foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

แผนงานฝ่าย            บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ              นางณัฐปวีณ์  วิไลรัตน์  

มาตรฐานที่ 1            คุณภาพของผู้เรียน      

ประเด็นพิจารณาที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงานหรือการทำงาน

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

          2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมของโรงเรียน

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ.) ร้อยละ 100 ได้รับการพิจารณารับทุน

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทราบ

14 พ.ค. 61

21 พ.ค. 61

24 พ.ค. 61

นางณัฐปวีณ์นางณัฐปวีณ์นางณภัทร

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1.ประชุมนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

2.นักเรียนกรอกแบบสัมภาษณ์ และทำการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ

 3.ประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

4.ประกาศผลนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษากับทางกองทุน
5. ดำเนินการตามกลักเกณฑ์ ส่งเอกสารใบสมัครเงินกู้ขอรับการกู้ตามหลักเกณฑ์กับทางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

1 มิ.ย. 61

 

 

4 มิ.ย. 61

 

6 มิ.ย. 61

 

 

8 มิ.ย.61

 

29 มิ.ย. 61

นางณัฐปวีณ์

 

 

นางณัฐปวีณ์

 

นางณัฐปวีณ์

 

 

นางณัฐปวีณ์

 

นางณัฐปวีณ์

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

สรุปรายงานกิจกรรมที่ปฏิบัติ

25 ม.ค. 62

นางณัฐปวีณ์

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

31 ม.ค. 62

นางณัฐปวีณ์

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน      1,000        บาท

รายละเอียดงบประมาณ                    

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

กระดาษ A4

1 รีม

100

100

2.

ค่าอาหารว่างในการประชุมผู้ปกครอง

30 ชุด

20

600

3.

ค่าจัดส่งเอกสารตลอดปีการศึกษา

6 ครั้ง

50

300

 

รวม (หนึ่งพันบาทถ้วน)

1,000   

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

         แบบบันทึกจำนวนผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ.) ร้อยละ 100                                                  ผ่านการยื่นกู้เงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

         

 

 

 

   (นางณัฐปวีณ์   วิไลรัตน์ )   (นางณภัทร   คงแก้วเคลื่อน)          (นางมารศรี     ช่วยเนียม)              

     เลขานุการกิจกรรม              หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

 

แบบบันทึกจำนวนผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ.) ปีการศึกษา 2561

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ชั้น

ยื่นกู้ผ่าน

ยื่นกู้ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 ……………………………………. 
                                                                                      

(ณัฐปวีณ์  วิไลรัตน์)   
                                                                                        

ครูผู้รับผิดชอบ