foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                         พัฒนาทักษะการอ่าน-การเขียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน

แผนงานฝ่าย                  บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                   นางชญานี   อินทร์จันทร์

มาตรฐานที่ 3                 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 3.3   การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน-การเขียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน

          2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน-การเขียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1. ผู้เรียนร้อยละ 91 สามารถพัฒนาการอ่าน-การเขียนได้

         2. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาการอ่าน-การเขียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

5 มิ.ย.61

นางชญานี,

 

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

     12 มิ.ย.61

 

2. ขั้นดำเนินการ     (do)

1. คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน - การเขียน

ทุกระดับชั้นของผู้เรียนขั้นพื้นฐาน

 

 

13-22 มิ.ย. 61

 

ครูประจำชั้นระดับประถมต้น,ครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น

2.สร้างแบบทดสอบและแบบบันทึกการประเมินการพัฒนาการอ่าน-การเขียน

 

14-18พ.ค.61

 

 

 

นางชญานี

 

 

 

 

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

 

3.ครูประจำชั้น ป.2-ป.3 ใช้แบบทดสอบการอ่าน-การเขียนกับนักเรียนในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

4. ครูผู้สอนสาระภาษาไทย

ป.4 -ป.6ใช้แบบทดสอบการอ่าน-การเขียนกับนักเรียนในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

5. ครูผู้สอนสาระภาษาไทย

ม.1 – ม.3 ใช้แบบทดสอบ     

การอ่าน-การเขียนกับนักเรียนในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 25มิ.ย.61 -

 31ก.ค.61และ

5พ.ย.61 –

11ม.ค.62

ครูประจำชั้นป.2-ป.3

ครูผู้สอนสาระภาษาไทยชั้นป.4 –6, ม.1- ม.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.รายงานผลการพัฒนาด้านการอ่าน – การเขียน ครั้งที่1(ภาคเรียนที่1,2)

2ส.ค.61

 

15 ม.ค.62

ครูประจำชั้นป.2-ป.3

ครูผู้สอนสาระภาษาไทยชั้นป.4 –6, ม.1- ม.3

6. ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสำหรับนักเรียนที่ยังไม่พัฒนาหรือพัฒนาได้ค่อนข้างน้อย

3 ส.ค.61 -

 7ก.ย.61และ28ก.พ.62

ครูประจำชั้นป.2-ป.3

ครูผู้สอนสาระภาษาไทยชั้นป.4 –6, ม.1- ม.3

 

 

7.รายงานผลการพัฒนาด้านการอ่าน – การเขียนครั้งที่2(ภาคเรียนที่1,2)

4 มี.ค.62

ครูประจำชั้นป.2-ป.3

ครูผู้สอนสาระภาษาไทยชั้นป.4 –6, ม.1- ม.3

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

 1.ประเมินผลการจัดกิจกรรม

 

6 มี.ค.62

นางชญานี

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปรายละเอียดและผลการดำเนินกิจกรรม

 

8มี.ค.62

นางชญานี

 

 

งบประมาณที่ได้รับ         3,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

กระดาษทำแบบฝึกหัด

 

30 รีม

100

3,000

รวม (สามพันบาทถ้วน)

3,000

         

วิธีการติดตามและประเมินผล

  • ติดตามผลการประเมินการพัฒนาการอ่าน-การเขียนทุกระดับชั้นภาคเรียนละ2ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาการอ่าน-การเขียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

 

 

 

 

    (นางชญานี อินทร์จันทร์)    (นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์)        (นางมารศรี  ช่วยเนียม)              

     เลขานุการกิจกรรม              หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

แบบประเมินการพัฒนาการอ่าน-การเขียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

 

ชั้นปี

ภาคเรียนที่1/2561

รวม

คิดเป็นร้อยละ

 

ภาคเรียนที่2/2561

รวม    

 

         

 

คิดเป็นร้อยละ

 

การพัฒนาทักษะ

การอ่าน-การเขียน

(ครั้งที่1)

การพัฒนาทักษะ

การอ่าน-การเขียน

(ครั้งที่2)

การพัฒนาทักษะ

การอ่าน-การเขียน

(ครั้งที่1)

การพัฒนาทักษะ

การอ่าน-การเขียน

(ครั้งที่2)

ป.2

 

 

 

 

 

 

 

 

ป.3

 

 

 

 

 

 

 

 

ป.4

 

 

 

 

 

 

 

 

ป.5

 

 

 

 

 

 

 

 

ป.6

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.1

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.2

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน-การเขียน

ปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

 

ชั้นปี

ภาคเรียนที่1/2561

รวม

คิดเป็นร้อยละ

 

ภาคเรียนที่2/2561

รวม    

 

         

 

คิดเป็นร้อยละ

 

ผลสัมฤทธิ์การอ่าน-การเขียน

(ครั้งที่1)

ผลสัมฤทธิ์

การอ่าน-การเขียน

(ครั้งที่2)

ผลสัมฤทธิ์

การอ่าน-การเขียน

(ครั้งที่1)

ผลสัมฤทธิ์

การอ่าน-การเขียน

(ครั้งที่2)

ป.2

 

 

 

 

 

 

 

 

ป.3

 

 

 

 

 

 

 

 

ป.4

 

 

 

 

 

 

 

 

ป.5

 

 

 

 

 

 

 

 

ป.6

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.1

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.2

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

แบบบันทึกคะแนน

ฉบับที่ 1 ตอนที่1 การอ่านสะกดคำ

โรงเรียน …………………........................................................…………………… ชั้น ……………………………

ที่

ชื่อ - สกุล

คำที่

รวมคะแนน*

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวม**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ
          1. ให้บันทึกคะแนนการอ่านสะกดคำของนักเรียนเป็นคำเพื่อให้รู้ว่านักเรียนอ่านคำใดไม่ได้ ให้จดบันทึกคำที่อ่านไม่ได้                                                           เพื่อการซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล สำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่านของนักเรียน

 

1. ฉบับที่  1 การอ่านออกเสียง

ตอนที่ 1 การอ่านสะกดคำ  เป็นการวัดความสามารถในการอ่านสะกดคำ

  • ลักษณะเครื่องมือ    กำหนดคำ จำนวน 10 คำ ให้นักเรียนอ่านสะกดคำ ภายในเวลา 5 นาที

คำชี้แจง                  

          1. ครูยกตัวอย่างการอ่านสะกดคำ คำว่า “ต่อไป” ให้นักเรียนทราบ  เมื่อนักเรียนพร้อม เริ่มอ่านและจับเวลา

          2. ให้นักเรียนอ่านสะกดคำ จำนวน 10 คำ ภายในเวลา 5 นาที

          3. การอ่านสะกดคำมีหลายรูปแบบ แต่ขอให้ครูเลือกอธิบายเพียงรูปแบบเดียวตามรูปแบบ ที่ครูสอนในชั้นเรียน

ตัวอย่าง  การอ่านสะกดคำ  คำว่า  “ต่อไป”

        การอ่านรูปแบบ  1  สะกดว่า  ตอ - ออ - ตอ - ไม้เอก ต่อ ปอ - ไอ  ไป  ต่อไป

        การอ่านรูปแบบ  2  สะกดว่า  ตอ - ออ - ตอ - เอก ต่อ ปอ - ไอ ไป  ต่อไป

        การอ่านรูปแบบ  3  สะกดว่า  ตอ - ออ - ตอ - ตอ - ไม้เอก ต่อ ปอ - ไอ ไป  ต่อไป

        การอ่านรูปแบบ  4  สะกดว่า  ตอ - ออ - ตอ - ตอ - เอก ต่อ  ปอ - ไอ ไป  ต่อไป

 

เฉลยคำตอบ

ข้อ

คำ

อ่านสะกดคำ

1.

แพ

พอ - แอ  แพ

2.

มือ

มอ - อือ  มือ

3.

ตามี

ตอ - อา  ตา  มอ - อี  มี  ตามี

4.

บิดา

บอ - อิ  บิ  ดอ - อา   ดา   บิดา

5.

โลเล

ลอ - โอ  โล  ลอ - เอ  เล  โลเล

6.

สำลี

สอ - อำ  สำ  ลอ - อี  ลี  สำลี

7.

จอแจ

จอ - ออ  จอ  จอ - แอ  แจ  จอแจ

8.

สะดือ

สอ - อะ  สะ  ดอ - อือ  ดือ  สะดือ

9.

ไข่

ขอ - ไอ - ไข - ไม้เอก  ไข่  หรือ

ขอ - ไอ - ไข - เอก  ไข่  หรือ

ขอ - ไอ - ไข - ไข - ไม้เอก  ไข่  หรือ 

ขอ - ไอ - ไข - ไข - เอก  ไข่

10.

ตู้ยา

ตอ - อู - ตู - ไม้โท  ตู้  ยอ - อา  ยา  ตู้ยา  หรือ

ตอ - อู - ตู - โท  ตู้  ยอ - อา  ยา  ตู้ยา  หรือ

ตอ - อู - ตู - ตู - ไม้โท  ตู้  ยอ - อา  ยา  ตู้ยา  หรือ

ตอ - อู - ตู - ตู - โท  ตู้  ยอ - อา  ยา  ตู้ยา

 

2. การให้คะแนน

                 อ่านสะกดคำถูกต้อง ให้ข้อละ 1  คะแนน อ่านสะกดคำผิด ให้ข้อละ 1  คะแนน  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

 

3.  การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล

    ฉบับที่ 1 การอ่านออกเสียงคำ

         1. ลักษณะเครื่องมือ กำหนดคำ จำนวน 20  คำ ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำ ภายในเวลา 5  นาที

คำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำที่กำหนดให้ ใช้เวลา 5  นาที (ครูอ่านเฉพาะคำชี้แจง ให้นักเรียนฟัง)

 

เฉลยคำตอบ

ข้อ

คำ

อ่านว่า

1.

ฟอง

ฟอง

2.

บำรุง

บำ - รุง

3.

เตารีด

เตา - รีด

4.

แกงจืด

แกง - จืด

5.

เสาธง

เสา - ทง

6.

ก้าง

ก้าง

7.

สินค้า

สิน - ค้า

8.

หุงข้าว

หุง - ข้าว

9.

แจ่มใส

แจ่ม - ใส

10.

เบิกบาน

เบิก - บาน

11.

กระติก

กระ - ติก

12.

อากาศ

อา - กาด

13.

ตำรวจ

ตำ - หฺรวด

14.

กุหลาบ

กุ - หฺลาบ

15.

เคารพ

เคา - รบ

16.

สถานี

สะ - ถา - นี

17.

ตะหลิว

ตะ - หฺลิว

18.

แขวน

แขฺวน

19.

ขยัน

ขะ - หฺยัน

20.

ตลก

ตะ - หฺลก

2.  การให้คะแนน

          อ่านคำถูกต้องทุกพยางค์ ให้ข้อละ 1  คะแนน อ่านผิดพยางค์ใดพยางค์หนึ่ง ให้ข้อละ 0 คะแนน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

3. แบบบันทึกคะแนน                                            

แบบบันทึกคะแนน

ฉบับที่ 1 การอ่านออกเสียงคำ

โรงเรียน …………………........................................................…………………… ชั้น ……………………………

ที่

ชื่อ - สกุล

คำที่

รวมคะแนน*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวม**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

     1. ให้บันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงคำของนักเรียนเป็นคำเพื่อให้รู้ว่านักเรียนอ่านคำใดไม่ได้ ให้จดบันทึกคำที่อ่านไม่ได้เพื่อ                                                การซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล สำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่านของนักเรียน

     2. วิธีการบันทึก ถ้าอ่านถูกให้ใส่เครื่องหมาย  ⁄  ถ้าอ่านผิดให้ใส่เครื่องหมาย ×  (เครื่องหมาย  ⁄  เท่ากับ 1 คะแนน เครื่องหมาย × เท่ากับ 0 คะแนน)

     3. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม**  เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยและปรับปรุงแก้ไขการอ่านออกเสียงคำและการจัดการเรียน                                               การสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม

 

3.2 ฉบับที่ 2 การอ่านออกเสียงข้อความ

1)  ลักษณะเครื่องมือ  เป็นข้อความ เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียงข้อความ ภายในเวลา 5 นาที

คำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงเรื่องที่กำหนด ใช้เวลา 5 นาที (ครูอ่านเฉพาะคำชี้แจงให้นักเรียนฟัง)

 

 

กล้วย

อะไรเอ่ย ต้นเท่าขา ใบวาเดียว ใครทายได้ถูกบ้าง บอกใบ้ให้ก็ได้ 

เป็นพืชชนิดหนึ่ง มีต้นแท้ ๆ อยู่ใต้ดิน เขาเรียกว่า เหง้า ส่วนต้นเท่าขา

ที่เห็นนั้น เป็นต้นเทียม ผู้ใหญ่มักตัดเป็นท่อน ๆ ทำทุ่นให้เด็กเกาะลอยน้ำ

ใบใหญ่ยาวเป็นวา เด็ก ๆ ชอบเอาก้านมาทำเป็นม้าขี่ เป็นปืนยิงเสียงดัง

เล่นกันสนุกมาก ผลก็อร่อย หวานหอม เอามาทำบวชชีก็ชอบ

ฉาบก็กรอบดี ทายถูกแล้วละซิ เก่ง ถูกต้อง ต้องเป็นกล้วยแน่นอน

 (บทความเรื่องกล้วย ของเบญจมาศ ศิลาย้อย ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม ๓๐ หน้า ๑๖๓)

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  เกณฑ์การให้คะแนน  ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการอ่านออกเสียงตามระดับคะแนน  (Rubric Scores )                                                                                               ดังนี้  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)    

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

4

3

2

1

1. การอ่านคำ

อ่านออกเสียงถูกต้องทุกคำ

อ่านออกเสียงผิด

1 - 3 คำ

อ่านออกเสียงผิด

4 - 6 คำ

อ่านออกเสียงผิด

7 คำ ขึ้นไป

2. การอ่านเพิ่มคำหรือข้ามคำ*

ไม่อ่านเพิ่มคำหรือ   ไม่อ่านข้ามคำ 

อ่านเพิ่มคำ หรืออ่านข้ามคำ ๑ – ๒ แห่ง

อ่านเพิ่มคำ หรืออ่านข้ามคำ ๓ - ๔ แห่ง

อ่านเพิ่มคำ หรืออ่านข้ามคำ ๕ แห่ง ขึ้นไป

3. การอ่านในเวลาที่กำหนด

อ่านจบตามเวลา

ที่กำหนด

อ่านจบเกินเวลา

ที่กำหนดไม่เกิน

1 นาที

อ่านจบเกินเวลา

ที่กำหนดไม่เกิน

1 - 2 นาที

อ่านจบเกินเวลา

ที่กำหนดมากกว่า

2 นาที

4. การเว้นวรรคตอนในการอ่าน

   

เว้นวรรคตอน

ได้ถูกต้อง

เว้นวรรคตอนผิด

1 - 2 แห่ง

เว้นวรรคตอนผิด

3 - 4 แห่ง

เว้นวรรคตอนผิด

5 แห่ง ขึ้นไป

5. ความชัดเจนในการอ่าน

   5.1 อ่านชัดถ้อยชัดคำ

   5.2 อ่านด้วยน้ำเสียง  

         สม่ำเสมอ

   5.3 อ่านเสียงดังฟังชัด

ความชัดเจน

ในการอ่านสมบูรณ์     ทั้ง 3 ข้อ

 

ความชัดเจน

ในการอ่านบกพร่อง

1 - 2 แห่ง

ความชัดเจน

ในการอ่านบกพร่อง

3 - 4 แห่ง

ความชัดเจน

ในการอ่านบกพร่อง

5 แห่ง ขึ้นไป

หมายเหตุ  

     * ถ้าอ่านผิดกลับมาอ่านใหม่ แม้ว่าจะอ่านถูกก็ไม่ให้คะแนน

 

3) แบบบันทึกคะแนน                                              

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมายที่กำหนดให้ลงบนคำที่นักเรียนอ่านไม่ถูกต้องตามรายการประเมิน ในตารางข้างล่าง แล้วนำไปเทียบกับ                                           ระดับคะแนนที่กำหนด

         1. การอ่านคำ ถ้านักเรียนอ่านคำผิดหรืออ่านกลุ่มคำผิด ให้ทำเครื่องหมาย × การนับคะแนน ถ้ามีการอ่านผิดคำเดิมให้นับเพียง ๑ ครั้ง

         2. การอ่านเพิ่มคำ ให้นับเป็นแห่ง โดยทำเครื่องหมาย / ตรงที่เพิ่ม

        3. การอ่านข้ามคำ ให้นับเป็นแห่ง โดยทำเครื่องหมาย  Δ

        4. การเว้นวรรคตอนในการอ่าน ถ้าเว้นวรรคเล็กผิดให้เขียนเครื่องหมาย # ลงในช่อง     

              ถ้าเว้นวรรคใหญ่ผิดให้เขียน  # ลงในช่อง  ☐  การนับคะแนน ให้นับเป็นแห่งตามเครื่องหมาย  #

       5. ความชัดเจนในการอ่าน ให้นับเป็นแห่ง โดยทำเครื่องหมาย   Ο   รอบตัวอักษร

       6. เมื่อนักเรียนอ่านครบตามเวลาที่กำหนดแต่ยังไม่จบข้อความให้ทำเครื่องหมาย   /  แล้วให้นักเรียนอ่านต่อจนจบ

 

 

แบบบันทึกคะแนน

ฉบับที่ ๒ การอ่านออกเสียงข้อความ

ชื่อ ....................................................... โรงเรียน …………………...............................… ชั้น …..….. เลขที่ .............

 

 

อะไรเอ่ย

 

ต้น

เท่า

ขา

 

ใบ  

วา

เดียว

 

 

ใคร 

ทาย

ได้

ถูก

บ้าง

 

บอก

ใบ้

ให้

ก็

ได้

 

 

เป็น

พืช

ชนิด

หนึ่ง

 

มี

ต้น

แท้แท้

 

อยู่

ใต้

ดิน

 

เขา

เรียกว่า

 

เหง้า

 

 

ส่วน

ต้น

เท่า

ขา

 

ที่

เห็น

นั้น

 

เป็น

ต้น

เทียม

 

ผู้ใหญ่  

มัก

ตัด

เป็น

ท่อนท่อน

 

ทำ

ทุ่น

ให้

เด็ก

เกาะ

ลอยน้ำ

 

 

 

ใบ

ใหญ่

ยาว

เป็น

วา

 

เด็กเด็ก

 

ชอบ

เอา

ก้าน

มา

ทำ

เป็น

ม้า

ขี่

 

เป็น

ปืน

ยิง

เสียง

ดัง

 

เล่น

กัน

สนุก

มาก

 

 

ผล

ก็

อร่อย

 

หวาน

หอม

 

เอา

มา

ทำ

บวชชี

ก็

ชอบ

 

 

ฉาบ

ก็

กรอบ

ดี

 

 

ทาย

ถูก

แล้ว

ละ

ซิ

 

เก่ง

 

ถูกต้อง

 

ต้อง

เป็น

กล้วย

แน่นอน

 

 

แบบบันทึกคะแนน

ฉบับที่ 2 การอ่านออกเสียงข้อความ

โรงเรียน …………………........................................................…………………… ชั้น ……………………………

ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน

รวมคะแนน*

1. การอ่านคำ

(คะแนนเต็ม 4 คะแนน)

2. การอ่านเพิ่มคำ      หรือข้ามคำ

(คะแนนเต็ม 4 คะแนน)

3. การอ่านในเวลา

ที่กำหนด

(คะแนนเต็ม 4 คะแนน)

4. การเว้นวรรคตอน

ในการอ่าน

(คะแนนเต็ม 4 คะแนน)

5. ความชัดเจน           ในการอ่าน

(คะแนนเต็ม 4 คะแนน)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวม**

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

      1. ให้บันทึกคะแนนการอ่านข้อความของนักเรียนตามรายการประเมินเพื่อให้รู้ว่านักเรียนมีข้อบกพร่องในด้านใด                                                                       สำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่านของนักเรียน

      2. วิธีการบันทึก ให้ใส่คะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละรายการประเมิน

    3. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยและปรับปรุงแก้ไขการอ่านข้อความและการจัดการเรียน                                                           การสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม

 

3.3 ฉบับที่ 3 การเข้าใจความหมายของคำ

          1) ลักษณะเครื่องมือ  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่เติมแล้วได้ใจความสมบูรณ์ โดยทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก. ข. หรือ ค. หน้าคำตอบที่ถูกต้อง                                       ใช้เวลา 10 นาที (ครูอ่านเฉพาะคำชี้แจงให้นักเรียนฟัง)

 

1. ปิติออกกำลังกาย ....................... ทำให้ร่างกายแข็งแรง   

ก. มาก ๆ

ข. ประจำ

ค. ตลอดเวลา

 

2. ฉัน ....................... ข้าวเปลือกให้ไก่ในเล้า

ก. โปรย

ข. ขว้าง

ค. หว่าน

 

3. ก่อนรับประทานอาหารควรล้างมือ เพื่อ ..................... เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

ก. รักษา

ข. ปกป้อง

ค. ป้องกัน

 

4. เจ้าหน้าที่ ........................ ยา เพื่อกำจัดยุงลายในบริเวณหมู่บ้าน  

ก. ทา

ข. ฉีด

ค. พ่น

 

5. การนำน้ำผึ้งกับมะนาวมา .................. กัน เพื่อดื่มรักษาอาการเจ็บคอ

ก. ผสม

ข. ประสาน

ค. ประกอบ

 

เฉลยคำตอบ

ข้อ 1.

ข้อ 2.

ข้อ 3.

ข้อ 4.

ข้อ 5.

ข. ประจำ

ก. โปรย

ค. ป้องกัน

ค. พ่น

ก. ผสม

2) การให้คะแนน

                 ตอบถูกต้อง ให้ข้อละ 1 คะแนน  ตอบผิด ให้ข้อละ 0 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

 

3) แบบบันทึกคะแนน                                            

 แบบบันทึกคะแนน

ฉบับที่ 3 การเข้าใจความหมายของคำ

โรงเรียน …………………........................................................…………………… ชั้น ……………………………

ที่

ชื่อ - สกุล

ข้อที่

รวมคะแนน*

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวม**

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

          1. ให้บันทึกคะแนนการเข้าใจความหมายของคำของนักเรียนเป็นรายข้อเพื่อให้รู้ว่านักเรียนไม่เข้าใจความหมายของคำใด                                                    สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่านและการเข้าใจความหมายของคำของนักเรียน

          2. วิธีการบันทึก ถ้าตอบถูกให้ใส่เครื่องหมาย   ⁄   ถ้าตอบผิดให้ใส่เครื่องหมาย ×                                                                                                                   (เครื่องหมาย  ⁄  เท่ากับ 1 คะแนน เครื่องหมาย × เท่ากับ 0 คะแนน)

          3. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุงแก้ไขการอ่านและการจัดการเรียนการสอน                                                             เป็นรายบุคคลและภาพรวม

 

3.4 ฉบับที่ 4 ความเข้าใจในการอ่าน

1) ลักษณะเครื่องมือ  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยทำเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษร ก. ข. หรือ ค. หน้าคำตอบ      ที่ถูกต้อง ใช้เวลา 10 นาที                                     (ครูอ่านเฉพาะคำชี้แจงให้นักเรียนฟัง)

     สัญญาณบอกเวลา              เลิกเรียนหนากลับบ้านกัน

ถึงบ้านรีบเร็วพลัน                   ช่วยทุกวันงานบ้านเรา

 

1.จากบทกลอน  แสดงว่านักเรียนเป็นคนอย่างไร

ก.  มีความซื่อสัตย์

ข.  มีความเสียสละ

ค.  มีความรับผิดชอบ

 

  แม่ของฉัน ขายของอยู่ที่แพริมน้ำ ขายกาแฟ

กะละแม ผ้าแพร บวบ แตงไทย และน้ำแดง

 

2.จากข้อความ แม่ขายผักและผลไม้อะไร

ก. บวบ  แตงไทย

ข. กะละแม  บวบ

ค. แตงไทย  น้ำแดง

 

 
 

       ต้นไม้สามารถต้านทานการไหลของกระแสน้ำได้ 

บ้านของมาลีอยู่ห่างจากเพื่อนบ้าน และใกล้เชิงเขาที่ไม่มีต้นไม้                เวลาฝนตกหนักน้ำจะไหลเร็ว และแรงจนเกิดน้ำท่วมบ้าน 

 

 

3.สาเหตุใดที่ทำให้น้ำท่วมบ้านมาลี

ก. เชิงเขาไม่มีต้นไม้

ข. บ้านอยู่ใกล้เชิงเขา

ค. เชิงเขามีบ้านมาลีเพียงหลังเดียว

 

 
 

      ฉันหิ้วกระเป๋านักเรียนเข้าบ้าน  แม่กำลังทำอาหาร

มีแกงจืดผักกาดขาวใส่เต้าหู้  และผัดกะเพรา

 

 

4.อาหารที่แม่ทำน่าจะเป็นอาหารมื้อใด

ก. เช้า

ข. เย็น

ค. เที่ยง

 

 
 

    ปลูกผักอยู่หลังบ้าน       ศึกษาอ่านจากตำรา

เลี้ยงไก่และเลี้ยงปลา           สร้างคุณค่าอย่างพอเพียง

 

 

 

5. ถ้านักเรียนกระทำตามบทร้อยกรองนี้  แสดงว่านักเรียนเป็นคนอย่างไร

ก. ขยัน ใฝ่เรียนรู้

ข. ขยัน อดทน

ค. อดทน ใฝ่เรียนรู้

 

เฉลยคำตอบ

ข้อ 1.

ข้อ 2.

ข้อ 3.

ข้อ 4.

ข้อ 5.

ค. ความรับผิดชอบ

ก. บวบ  แตงไทย

ก. เชิงเขาไม่มีต้นไม้

ข. เย็น

ก. ขยัน ใฝ่เรียนรู้

2) การให้คะแนน

                  ตอบถูกต้อง ให้ข้อละ 1 คะแนน  ตอบผิด ให้ข้อละ 0 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

 

3) แบบบันทึกคะแนน

แบบบันทึกคะแนน

ฉบับที่ 4 ความเข้าใจในการอ่าน

โรงเรียน …………………........................................................…………………… ชั้น ……………………………

ที่

ชื่อ - สกุล

ข้อที่

รวมคะแนน*

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวม**

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

     1. ให้บันทึกคะแนนความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนเป็นรายข้อเพื่อให้รู้ว่านักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านหรือ                                                                   ไม่สำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน

     2. วิธีการบันทึก ถ้าตอบถูกให้ใส่เครื่องหมาย  ⁄  ถ้าตอบผิดให้ใส่เครื่องหมาย × (เครื่องหมาย ⁄ เท่ากับ ๑ คะแนน เครื่องหมาย  ×  เท่ากับ ๐ คะแนน)

     3. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม**  เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุงแก้ไขความเข้าใจในการอ่านและการจัด                                                                    การเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม

4. การแปลผลการประเมิน

           การประเมินผล ให้นำคะแนนจากการวัด 4  ฉบับมารวมกัน ดังนี้

          ฉบับที่ 1   การอ่านออกเสียงคำ (คะแนนเต็ม 20  คะแนน)

          ฉบับที่ 2  การอ่านออกเสียงข้อความ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

          ฉบับที่ 3  การเข้าใจความหมายของคำ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

          ฉบับที่ 4  ความเข้าใจในการอ่าน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

 

 

บันทึกผลของคะแนนจากการวัดเป็นรายโรงเรียนและรายบุคคล  ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างแบบสรุปผลการประเมินผลความสามารถและทักษะ

“อ่านออก”

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1)

โรงเรียน …………………........................................................…………………… ชั้น ……………………………

ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนนผลการประเมิน*

รวมคะแนน**

(คะแนนเต็ม                      50 คะแนน)

การแปลผล***

ฉบับที่ 1

การอ่าน          ออกเสียงคำ

(คะแนนเต็ม

20 คะแนน)

ฉบับที่ 2

การอ่านออกเสียงข้อความ

 (คะแนนเต็ม

20 คะแนน)

ฉบับที่ 3

การเข้าใจ

ความหมาย

ของคำ

 (คะแนนเต็ม

5 คะแนน)

ฉบับที่ 4

ความเข้าใจ

ในการอ่าน

(คะแนนเต็ม

5 คะแนน)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ           

*     ใส่คะแนนรวมที่นักเรียนได้ในแต่ละฉบับ
**    รวมคะแนนทั้งหมด
***   แปลผลโดยเทียบกับเกณฑ์

จากนั้นให้นำคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

เกณฑ์ของระดับคะแนน

ช่วงคะแนน

การแปลผล

ร้อยละ 80 - 100

40 - 50

ดีเยี่ยม

ร้อยละ 70 - 79

34 - 39

ดีมาก

ร้อยละ 60- 69

30 - 34

ดี

ร้อยละ 50 - 59

25 - 29

พอใช้

ร้อยละ 40 - 49

20 - 24

ปรับปรุง

ร้อยละ 30 - 39

15 - 19

ปรับปรุงเร่งด่วน

ร้อยละ 0 - 29

0 - 14

อ่านไม่ได้