินการประกวด

การอำนวยความสะดวกในการจัดการ

ประกวด

ผลการประกวดเป็นไปตามวัตถุ

ประสงค์ของโครงการ

ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการ

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  1. ปัญหา/อุปสรรคในการร่วมโครงการ

           ...............................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................

  1. จุดเด่น

            ...............................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................

  1. จุดด้อย

            ...............................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................

  1. 4. ข้อเสนอแนะ

            ...............................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................