foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                    วันวิชาการ          

แผนงานฝ่าย             บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ               นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์       

มาตรฐานที่ 1             คุณภาพของผู้เรียน  

ประเด็นพิจารณาที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

  • ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
  • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

มาตรฐานที่ 3              กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1   การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

ประเด็นพิจารณาที่ 2   การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของผู้เรียนที่ผ่านมาตลอด 1 ปีการศึกษา

        2. เพื่อเป็นการจัดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรู้ต่างๆ ในเชิงวิชาการ

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

       ร้อยละ 92 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและรักการเรียนรู้

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

 

 

 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

 

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3. ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดกรอบในการจัดกิจกรรม

4. หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าระดับปฐมวัย กำหนดส่งงานเพื่อจัดแสดงในงานวันวิชาการ

12 พ.ย. 61

 

15 พ.ย. 61

 

20 พ.ย. 61

 

22 พ.ย. 61

นางสาววศินา

 

นางสาววศินา

 

นางสาววศินา

 

กลุ่มสาระ/ปฐมวัย

 

 

5. ประชาสัมพันธ์ทุกฝ่ายรับทราบ

7. ทำหนังสือเชิญครู/บุคลากรโรงเรียนในเครือข่ายร่วมงาน

26 พ.ย. 61

12 ธ.ค. 61

 

นางสาววศินา

 

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1. จัดนิทรรศการวันวิชาการ

 

2. แข่งขันทักษะวิชาการ

10 – 11 ม.ค. 62

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลการจัดกิจกรรม

 

11 ม.ค. 62

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

15 ม.ค. 62

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   100,000   บาท (งบเรียนฟรี 15 ปี)

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1

เต็นท์   10 เต็นท์ๆละ  2,000   1

10

2,000

20,000

2

วัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระ  

-

-

30,000

3

ค่าเวที

-

-

20,000

4

ค่าเครื่องเสียง

 

 

20,000

5

ค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ

-

-

10,000

รวม (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

100,000

 

 วิธีการติดตามและประเมินผล

          การตอบแบบสอบถามแบบประเมินเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเองส่งผลให้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไป

 

 

 

(นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์)     (นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์)       (นางมารศรี  ช่วยเนียม)              

เลขานุการกิจกรรม               หัวหน้าโครงการ                รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

 

  

แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ

ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อกิจกรรม       วันวิชาการ

ส่วนที่ 1 :          ข้อมูลทั่วไป

       1. เพศ                Ο   ชาย      Ο   หญิง

       2. สถานภาพ      Ο   ครู         Ο   นักเรียน      Ο   อื่น ๆ

       3. อายุ               Ο   8-11 ปี      Ο   12-15 ปี      Ο   16-19 ปี      Ο   19 ปีขึ้นไป

 ส่วนที่ 2 :          ความพึงพอใจ

รายการ

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1.1. รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

1.2  ลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

1.3  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

1.4  เอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

1.5  ความเหมาะสมของกิจกรรมการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

2.  ความพึงพอใจด้านคณะทำงาน

2.1  คณะทำงานมีกิริยามารยาทเรียบร้อย

 

 

 

 

 

2.2  คณะทำงานมีความสามารถในการดูแลและแก้ปัญหา

 

 

 

 

 

3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

3.1  สถานที่จัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

3.2  มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

 

 

 

 

 

4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม

4.1  ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า

 

 

 

 

 

4.2  ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

 

5. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3:  ข้อเสนอแนะอื่นๆ

         ...........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

 

 

                                                                                                          ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน