foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                       แนะแนวการศึกษาต่อ

แผนงานฝ่าย                บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                  นางณภัทร  คงแก้วเคลื่อน / นางณัฐปวีณ์  วิไลรัตน์

มาตรฐานที่ 1                คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณา 1       ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                    1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีความสามารถในการตัดสินใจที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถกำหนดเป้าหมายในชีวิต                                                            และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตได้

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ )

         ผู้เรียนร้อยละ 96 ได้รับการให้คำแนะนำ  ปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการศึกษาระดับดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

15 พ.ค. 61

18 พ.ค. 61

นางณภัทร

นางณภัทร

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1. แนะแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ป.6

2. แนะแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3 การศึกษาต่อในสายสามัญและสายอาชีพโดยบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก

3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อนักเรียนชั้น ม.6โดยหน่วยงานจากภายนอก และภายในสถานศึกษา

4. ออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับการแนะแนวศึกษาต่อในสถานศึกษาภายนอกระดับ ชั้น ป. 6 เพื่อศึกษาต่อ ม. 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อ

เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

21 พ.ค. 61

 

21 พ.ค. 61

 

 

 

22 พ.ค. 61

 

 

7 ม.ค. 62

 

 

 

นางณัฐปวีณ์

 

นางณภัทร

 

 

 

นางณภัทร

 

 

นางณภัทร,

นางณัฐปวีณ์

 

 

5. พิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อรับโควตาในการศึกษาต่อสายอาชีพในสถานศึกษาต่างๆ

6. พิจารณานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรับโควตาในการศึกษาต่อม.1

1 พ.ย. 61

 

 

10 ม.ค. 62

นางณภัทร

 

 

นางณภัทร

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

4 มี.ค. 62

นางณภัทร

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

5 มี.ค. 62

นางณภัทร

งบประมาณที่ได้รับ        5,000  บาท     ( ห้าพันบาทถ้วน )

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าของที่ระลึก

25

200

5,000

รวม(ห้าพันบาทถ้วน)

5,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

         สำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

          จำนวนนักเรียนมีปริมาณเพิ่มขึ้นในการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย

 

 

  (นางณภัทร คงแก้วเคลื่อน)      (นางณภัทร คงแก้เคลื่อน)             (นางมารศรี  ช่วยเนียม) 

      เลขานุการกิจกรรม           หัวหน้าโครงการ         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

คำชี้แจง     โปรดใส่เครื่องหมาย   /   ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม

เกณฑ์การประเมิน   

                 ระดับ 1  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %   

                 ระดับ 2  หมายถึง   ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 -74  %

                 ระดับ 3  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับ 75 -89%      

                ระดับ 4  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90 % 

1. ผู้ประเมิน     Ο    ผู้ปกครอง      Ο   ครู      Ο   นักเรียน      Ο   อื่นๆ................

2. เพศ             Ο    ชาย              Ο   หญิง

3. ระดับชั้น      Ο    ประถมศึกษาปีที่ 6      Ο   มัธยมศึกษาปีที่ 3      Ο   มัธยมศึกษาปีที่ 6   

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

1

2

3

4

1. การให้ความสำคัญของกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

 

 

 

 

3. สถานที่ระยะเวลาบรรยากาศในการแนะแนว

 

 

 

 

4. ความพร้อมและความเหมาะสมของวิทยากรและกิจกรรม

 

 

 

 

5. ความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

6. ท่านคิดว่าการแนะแนวมีประโยชน์ต่อท่าน

 

 

 

 

7. ท่านได้รับรู้ข้อมูลจากการเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

8.. การกำกับควบคุมดูแลนักเรียนขณะจัดกิจกรรม

 

 

 

 

9.. กิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนได้รับความรู้และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

 

 

 

 

รวม