foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ           

แผนงานฝ่าย            บริหารงานวิชาการ.  

ผู้รับผิดชอบ             นางอุษา ปิ่นแก้ว

มาตรฐานที่ 1            คุณภาพของผู้เรียน  

ประเด็นพิจารณาที่     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                      1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

                                      1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการากผลการสอบวัดระดับชาติ

มาตรฐานที่ 3            กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่    2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

                               3 .การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์

          เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันร้อยละ 89     ของจำนวนรายการที่เข้าร่วม

 

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

30 พ.ค. 61

นางอุษา

 

1.2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

30 พ.ค. 61

นางอุษา

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

 

 

 

 

 

2.1 คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการทุกกลุ่มสาระฯ ทุกสายชั้น

1 มิ.ย.61-1ก.พ.62

นางอุษา

 

2.2  แจ้งกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการของหน่วยงาน ต่าง ๆ ให้ครูที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

1 มิ.ย.61 -1ก.พ.62

นางอุษา

 

2.3 ดำเนินการติวเข้มนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ

1 ส.ค.61-1 ม.ค.62

นางอุษา

 

2.4 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ                                         

1มิ.ย. 61-1ก.พ.62

นางอุษา

 

2.5 ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะทาง   วิชาการ                                                               

1 มิ.ย. 61-1ก.พ.62

นางอุษา

 

2.6 ดำเนินการขออนุญาตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๘

1 มิ.ย. 61-1ก.พ. 62

นางอุษา

 

2.7  ติดต่อยานพาหนะ / ที่พัก เพื่อนำนักเรียนไปแข่งขันภายในจังหวัดและต่างจังหวัด

1 มิ.ย.61 -1ก.พ.62

นางอุษา

 

2.8เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้ครูและนักเรียนไปแข่งขันทักษะภายในจังหวัดและต่างจังหวัด

 

1 มิ.ย. 61-1ก.พ.62

นางอุษา

 

2.9  ติดตามผลการแข่งขันในแต่ละรายการรายงานผลการแข่งขัน

1 มิ.ย.61- 1 ก.พ.62

นางอุษา

 

2.10 สรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน

1 มี.ค.62

นางอุษา

 

2.11 รายงานผลการแข่งขันหน้าเสาธงมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน

1 มี.ค.62

นางอุษา

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน(check)

ประเมินผลกิจกรรม

1 มี.ค.62

นางอุษา

 

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

1 มี.ค.62

นางอุษา

 

 

งบประมาณที่ได้รับ         จำนวน   290,000   บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี

 

รายละเอียดงบประมาณ

- แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนการกุศล

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1

ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร (3วัน)

6

 

200/6

3,600

2

ค่าเบี้ยเลี้ยงครู (3วัน)

10

 

200/10

6,000

3

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน (3วัน)

30

 

100/30

9,000

4

ค่าใช้สอยวัสดุ/อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ

30

 

166/30

5,000

                                                 รวม(สองหมื่นสามพันหกร้อยถ้วน)

23,600

 

รายละเอียดงบประมาณ

           - แข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย 1/3

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1

ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร

6

200/6

1,200

2

ค่าเบี้ยเลี้ยงครู

70

100/70

7,000

3

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน

170

50/170

8,500

4

ค่าตอบแทนคณะกรรมการการตัดสิน

5

500/5

2,500

5

ค่าใช้สอยค่าวัสดุ/อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ

170

58/170

10,000

                                                 รวม(สองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

29,200

 

รายละเอียดงบประมาณ

            - แข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ (ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1

ค่าเบี้ยเลียงผู้บริหาร(1 วัน)

6

200/6

1,200

2

ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(1 วัน)

120

100/120

12,000

3

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน

200

70/200

14,000

4

ค่าเหมารถ

2

4,000/2

8,000

5

ค่าใช้สอยค่าวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มสาระ

200

50/200

10,000

                            รวม(สี่หมื่นห้าพันร้อยบาทถ้วน)

45,200

รายละเอียดงบประมาณ

            - แข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้ (ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1

ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร(3วัน)

3

400/3

3,600

2

ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(3วัน)

10

300/10

9,000

3

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน(3วัน)

50

100/50

5,000

4

ค่าเช่าเหมารถและค่าน้ำมัน(3วัน)

3

12,000/3

36,000

5

ค่าที่พัก (2คืน)

13

600/13

13,000

6

ค่าใช้สอยวัสดุ/อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ

50

100/50

5,000

                                                 รวม(เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

71,600

 

รายละเอียดงบประมาณ

            - แข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ (ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1

ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร (4วัน)

2

400/4

3,200

2

ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(4วัน)

4

300/4

4,800

3

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน (4วัน)

10

150/10

6,000

4

ค่าเช่าเหมารถ(4วัน)

1

13,000/1

36,000

5

ค่าที่พัก(2คืน)

5

500/5

5,000

6

ค่าใช้สอยวัสดุ/อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ

10

500/10

5,000

                                                 รวม(หกหมื่นบาทถ้วน)

60,000

 

รายละเอียดงบประมาณ

            - แข่งขันทักษะงานวันการศึกษาเอกชนระดับจังหวัด

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1

ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร

3

200/3

600

2

ค่าเบี้ยเลี้ยงครู

30

150/30

4,500

3

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน

60

70/60

4,200

4

ค่าเช่าเหมารถ 1 คัน

1

6,700/1

6,700

6

ค่าใช้สอยวัสดุ/อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ

60

83/60

5,000

                                                 รวม(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

21,000

 

รายละเอียดงบประมาณ

            -เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะเอกชนระดับภาคใต้

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1

ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร

3

200/3

600

2

ค่าเบี้ยเลี้ยงครู

10

150/10

1,500

3

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน

60

70/60

4,200

4

ค่าเช่าเหมารถ 1 คัน

1

6,700/2

13,400

5

ค่าใช้สอยวัสดุ/อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ

80

246.25x80

19,700

                                                 รวม(สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทบาทถ้วน)

39,400

 

รวมเงินรายการแข่งขัน          290,000   บาท

ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ           290,000   บาท  (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

  1. ตรวจสอบการดำเนินงานตามกิจกรรม
  2. การประเมินกิจกรรม
  3. สรุปรายงานผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จากการได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน
  2. ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนระดับที่สูงขึ้น

 

 

 

       (นางอุษา ปิ่นแก้ว)       (นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์)               (นางมารศรี  ช่วยเนียม)              

     เลขานุการกิจกรรม               หัวหน้าโครงการ             รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

 

 

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม กรุณาทำความเข้าใจเอกสารและให้ข้อมูลตามสภาพจริง                                                  ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ไม่มีผลต่อตัวผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ส่วนที่ 1:  ข้อมูลส่วนตัว        

               เพศ       Ο   ชาย       Ο   หญิง

ส่วนที่ 2:  รายการประเมิน    กรุณากาเครื่องหมาย  ⁄   หน้าช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม  ตามระดับความพึงพอใจดังนี้ 

               5  =  ดีมาก      4  =   ดี      3   =  พอใช้      2  =  ปรับปรุง      1  =  ควรปรับปรุง

ข้อ

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

%

5

4

3

2

1

1

มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

2

มีความเข้าใจถึงความสำคัญของการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

3

ลำดับขั้นตอน/เนื้อหา/และรูปแบบการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

4

ระยะเวลาในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

5

สถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

6

ความประทับใจในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

7

ความร่วมมือในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

8

ความมีระเบียบในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

9

ความมีวินัย ความพร้อมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

10

ภาพรวมของการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

รวม