foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                       ทักษะกระบวนการทางลูกเสือ

แผนงานฝ่าย                บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                  นายจินดา ทองรักษ์

มาตรฐานที่ 1                คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                     2.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและมีเจตคติที่ดีในการทำงาน มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก                                                                          แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมีการวางแผนในการดำเนินชีวิตของตนเองได้

          2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ )

         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีร้อยละ 92

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

 

2. ขั้นดำเนินการ

(do)

 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3. กำหนดกรอบการปฏิบัติกิจกรรม

4. ติดต่อประสานงาน

5. ติดต่อประสานงานวิทยากรสถานที่เข้าค่ายพักแรม

5. ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล

 

6. ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

7 มิ.ย. 61

11 มิ.ย. 61

 

2-6 ก.ค. 61

20 ก.ค. 61

23 ก.ค. 61

 

14-18 ม.ค. 62

 

 

14-18  ม.ค. 62

 

นายจินดา

นายจินดา

 

นายจินดา

นายจินดา

นายจินดา

 

นายจินดา

ครูประจำชั้น

 

นายจินดา

ครูประจำชั้น

 

 

1.ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ร่วมพัฒนาสาธารณะประโยชน์

2.เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กับหน่วยงานภายนอก

19 ม.ค.62

 

1 ก.พ.62

นายจินดา

ครูประจำชั้น

นายจินดา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

4 มี.ค.62

นางณภัทร

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปรายงานกิจกรรมที่ปฏิบัติ

5 มี.ค. 62

นางณภัทร

งบประมาณที่ได้รับ     จำนวน   96,400   บาท  (งบเรียนฟรี 15 ปี)

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

- ค่ากิจกรรมเดินทางไกลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

3,000

2.

-ค่ากิจกรรมเดินทางไกลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

 

3,000

3.

- ค่ากิจกรรมเดินทางไกลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

-

-

3,000

4.

- ค่ากิจกรรมเดินทางไกลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

-

-

3,000

5.

 

- ค่ากิจกรรมค่ายเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-ปีที่ 6

- ค่าอาหารครูและนักเรียน

- ค่าอาหารวิทยากร

- ค่าตอบแทนวิทยากร

- ค่าอาหารว่าง

- ค่าชุดเครื่องถวายพิธีบวงสรวง

-

 

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

15,000

 

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

6.

 

- กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

- ค่าอาหารครูและนักเรียน

- ค่าบำรุงการฝึก

- ค่าบำรุงสถานที่

- ค่าตอบแทนวิทยากร

- ค่าชุดเครื่องถวายพิธีบวงสรวง

 

-

 

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

35,000

 

5,000

5,000

5,000

5,400

1,000

7.

 

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน-วัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา

 

 

-

 

 

-

 

 

3,000

รวม (เก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

96,400

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

          2. สรุปรายงานการจัดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเองมากขึ้น

         2. นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่อยู่ในระดับดี

 

 

 

     (นายจินดา  ทองรักษ์)  (นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์)            (นางมารศรี   ช่วยเนียม)

       เลขานุการกิจกรรม             หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมทักษะกระบวนการทางลูกเสือ

ประจำปี 2561

.......................................................

คำชี้แจง   

          1.   ผู้ประเมินได้แก่      Ο   ผู้บริหาร        Ο   ครู      Ο    นักเรียน      Ο   ผู้ปกครอง      Ο    อื่นๆ ...........                  

          2.   เพศ                      Ο   ชาย      Ο   หญิง

2. จงทำเครื่องหมาย   ⁄    ลงในช่องระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมในตาราง

                             ระดับความพึงพอใจ      5     =     ดีมาก

                                                               4     =     ดี

                                                               3     =     พอใช้

                                                               2     =     ปรับปรุง

                                                               1     =     ควรปรับปรุงอย่างมาก

 

 

ที่

 

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรม

5

4

3

2

1

1

การวางแผนและการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

2

ความพร้อมในการต้อนรับและลงทะเบียนกิจกรรม

 

 

 

 

 

3

ความเหมาะสมของลำดับขั้นตอนและรูปแบบพิธีการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

4

ความเหมาะสมของกิจกรรมฐานการเรียนรู้

 

 

 

 

 

5

ความรู้ที่ได้จากฐานกิจกรรม 

 

 

 

 

 

6

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

7

ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม

 

 

 

 

 

8

ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

                  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

          ............................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................