foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                   นักศึกษาวิชาทหาร

แผนงานฝ่าย            บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ              ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรวดี สุวรรณชาตรี

มาตรฐานที่ 1            คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                                2.1 การมีลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

                                2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

วัตถุประ­สงค์

          1. เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

          2. เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

     1. เชิงปริมาณ

          1.1 ร้อยละ 96  ของนักศึกษาวิชาทหารส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีจิตสาธารณะ

          1.2 ร้อยละ 96  ของนักศึกษาวิชาทหารเข้าใจและมีส่วนร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

      2. เชิงคุณภาพ

          2.1 นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีจิตสาธารณะอยู่ในระดับดีมาก

          2.2 นักศึกษาวิชาทหารเข้าใจและมีส่วนร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารอยู่ในระดับดีมาก

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมวางแผนคณะกรรมการดำเนินงาน

3.ประสานไปยังชุมชนเป้าหมาย(กิจกรรมรด.จิตอาสา)

1 ส.ค. 61

8 ส.ค. 61

 

14 ส.ค. 61

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรวดี

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรวดี

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรวดี

 

2. ขั้นดำเนินการ

(do)

1.ร่วมกิจกรรมรด.จิตอาสา

2.ร่วมกิจกรรมวันถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทาหาร

  - วันเตรียมการ

  - วันพิธี

8 ก.ย.61

 

 

7 ธ.ค. 61

10 ธ.ค. 61

ผู้กำกับและนักศึกษาวิชาทหาร

 

(กิจกรรมรด.จิตอาสาดำเนินกิจกรรมวันหยุด)

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

 แบบประเมิน

  - รด.จิตอาสา

  - วันพิธีถวายสัตย์

 

10 ก.ย. 61

14ธ.ค. 61

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุสรา

4. ขั้นสรุป          (action)

 

สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

 - รด.จิตอาสา

 - วันพิธีถวายสัตย์

 

28 ก.ย. 61

15 ม.ค. 62

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรวดี

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 9,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

กิจกรรม รด.จิตอาสา

-สีทาบ้าน

-อุปกรณ์ทาสี

-อาหารกลางวัน

-ยานพาหนะ

 

3

5

60

1

1500

100

50

1000

 

4500

500

3000

1000

รวม (เก้าพันบาทถ้วน)

9,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

                   1.1 แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม รด.จิตอาสา

                   1.2 แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน

          2.แบบประเมินเชิงปริมาณการเข้าร่วมกิจกรรม

                   2.1 รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมรด.จิตอาสา

                   2.2 รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. นักศึกษาวิชาทหารมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

          2. นักศึกษาวิชาทหารสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

 

   

  (ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรวดี สุวรรณชาตรี)  (นางสาววศินา จันทรบัณดิษฐ์)     (นางมารศรี      ช่วยเนียม)                         

          เลขานุการกิจกรรม              หัวหน้าโครงการ               รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฝ่ายวิชาการ

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน/โครงการ

ชื่องาน/กิจกรรมรด.จิตอาสา

ณ  ......................................................................วัน/เดือน/ปี.............

ข้อมูลทั่วไป

          1. เพศ       Ο   ชาย      Ο   หญิง

          2. ชั้น        Ο   ปี 1       Ο   ปี 2      Ο   ปี 3

คำชี้แจง  กรุณาทำเครื่องหมาย  /  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด

          5   =  มากที่สุด      4  =  มาก      3  =  ปานกลา      2  =  น้อย      1  =  น้อยที่สุด

เกณฑ์การประเมิน

          ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า     50 %

          ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ               50-64 %

          ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ               65-79 %

          ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ               80-90 %

          ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในสูงกว่าระดับ      90 %

หัวข้อ

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

1. ด้านความร่วมมือ

 

 

 

 

 

  1.1  นักศึกษาวิชาทหารทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

 

 

 

 

 

  1.2  นักศึกษาวิชาทหารเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันเพื่อสาธารณะประโยชน์

 

 

 

 

 

1.3 นักศึกษาวิชาทหารร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

 

 

 

 

 

2.ด้านการสื่อสาร

 

 

 

 

 

 2.1 นักศึกษาวิชาทหารมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญในการทำกิจกรรม

 

 

 

 

 

2.2  นักศึกษาวิชาทหารสามารถบอกความสำคัญของกิจกรรมแก่ผู้อื่นได้

 

 

 

 

 

3.ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 

 

 

 

 

 3.1 นักศึกษาวิชาทหารมีจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

 

 

 

3.2 นักศึกษาวิชาทหารตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตบริการต่อสังคม

 

 

 

 

 

3.3 นักศึกษาวิชาทหารมุ่งมั่นในการทำกิจกรรม

 

 

 

 

 

4.ด้านเวลาและสถานที่

 

 

 

 

 

4.1ความเหมาะสมของเวลา

 

 

 

 

 

4.2 ความเหมาะสมของสถานที่

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

           ...............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................                           

แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน/โครงการ

ชื่องาน/กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหาร

ข้อมูลทั่วไป

          1. เพศ       Ο   ชาย      Ο   หญิง

          2. ชั้น        Ο   ปี 1       Ο   ปี 2      Ο   ปี 3

คำชี้แจง  กรุณาทำเครื่องหมาย  /  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด

          5   =  มากที่สุด      4  =  มาก      3  =  ปานกลา      2  =  น้อย      1  =  น้อยที่สุด

เกณฑ์การประเมิน

          ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า     50 %

          ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ               50-64 %

          ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ               65-79 %

          ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ               80-90 %

          ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในสูงกว่าระดับ      90 %

หัวข้อ

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

1. ด้านความร่วมมือ

 

 

 

 

 

  1.1  นักศึกษาวิชาทหารให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

 

 

 

 

 

  1.2  นักศึกษาวิชาทหารร่วมทำกิจกรรมอย่างมีความสุข

 

 

 

 

 

2.ด้านการสื่อสาร

 

 

 

 

 

 2.1 นักศึกษาวิชาทหารมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญในการทำกิจกรรม

 

 

 

 

 

2.2  นักศึกษาวิชาทหารสามารถบอกความสำคัญของกิจกรรมแก่ผู้อื่นได้

 

 

 

 

 

3.ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 

 

 

 

 

   นักศึกษาวิชาทหารมุ่งมั่นในการทำกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

           ...............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

 

 

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมรด.จิตอาสา

ที่

ชื่อ-สกุล

เวลามา

เวลากลับ

ลงลายมือชื่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่......................................................................................วัน/เดือน/ปี.................

                                               

                                                                   ลงชื่อ......................................

                                                                   ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร/ผู้ดูแล

 

 

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหารปี 2561 วันที่.........................

ที่

ชื่อ-สกุล

เวลามา

เวลากลับ

ลงลายมือชื่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                                     ลงชื่อ......................................

                                                                   ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร/ผู้ดูแล