foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา

แผนงานฝ่าย            บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวสายพิศ  นุ่นศรี

มาตรฐานที่ 3            กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1   การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์            

เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

นักเรียนร้อยละ 85 ที่เข้ารับกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3. จัดทำรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

4. จัดทำกำหนดการจัดกิจกรรม

5. ฝึกซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตร

6. จัดสถานที่

17-18 ม.ค.62

25 ม.ค.62

 

4-5 ก.พ.62

 

8 ก.พ.62

20-22 ก.พ.62

27-28 ก.พ.62

นางสาวสายพิศ

นางสาวสายพิศ

 

คณะครู

 

คณะครู

คณะครู

คณะครู

2. ขั้นดำเนินการ(do)

จัดพิธีมอบเกียรติบัตร

1 มี.ค. 62

คณะครู

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลกิจกรรม

 

8 มี.ค. 62

นางสาวสายพิศ

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

11มี.ค.62

นางสาวสายพิศ

 

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 11,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

พานธุปเทียน-ดอกไม้

2 ชุด

600

1,200

2.

ค่าจัดซุ้มแสดงความยินดี

4 ซุ้ม

1000

4,000

3.

ค่าดอกไม้มอบแสดงความยินดี

3 มัด

600

1,800

4.

ค่าอาหารจัดเลี้ยงนักเรียน ม.ปลาย

(บายเนียร์)

 

4000

4000

รวม (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

11,000

 

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
  2. นักเรียนเป็นแรงจูงใจต่อนักเรียนรุ่นต่อๆไป

 

 

 

 

ลงชื่อ ............................... ลงชื่อ ................................ ลงชื่อ .............................................

 (นางสาวสายพิศ  นุ่นศรี)    (นางณภัทร  คงแก้วเคลื่อน)             (นางมารศรี  ช่วยเนียม)              

     เลขานุการกิจกรรม            หัวหน้าโครงการ         รองผู้อำนวยการบริหารงานฝ่ายวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน / โครงการ

ชื่องาน / กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระบริหารงานวิชาการ

คำชี้แจง        โปรดใส่เครื่องหมาย (/ ) ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม

เกณฑ์การประเมิน   

 ระดับ 1  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %   

ระดับ 2  หมายถึง   ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 -74  %

ระดับ 3  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับ 75 -89%      

ระดับ 4  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90 % 

  1. ผู้ประเมิน

            £  ผู้บริหาร         £ครู               £นักเรียน                      £อื่นๆ................

  1. เพศ

            £  ชาย    £  หญิง

  1. ระดับชั้น

            £ มัธยมศึกษาปีที่ 3  £ มัธยมศึกษาปีที 6   

 

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

1

2

3

4

1. การให้ความสำคัญของกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

 

 

 

 

2. ลำดับขั้นตอนพิธีการแสดงถึงความยินดีกิจกรรมบูชาพระคุณพ่อแม่ อำลาเพื่อน

 

 

 

 

3. สถานที่ระยะเวลาบรรยากาศ การประดับดอกไม้ ผูกผ้า ซุ้มถ่ายรูป มีความเหมาะสม

 

 

 

 

4. ความพร้อมและความเหมาะสมของเสียง แสง ดนตรีไทย ดนตรีสากลและวงดุริรยางค์

 

 

 

 

5. ระเบียบแถว ริ้วขบวนพร้อมเพรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

 

 

 

 

6. มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศด้ายศิลปะ ดนตรี กีฬา

 

 

 

 

7. อาหารโต๊ะจีน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

 

 

 

8. ความตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

 

 

 

 

9. การกับกำควบคุมนักเรียน

 

 

 

 

10. กิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนระลึก นึกถึงและผูกผันกับสถานศึกษา

 

 

 

 

รวม