foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                     รับนักเรียนใหม่          

แผนงานฝ่าย              บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ               นางสาวตรีทิพ  ชูช่วย

มาตรฐานที่ 1              คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                  1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน

วัตถุประสงค์

         เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ

  1. รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561  ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 5

เชิงคุณภาพ

  1. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจผลการดำเนินงานของโรงเรียนในระดับดี ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

8   ม.ค. 62

นางสาวตรีทิพ

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

22 ม.ค.62

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

 

 

 

 

1.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับนักเรียน

1  ก.พ.62

 

 

นางสาวตรีทิพ

 

 

2. จำหน่ายใบสมัคร

19 ก.พ. 62

3.รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4

20 มี.ค. 62–

7 เม.ย. 62

4. สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4

9 เม.ย.62

5. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

10 เม.ย.62

6. ประชุมผู้ปกครอง, รับรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,4

11 เม.ย.62

7.ประกาศผลสอบแยกห้องเรียน/มอบตัวนักเรียน

  12 เม.ย. 62

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน(check)

ประเมินผลกิจกรรม

 

14  พ.ค. 62

นางสาวตรีทิพ

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

21  พ.ค. 62

นางสาวตรีทิพ

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน  30,000  บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าระเบียบการรับสมัคร

1,000  ชุด

-

10,000

2.

ค่าแผ่นพับ

1,000  ชุด

-

10,000

3.

ค่าใบสมัคร

1,000  ชุด

-

10,000

รวม (สามหมื่นบาทถ้วน)

30,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

         แบบสรุปรายงานการจัดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1. ปริมาณนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

        2. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียน

 

 

  

     (นางสาวตรีทิพ ชูช่วย)        (นางณภัทร  คงแก้วเคลื่อน)          (นางมารศรี  ช่วยเนียม)              

       เลขานุการกิจกรรม               หัวหน้าโครงการ      รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน / โครงการ

ชื่องาน / โครงการ   การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน   กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ..............................

คำชี้แจง        โปรดใส่เครื่องหมาย   /    ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม

เกณฑ์การประเมิน   
                     ระดับ 1  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %   

                     ระดับ 2  หมายถึง   ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 -74  %

                     ระดับ 3  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับ 75 -89%      

                     ระดับ 4  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90 % 

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

1

2

3

4

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

 

 

 

 

   1.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ

 

 

 

 

   1.2  ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง

 

 

 

 

   1.3  ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน /โครงการ

 

 

 

 

   1.4  ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ

 

 

 

 

   1.5  ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ

 

 

 

 

2. ประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

 

 

 

 

   2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ

 

 

 

 

   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ

 

 

 

 

   2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการสามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ

 

 

 

 

   2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้รับผิดชอบโครงการ /วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ

 

 

 

 

3. ประเมินผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

    3.1  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

 

 

 

 

    3.2  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

 

 

 

 

รวม