foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                       เยี่ยมบ้าน

แผนงานฝ่าย                บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                  นางสาววิไลรัตน์  นะวะกะ

มาตรฐานที่ 1                คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                     1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                                      1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง

          2. เพื่อให้ครูได้เข้าใจนักเรียนในการ วิเคราะห์ปัญหา เพื่อนำไปสู่การคัดกรองนักเรียนรายบุคคล  

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         นักเรียนร้อยละ 92 ได้รับการเยี่ยมบ้านจากครูประจำชั้น

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

9 พ.ค. 61

11 พ.ค. 61

นางสาววิไลรัตน์

 

นางสาววิไลรัตน์

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1. ประชุมครูประจำชั้นพร้อมทั้งแจกแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านให้ครูประจำชั้น

2. ดำเนินการเยี่ยมบ้านเพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

2. ติดตามผลการเยี่ยมบ้าน

 

3. ครูประจำชั้นสรุปและรายงานผลการเยี่ยมบ้าน

4. สรุปผลการเยี่ยมบ้านและตั้งเบิกเงิน

15 พ.ค. 61

 

 

15 พ.ค. 61 –

25 ม.ค. 62

26 ก.ค. 61 /

19 ธ.ค. 61

24 ก.ย. 61/30 ม.ค. 62

1 ก.พ. 62

ครูประจำชั้น

 

 

นางสาววิไลรัตน์

 

นางสาววิไลรัตน์

 

นางสาววิไลรัตน์

 

นางสาววิไลรัตน์

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลกิจกรรม

11 ก.พ. 62

นางสาววิไลรัตน์

 

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

15 ก.พ. 62

นางสาววิไลรัตน์

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 35,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าตอบแทนการเยี่ยมบ้าน

1,750

20

35,000

รวม (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

35,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง

          2. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือได้ตรงกับสภาพปัญหา

           2. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

 

 

 

(นางสาววิไลรัตน์  นะวะกะ)     (นางณภัทร   คงแก้วเคลื่อน)         (นางมารศรี   ช่วยเนียม)              

      เลขานุการกิจกรรม              หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2561

ผู้ตอบแบบประเมิน เพศ        :         Ο   ชาย                 Ο    หญิง

ระดับการศึกษา                   :         Ο    ประถมศึกษา     Ο    มัธยมศึกษาตอนต้น    Ο    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.    Ο   ปริญญาตรี

                                                    Ο   ปริญญาตรี        Ο    ปริญญาโท                Ο    อื่นๆ

ผู้ปกครองของนักเรียน        :          Ο    ปฐมวัยปีที่.............      Ο    ประถมศึกษาปีที่.............      Ο    มัธยมศึกษาปีที่.............

คำชี้แจง   โปรดทำเครื่องหมาย    ✓    ในตารางเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ

                ระดับ 5 = มีความพึงพอใจมากที่สุด

                ระดับ 4 = มีความพึงพอใจมาก

                ระดับ 3 = มีความพึงพอใจปานกลาง

                ระดับ 2 = มีความพึงพอใจน้อย

                ระดับ 1 = มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

รายการ

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

1. การเยี่ยมบ้านของครูประจำชั้นทำให้ท่านทราบพฤติกรรมของนักเรียนขณะอยู่โรงเรียน

 

 

 

 

 

2. ท่านได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูประจำชั้น

 

 

 

 

 

3. การมาเยี่ยมบ้านของครูประจำชั้นทำให้ท่านวิตกกังวล

 

 

 

 

 

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อการมาเยี่ยมบ้านของครูประจำชั้น

 

 

 

 

 

5. การเยี่ยมบ้านนักเรียนมีประโยชน์ต่อท่าน

 

 

 

 

 

6. ท่านต้องการให้มีการเยี่ยมบ้านทุกปีการศึกษา

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง

 

          ...............................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 

 

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ชั้น............................................

ครูประจำชั้น.................................................................................................................

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย    ✓   ลงในช่องว่างสำหรับนักเรียนที่ได้ทำการเยี่ยมบ้านแล้วในแต่ละภาคเรียน

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***กำหนดสรุปส่ง ภาคเรียนที่ 1         :         24 กันยายน 2561

                          ภาคเรียนที่ 2          :         30 มกราคม 2562

ข้อมูลนักเรียนแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านต้องกับตรงกับข้อมูลในแอพพลิเคชั่น Student Care