foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

แผนงาน                        บริหารงานวิชาการ
ชื่อโครงการ                   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา       
ลักษณะโครงการ
            ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างโอกาสทางการศึกษา        
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1                  คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1     ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                       1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

                                       1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2     คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                                       1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

                                       1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย

                                       1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2                   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา        

ประเด็นพิจารณาที่ 2.3     การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด  การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 3                   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ             

ประเด็นพิจารณาที่ 1        การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

ประเด็นพิจารณาที่ 2       การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น   

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางณภัทร  คงแก้วเคลื่อน

หลักการและเหตุผล

           ด้วยนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศได้กำหนดหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551                                       ไว้ว่าเป็นการศึกษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว  โรงเรียนจึงประกันโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้เรียน  ให้เข้าศึกษาต่อ                                   ในระดับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนปกติ  หรือผู้เรียนพิการเรียนร่วม  ตลอดจนรับผู้เรียน                                             ที่ย้ายมาเข้าเรียนระหว่างภาคเรียน  โดยปรับและเทียบโอนผลการเรียนเพื่อผู้เรียนจบการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด

วัตถุประสงค์

          1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีความสามารถในการตัดสินใจที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถกำหนดเป้าหมายในชีวิต                                                              และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตได้

          2.เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

          3.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียน

          4. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

          5. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจการของโรงเรียน

          6. เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง

          7. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง

          8. เพื่อให้ครูได้เข้าใจนักเรียนในการ วิเคราะห์ปัญหา เพื่อนำไปสู่การคัดกรองนักเรียนรายบุคคล  

          9. เพื่อให้ครูได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

          10. เพื่อให้ครูได้รู้ถึงปัญหาของนักเรียนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือเบื้องต้น

          11. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผู้บริหารครูและผู้ปกครอง

          12. เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

          13. เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก  การเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์                                                        โรงเรียนแจ้งวิทยาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1. ผู้เรียนร้อยละ 96 ได้รับการให้คำแนะนำ ปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการศึกษาระดับดี

         2.  นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และระดับชั้นมัธยมศึกษา   

               ปีที่ 4ปีการศึกษา 2562  ร้อยละ 10

         3.  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจผลการดำเนินงานของโรงเรียนในระดับดี

              ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90.5

         4. ร้อยละ 96 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ

         5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในระดับดี

         6. ผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเข้ารับทุนการศึกษาร้อยละ 93  

         7. นักเรียนร้อยละ 85 ที่เข้ารับกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของ     ตนเอง

         8. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร้อยละ 100 ได้รับโอกาสทางการศึกษา

         9. นักเรียนร้อยละ 92 ได้รับการเยี่ยมบ้านจากครูประจำชั้น

         10. นักเรียนที่คัดกรองแล้วมีปัญหาร้อยละ 95  ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น

         11. ผู้ปกครองร้อยละ 94 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

         12. นักเรียนร้อยละ 83 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน

         13. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในกิจกรรมการประกวดดาว-เดือนอยู่ใน ระดับดี

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

ที่

รายการกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

 

11  พ.ค. 61

 

นางณภัทร

2.

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ

 

15  พ.ค. 61

 

นางณภัทร

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินกิจกรรม

3.1 แนะแนวศึกษาต่อ

 

3.2 รับนักเรียนใหม่

 

3.3 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

3.4 มอบทุนการศึกษา

 

3.5 ประกวดดาว-เดือน             

 

3.6 ปัจฉิมนิเทศ

 

3.7 กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

3.8 เยี่ยมบ้าน

 

 

3.9 คัดกรองนักเรียน

 

3.10 ประชุมผู้ปกครอง

 

นักเรียนทุกคน

 

นักเรียนทุกคน

 

นักเรียนทุกคน

 

นักเรียนกลุ่มช่วยเหลือ

นักเรียนม.4-ม.6

นักเรียน ม.3,

ม.6

นักเรียนม.4-6

 

นักเรียนทุกคน

 

 

นักเรียนทุกคน

 

นักเรียนทุกคน

 

15 พ.ค. 61 –

2 มี.ค. 61

8  ม.ค. 62 –

21  พ.ค. 62

10 เม.ย. 61-

7 พ.ค. 61

1 มิ.ย. 61 –

3 ก.ย. 61

7 มิ.ย. 61 –

23 ก.ค. 61

17 ม.ค. 62 –

11 มี.ค. 62

14 พ.ค. 61 –

31 ม.ค. 62

9 พ.ค. 61 –

15 ก.พ 62

 

14 พ.ค. 61 –

24 ม.ค. 62

18 พ.ค. 61 –

28 ก.พ. 62

 

5,000

 

30,000

 

20,000

 

-

 

7000

 

11,000

 

1,000

 

35,000

 

 

-

 

14,000

 

นางณภัทร

 

นางสาวตรีทิพ

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงอนุสรา

นางณภัทร

 

นางสาวปองพิสุทธิ์

นางสาวสายพิศ

 

นางณัฐปวีณ์

 

นางสาววิไลรัตน์

 

 

นางณัฐปวีณ์

 

นางปิยนุช

4.

ประเมินผลโครงการ

 

22  มี.ค. 62

 

นางณภัทร

5.

สรุปผลโครงการและรายงานโครงการ

 

26 มี.ค. 62

 

นางณภัทร

 

ระยะเวลาดำเนินการ    11 พฤษภาคม 2561  -  26  มีนาคม2562
งบประมาณ                  123,000  บาท 

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

  1. นักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา
  2. ครู

ระดับความ­สำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

1. ผู้เรียนร้อยละ 96 ได้รับการให้คำแนะนำ  ปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการศึกษาระดับดี

 2. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4ปีการศึกษา 2562  ร้อยละ 100

3. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจผลการดำเนินงานของโรงเรียนในระดับดี ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90.5

4. ร้อยละ 96 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในระดับดี

6.  ผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเข้ารับทุนการศึกษาร้อยละ 93  

7. นักเรียนร้อยละ 85 ที่เข้ารับกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง

8. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

(กยศ.) ร้อยละ 100 ได้รับโอกาสทางการศึกษา

9. นักเรียนร้อยละ 92 ได้รับการเยี่ยมบ้านจากครูประจำชั้น

10. นักเรียนที่คัดกรองแล้วมีปัญหาร้อยละ 95  ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น

11. ผู้ปกครองร้อยละ 94 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

12นักเรียนร้อยละ 83 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน

13. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในกิจกรรมการประกวดดาว-เดือนอยู่ในระดับดี

 

ความพึงพอใจ

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

การประเมินผล
           

          1. จากแบบประเมินความพึงพอใจ

          2. สรุปรายงานแต่ละกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. จำนวนนักเรียนมีปริมาณเพิ่มขึ้นในการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย

          2. ผู้ปกครองนักเรียนในเขตอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอใกล้เคียงส่งบุตรหลานมาเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา

          3. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

          4. นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

          5. นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

          6. นักเรียนเห็นความสำคัญของการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเอง

          7. นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ

          8. นักเรียนฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา

          9. นักเรียนมีความสุขกับการร่วมกิจกรรม

          10. ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

          11. นักเรียนเป็นแรงจูงใจต่อนักเรียนรุ่นต่อๆไป

          12. ผู้เรียนช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

          13. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือได้ตรงกับสภาพปัญหา

          14. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

          15. ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านพฤติกรรมที่ดีขึ้น

          16. นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียน

          17. ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

(นางณภัทร  คงแก้วเคลื่อน)

หัวหน้าโครงการ

 

 

 

 

 

(นางมารศรี  ช่วยเนียม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

          (นายธริศร    เทียบปาน)                                        (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

     ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                                     ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

              ผู้เห็นชอบโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

(พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ