foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                   มอบทุนการศึกษา

แผนงานฝ่าย            บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ             นางณภัทร  คงแก้วเคลื่อน

มาตรฐานที่ 1            คุณภาพของผู้เรียน      

ประเด็นพิจารณาที่    1.2.1  ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม

และจิตสำนึก ตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฎชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม           

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

          2. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจการของโรงเรียน

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเข้ารับทุนการศึกษาร้อยละ 93  

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3. ระดมทุนการศึกษาโดย

- ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ทุนไปกับผู้ที่มีจิตศรัทธา

- ติดต่อไปยังผู้ให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

4. ส่งใบสมัครขอรับทุนโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่ชั้น ป. 2- ม.6 ดังนี้

- โควตาเรียนดี ประพฤติดี

- นักเรียนเรียนดี ช่วยเหลือกิจกรรม

- เรียนดี ประพฤติดี ขาดโอกาสทางการเรียน

5. คณะกรรมการพิจารณานักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา

 

6. ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

1 มิ.ย. 61

4 มิ.ย. 61

 

6 มิ.ย. 61

 

 

 

 

15 พ.ค. 61

 

 

 

 

 

3 ก.ค. 61

 

9 ส.ค. 61

นางณภัทร

นางณภัทร

 

นางณภัทร

 

 

 

 

นางณัฐปวีณ์

 

 

 

 

 

นางณภัทร

 

นางณภัทร

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันแม่แห่งชาติ

12 ส.ค. 61

 

นางณภัทร

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง

12 ส.ค. 61

นางณภัทร

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

3 ก.ย. 61

นางณภัทร

 

งบประมาณที่ได้รับ     จำนวน   -      บาท

วิธีการติดตามและประเมินผล

           - สำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          นักเรียนเห็นความสำคัญของการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเอง

 

 

 

(นางณภัทร คงแก้วเคลื่อน)      (นางณภัทร คงแก้วเคลื่อน)          (นางมารศรี  ช่วยเนียม)              

      เลขานุการกิจกรรม              หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม มอบทุนการศึกษา

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

คำชี้แจง        โปรดใส่เครื่องหมาย   ✓   ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม

เกณฑ์การประเมิน   

                    ระดับ 1  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %   

                    ระดับ 2  หมายถึง   ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 -74  %

                    ระดับ 3  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับ 75 -89%      

                    ระดับ 4  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90 % 

1. ผู้ประเมิน      Ο    ผู้ปกครอง      Ο   ครู      Ο   นักเรียน      Ο   อื่นๆ................

2. เพศ              Ο   ชาย               Ο   หญิง

 

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

1

2

3

4

1. การวางแผนและการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

 

 

 

 

2. ความพร้อมในการต้อนรับและลงทะเบียนกิจกรรม

 

 

 

 

3. สถานที่ระยะเวลาบรรยากาศในการมอบทุนการศึกษา

 

 

 

 

4. ความพร้อมและความเหมาะสมของวิทยากรและกิจกรรม

 

 

 

 

5. ความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

6. ท่านคิดว่าการมอบทุนการศึกษามีประโยชน์ต่อท่าน

 

 

 

 

7. ท่านได้รับรู้ข้อมูลจากการเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

8. การกำกับควบคุมดูแลนักเรียนขณะจัดกิจกรรม

 

 

 

 

9. ควรให้มีการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

          .......................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................