foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                       การสอนเสริมและสอบธรรมศึกษา

แผนงานฝ่าย                 บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                  พระปลัดปิยศักดิ์  ปิยสกฺโก

มาตรฐานที่ 3                 กระบวนการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 3.1   การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์  

          1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความเอื้ออาทรกตัญญูกตเวที เป็นคนดีตามคุณลักษณะ                                                  ที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

          2. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย(เชิงปริมา­ณ)

          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 82

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดบทบาทหน้าที่

3. สำรวจรายชื่อผู้สอบธรรมศึกษา

4. ทำบัญชีรายชื่อส่งเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธรรมศึกษาประจำปี

6. จัดตารางสอนและเวลาเรียนธรรมศึกษา

15 พ.ค. 61

22 พ.ค. 61

12 มิ.ย. 61

19 มิ.ย. 61

 

25 มิ.ย. 61

 

3 ก.ค. 61

พระปลัดปิยศักดิ์

 

2. ขั้นการดำเนินการ

(do)

1. ดำเนินการสอนธรรมศึกษา

2. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

3. จัดเตรียมห้องเพื่อดำเนินการสอบ

4. ประกาศผลสอบธรรมศึกษาประจำปี2561

5. มอบเกียรติบัตรผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษา

16 ก.ค. 61

5 พ.ย. 61

6 พ.ย. 61

4 ก.พ. 62

18 ก.พ. 62

พระปลัดปิยศักดิ์

 

 

พระปลัดปิยศักดิ์

3. ขั้นการตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลกิจกรรม

25 ก.พ. 62

พระปลัดปิยศักดิ์

4. ขั้นสรุป (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

4 มี.ค. 62

พระปลัดปิยศักดิ์

งบประมาณที่ได้รับ     จำนวน   50,000   (ใช้งบศูนย์ธรรมศึกษาวัดแจ้ง)

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

- ค่าตอบแทนวิทยากร

 

 

 

50,000

รวม (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

50,000

         

วิธีการติดตามและประเมินผล

           1. ผลการสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

           2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาธรรมศึกษา

           2. นักเรียนเป็นคนดีของสังคม

 

 

 

 

(พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยสกฺโก)     (นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์)          (นางมารศรี ช่วยเนียม) 

     เลขานุการกิจกรรม                  หัวหน้าโครงการ          รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ