foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                          ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

แผนงานฝ่าย                   บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                    ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุสรา  สุขศรี / นางสาวจิดาภา  เอียดเหลือ

มาตรฐานที่1                   คุณภาพของผู้เรียน      

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                                     1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

                                     1.2.3.ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย

วัตถุประสงค์

          เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียน

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1.ร้อยละ 96 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ

         2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในระดับดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(Plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

 

10 เม.ย.61

24 เม.ย. 61

ว่าที่ ร.ต.หญิงอนุสรา ,

นางสาวจิดาภา

 

 

2. ขั้นดำเนินการ(Do)

 

1. กำหนดกรอบการปฏิบัติกิจกรรม

2. ติดต่อประสานงานฝ่ายสันทนาการ

3. ติดต่อประสานงานกับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6

4. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน

ตามกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

5. ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์

6. ขออนุญาตผู้ปกครองให้นักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม

24 เม.ย. 61

24 เม.ย. 61

24 เม.ย. 61

 

25 เม.ย. 61

 

25 เม.ย. 61

25 เม.ย. 61

 

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงอนุสรา

นางสาวจิดาภา

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

2. ขั้นดำเนินการ(Do)

 

7. ประชุมครูและบุคลากรปฏิบัติงาน ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

8. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้ารับการปฐมนิเทศตามแผนที่กำหนด

26 เม.ย. 61

 

 

 

2 พ.ค. 61

ว่าที่ ร.ต.หญิงอนุสรา

นางสาวจิดาภา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (Check)

 

1.แบบลงทะเบียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
2.แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

2 พ.ค. 61

 

 

2 พ.ค. 61

ว่าที่ ร.ต.หญิงอนุสรา

นางสาวจิดาภา

4. ขั้นสรุป        (Action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

7 พ.ค. 61

ว่าที่ ร.ต.หญิงอนุสรา

นางสาวจิดาภา

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน  20,000  บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์

2

1,500

3,000

2.

ค่าป้ายชื่อนักเรียน

400

-

2,000

3.

ค่าอุปกรณ์ปฐมนิเทศ

-

-

9,000

4.

ค่ารางวัลตอบแทน

-

-

3,000

5.

ค่าอัดรูปภาพกิจกรรม

-

-

1,000

6.

ค่าอื่นๆ

-

-

2,000

รวม (สองหมื่นบาทถ้วน)

20,000

         

วิธีการติดตามและประเมินผล

         1. การลงทะเบียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศร้อยละ 96

         2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

         2. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

         3. นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

        4. นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

 

    

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุสรา สุขศรี)    (นางณภัทร คงแก้วเคลื่อน)            (นางมารศรี ช่วยเนียม)

         เลขานุการกิจกรรม              หัวหน้าโครงการ         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

 

โรงเรียนแจ้งวิทยา

แบบลงทะเบียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศประจำปี 2561

.......................................................

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล นักเรียน

ชื่อผู้ปกครอง

ความสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนแจ้งวิทยา

แบบลงทะเบียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศประจำปี 2561

.......................................................

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล นักเรียน

ชื่อผู้ปกครอง

ความสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนแจ้งวิทยา

แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  4

ประจำปี 2561

.......................................................

คำชี้แจง   

          1. ผู้ประเมินได้แก่      Ο   ผู้บริหาร      Ο   ครู      Ο   นักเรียน     Ο   ผู้ปกครอง     Ο   อื่นๆ ...........                  

          2. เพศ                       Ο   ชาย            Ο   หญิง

จงทำเครื่องหมาย    ⁄   ลงในช่องระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมในตาราง

                             ระดับความพึงพอใจ      5     =     ดีมาก

                                                               4     =     ดี

                                                               3     =     พอใช้

                                                               2     =     ปรับปรุง

                                                               1     =     ควรปรับปรุงอย่างมาก

 

 

ที่

 

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรม

5

4

3

2

1

1

การวางแผนและการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

2

ความพร้อมในการต้อนรับและลงทะเบียนกิจกรรม

 

 

 

 

 

3

ความเหมาะสมของลำดับขั้นตอนและรูปแบบพิธีการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

4

ความเหมาะสมของกิจกรรมฐานการเรียนรู้

 

 

 

 

 

5

ความรู้ที่ได้จากฐานกิจกรรม 

 

 

 

 

 

6

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

7

ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม

 

 

 

 

 

8

ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

                  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

          ..............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................