foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                            คัดกรองนักเรียน         

แผนงานฝ่าย                     บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                       นางณัฐปวีณ์   วิไลรัตน์

มาตรฐานที่ 1                      คุณภาพของผู้เรียน      

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2        คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.4     สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ครูได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

          2. เพื่อให้ครูได้รู้ถึงปัญหาของนักเรียนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือเบื้องต้น

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         นักเรียนที่ได้รับการคัดกรองที่มีปัญหาร้อยละ 95  ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

 

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

14 พ.ค. 61

 

17 พ.ค. 61

 

 

นางณัฐปวีณ์

 

นางณัฐปวีณ์

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1.ประชุมครูประจำชั้นเพื่ออธิบายทำความเข้าใจในการใช้ ระบบคัดกรอง โดยทำผ่านระบบ Application Student Care
 2.ครูประจำชั้นประเมินคัดกรองนักเรียนทุกคนในห้องของตนเองและจัดเก็บข้อมูล
3.ครูประจำชั้นคัดเลือกนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนเพื่อเข้ารับการส่งต่อ

4.ครูประจำชั้นคัดเลือกนักเรียนที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ  เรียนดี  ความประพฤติเรียบร้อยเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา

21 พ.ค. 61

 

 

28 พ.ค. 61

 

31 พ.ค.61

 

31 พ.ค.61

นางณัฐปวีณ์

 

 

ครูประจำชั้น

 

ครูประจำชั้น

 

ครูประจำชั้น

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลการดำเนินงาน

 

17 ม.ค. 62

นางณัฐปวีณ์

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลการปฏิบัติ

24 ม.ค. 62

นางณัฐปวีณ์

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน           -        บาท

รายละเอียดงบประมาณ                          -

วิธีการติดตามและประเมินผล

          - แบบประเมิน SDQ (Student Care)

          - แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน

          - บันทึกการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านพฤติกรรมที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 (นางณัฐปวีณ์  วิไลรัตน์)    (นางณภัทร  คงแก้วเคลื่อน)           (นางมารศรี ช่วยเนียม)              

      เลขานุการกิจกรรม             หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

 

 

แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล (ประจำชั้น)

ระดับชั้น.............จำนวนนักเรียนในความดูแล...............คน แยกเป็นดังนี้

รายการ

ปกติ(คน)

คิดเป็น

ร้อยละ

เสี่ยง

(คน)

คิดเป็น

ร้อยละ

ปัญหา(คน)

คิดเป็น

ร้อยละ

 ด้านความสามารถ

1.  ด้านการเรียน

     -  ผลการเรียนเฉลี่ย

     -  การมาเรียน

     -  การเข้าเรียนในรายวิชาต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

2.  ด้านสุขภาพ

    -  น้ำหนัก/ส่วนสูง

    -  สุขภาพร่างกายแข็งแรง

    -  โรคประจำตัว

    -  สายตา

    -  การได้ยิน

 

 

 

 

 

 

ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม(SDQ)

ผลคะแนนที่ได้จากแบบประเมิน(SDQ)

    -  ด้านอารมณ์

    -  ด้านความประพฤติ/เกเร

    -  ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น

    -  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน

    -  ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

 

 

 

 

 

 

ด้านครอบครัว

1.  เศรษฐกิจ  รายได้ของครอบครัว

-  บิดามีรายได้/เดือนละ2,500บาทขึ้นไป

-  มารดามีรายได้/เดือนละ2,500บาทขึ้นไป

-  นักเรียนมีเงินเพียงพอในการ

   รับประทานอาหาร/ซื้ออุปกรณ์

 

 

 

 

 

 

2.  การคุ้มครองนักเรียน

   -  ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว

   -  สภาพแวดล้อม/ที่อยู่อาศัย

 

 

 

 

 

 

3.  ด้านอื่น ๆ

     1.  ด้านยาเสพติด

     2.  ด้านพฤติกรรมทางเพศ

     3.  ด้านความปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

แบบสรุปผลการคัดกรองและกำหนดวิธีการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล

สำหรับครูประจำชั้น

( เฉพาะนักเรียนที่มีความเสี่ยง / ปัญหา )

นักเรียนที่มีความเสี่ยง / ปัญหา ชื่อ..........................................................................    ชั้น  ..........................

ปัญหาของนักเรียน

  1. ด้านความสารมารถ

                   การเรียน  คือ............................................................................................

                   ความสามารถอื่น ๆ  คือ .............................................................................

                   ร่างกาย  คือ ..........................................................................................

                   จิตใจ พฤติกรรม  คือ ..................................................................................

  1. ด้านครอบครัว

                   เศรษฐกิจ  คือ  ...................................................................................

                   การคุ้มครองนักเรียน  คือ ..........................................................................

 

บันทึกการช่วยเหลือ            

          .............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

 

         

                                                                   ลงชื่อ                                                                

(.....................................................

ครูประจำชั้น