foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                   ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

แผนงานฝ่าย            บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ             นางปิยนุช ธรรมประพัทธ์ 

มาตรฐานที่ 3            กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณา 2    การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผู้บริหารครูและผู้ปกครอง

          2. เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ผู้ปกครองร้อยละ 94 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

 

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

3. กำหนดกรอบการปฏิบัติกิจกรรม

 

4. จัดทำกำหนดการประชุมผู้ปกครองในทุกระดับชั้น

5. เตรียมเอกสารประกอบการประชุม

18 พ.ค. 61

 

21 พ.ค. 61

 

22 พ.ค. 61

 

23 พ.ค. 61

 

24 พ.ค.61

นางปิยนุช

 

นางปิยนุช

 

     นางปิยนุช

 

นางปิยนุช

 

นางปิยนุช

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1. ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1

 

 

 

2. ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2

27 พ.ค. 61

 

 

 

10 ก.พ. 62

นางปิยนุช

 

 

 

นางปิยนุช

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

 

ประเมินผลกิจกรรม

 

28 พ.ค. 61 /

2 ก.พ. 62

นางปิยนุช

 

4. ขั้นสรุป (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

28 ก.พ. 62

นางปิยนุช

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน  14,000   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าของว่างสำหรับผู้ปกครอง ป.6 และ ม.3

600 ชิ้น

15

9,000

2.

อาหารกลางวันสำหรับครูประจำชั้น และนักเรียนชั้น ม6 มาแนะแนวการศึกษาต่อ

75 กล่อง

80

6,000

รวม (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

14,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. การลงทะเบียนของผู้ปกครองนักเรียน

          2. แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียน

          2. ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

(นางปิยนุช  ธรรมประพัทธ์)     (นางณภัทร  คงแก้วเคลื่อน )        (นางมารศรี     ช่วยเนียม)              

     เลขานุการกิจกรรม                หัวหน้าโครงการ       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

แบบลงทะเบียน

การประชุมผู้ปกครอง

.......................................................

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล นักเรียน

ชื่อผู้ปกครอง

ความสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน / โครงการ

ชื่องาน / กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระบริหารงานวิชาการ

คำชี้แจง        โปรดใส่เครื่องหมาย  ✓  ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม

                      5  =  มากที่สุด      4  =  มาก      3  =   ปานกลาง       2  =   น้อย      1  =   น้อยที่สุด 

เกณฑ์การประเมิน   

                     ระดับ 1  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %   

                     ระดับ 2  หมายถึง   ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 -74  %

                     ระดับ 3  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับ 75 -89%      

                     ระดับ 4  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90 % 

1. ผู้ประเมิน        Ο   ผู้บริหาร      Ο   ครู      Ο   ผู้ปกครอง      Ο   อื่นๆ................

2. เพศ                Ο   ชาย            Ο   หญิง

3. วุฒิการศึกษา  Ο   ต่ำกว่าปริญญาตรี        Ο   ปริญญาตรี      Ο   สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ             Ο   รับราชการ      Ο   ธุรกิจส่วนตัว      Ο   ครูและบุคลากรทางการศึกษา      Ο   อื่นๆ

5. รายได้            Ο   ต่ำกว่า 10,000 บาท        Ο   10,000-20,000 บาท       Ο   20,000-30,000 บาท      Οมากกว่า 30,000

 

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

 

1

2

3

4

5

1. ผู้ปกครองมีความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้

 

 

 

 

 

2. การจัดลำดับขั้นตอนเนื้อหาและดำเนินการประชุมได้อย่างเหมาะสม

 

 

 

 

 

3. ครูและผู้ปกครองร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและพฤติกรรมนักเรียนในปกครองได้อย่างเหมาะสม

 

 

 

 

 

4.ระยะเวลาในการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างเหมาะสม

       

 

5. การใช้การถ่ายทอดสดในการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างเหมาะสม

 

 

 

 

 

6. สถานที่ที่ใช้ในการจัดการประชุมมีบรรยากาศละสภาพแวดล้อมเหมาะสม

 

 

 

 

 

7. ภาพรวมในการประชุมผู้ปกครอง

 

 

 

 

 

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

 

1

2

3

4

5

8.ผู้ปกครองมีความประทับใจ ในการให้บริการและการตอบคำถามของครูที่ปรึกษา

 

 

 

 

 

9.ผู้ปกครองมีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป

 

 

 

 

 

10.ผู้ปกครองมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนแจ้งวิทยา

       

 

                                                 รวม