foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                      เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ (World Education)

แผนงานฝ่าย               บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ, นางอุษา ชูเกลี้ยง

มาตรฐานที่ 1              คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1   ผลสัมฤทธ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                 1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

          2. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ

เป้าหมายด้านปริมาณ     

        ผู้เรียนร้อยละ 89 ขึ้นไป เกิดความรู้ทักษะ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาและเห็นถึงความสำคัญ                                                                           ของการเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าหาความรู้      

วิธีดำเนินการ     

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

15 พ.ค. 61

นางสาวขนิษฐา 

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

21 พ.ค. 61

 นางอุษา

3. 1. จัดทำสมุดบันทึกรักการอ่านและติดตามกิจกรรมรักการอ่าน และประชาสัมพันธ์

3.2. ประสานงานผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

3.3. จัดป้ายนิเทศวันสำคัญ/ตอบคำถาม

3.4. จัดแสดงหนังสือน่าอ่าน

3.5. จัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล/ประจำสัปดาห์

3.6. จัดกิจกรรมเล่านิทานและตอบคำถาม

3.7. ฉายวีดิทัศน์

3.8. กิจกรรมสาระน่ารู้

3.9. กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา

7 พ.ค. 61 –28 ก.พ. 62

นางสาวขนิษฐา

นางอุษา

 

4. ประเมินผลกิจกรรม

11 มี.ค. 62

นางสาวขนิษฐา

5. สรุปและรายงานผลกิจกรรม

11 มี.ค. 62

 นางอุษา

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   200,000   บาท (งบเรียนฟรี 15 ปี )

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

วารสารรายเดือน        

10

1,000

10,000

3.

ค่าจัดบอร์ดของตกแต่ง กระดาษ กาว เทปใส อุปกรณ์สำนักงาน น้ำหมึก

-

-

40,000

5.

ค่าซื้อหนังสือความรู้ทั่วไป

-

-

40,000

6.

ค่าของรางวัลเด็ก

-

-

10,000

7.

ค่าสติกเกอร์เคลือบปกหนังสือ เทปติดสันหนังสือ

-

-

10,000

รวม (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

110,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          ติดตามและประเมินผลทุกระยะ และรายงานผลการจัดกิจกรรมหลังสิ้นสิ้นสุดโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้เรียนเกิดความรู้ความข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการเข้าใช้ห้องสมุดในเพื่อค้นคว้าหาความรู้อันเป็นผลประโยชน์ต่อการเรียนรู้

 

 

(นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ)    (นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์)           (นางมารศรี  ช่วยเนียม)              

        เลขานุการกิจกรรม                 หัวหน้าโครงการ            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการโรงเรียนแจ้งวิทยา

ประจำปีการศึกษา 2561

          1. สถานภาพ       Ο   ครู      Ο   นักเรียน

          2.อายุ                 Ο   8-11 ปี      Ο   12-15 ปี      Ο   16-19 ปี     Ο   19 ปีขึ้นไป

          3. ความถี่ในการเข้าใช้ห้องสมุด       Ο   ทุกวัน      Ο    สัปดาห์ละ 1-2 วัน      Ο   สัปดาห์ละ 3-4 วัน

4 ความพึงพอใจของท่านต่อการใช้บริการของห้องสมุด

          เกณฑ์การประเมิน  5   =  มากที่สุด      4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  =  น้อย      1  =  น้อยที่สุด

การบริการ

ระดับความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อย
ทีสุด

1.ปริมาณของหนังสือ,วารสาร,หนังสือพิมพ์และสื่ออื่นๆความหลากหลายของหนังสือ

 

 

 

 

 

2.ความสามารถของบุคลากรในการแนะนำการใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด

 

 

 

 

 

3.ความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ

 

 

 

 

 

4.ห้องสมุดตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกในการไปใช้บริการ

 

 

 

 

 

5.จำนวนโต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับนั่งอ่านหนังสือเหมาะสม

 

 

 

 

 

6.จำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้น

 

 

 

 

 

7.ความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้น

 

 

 

 

 

8.บรรยากาศและความเงียบสงบในห้องสมุด

 

 

 

 

 

9.แสงสว่างภายในห้องสมุด

 

 

 

 

 

10.อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศภายในห้องสมุด

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

            ....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

                                                                                    

                                                                               ขอบคุณคะ

                                                                   ศูนย์วิทบริการโรงเรียนแจ้งวิทยา