foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                    วันภาษาไทยแห่งชาติ      

แผนงานฝ่าย              บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                นางปิยะนุช  วรสีหะ

มาตรฐานที่ 3              กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1   การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย และกวีเอกของไทยและของโลก

          2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิด สร้างสรรค์ผลงาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ร้อยละ 85 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมีความรู้เข้าใจในวันภาษาไทยแห่งชาติในระดับดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/ วางแผนกิจกรรม

3. ประสานครูประจำชั้น จัดทำป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน เตรียมจัดกิจกรรม

4. ประสานครูกำหนดนักเรียนแข่งขันทักษะและเข้าร่วมกิจกรรม

5. จัดสถานที่ แสดงผลงานนักเรียน

6.ครูและนักเรียนแต่งกายชุดไทย

18 พ.ค. 61

30 พ.ค. 61

 

4 ก.ค. 61

 

9 ก.ค. 61

 

25 ก.ค. 61

26 ก.ค. 61

นางปิยะนุช

หัวหน้าและ

ครูกลุ่มสาระฯ

ครูประจำชั้น

 

ครูประจำชั้น

 

นางปิยะนุช

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1.บูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติทุกช่วงชั้น 1 สัปดาห์

2.อ่านประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ

3.จัดป้ายนิเทศแสดงผลงานนักเรียน

-คัดลายมือ (ทุกช่วงชั้น)

-ท่องบทอาขยาน (ช่วงชั้นที่ 2)

-อ่านทำนองเสนาะ (ช่วงชั้นที่ 3-4)

4.สาธิตการแสดงการละเล่นของเด็กไทย บริเวณหน้าเสาธง

-ขี่ม้าก้านกล้วย

-งูกินหาง

-รีรีข้าวสาร ฯลฯ

16-20 ก.ค.61
26 ก.ค.61

24 ก.ค. 61

26 ก.ค. 61

 

 

 26 ก.ค. 61

 

 

หัวหน้าช่วงชั้น

 

นางปิยะนุช

นางวาริน

นางปิยะนุช

นางสาวสุกัญญา

นางสาววันวิสา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัดทำแบบประเมินกิจกรรม แจกผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย

26 ก.ค. 61

26 ก.ค. 61

นางปิยะนุช

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มนำเสนอหัวหน้าโครงการ

24 ส.ค. 61

นางปิยะนุช

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   3,000   บาท (งบเรียนฟรี 15 ปี)

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าถ่ายเอกสาร

-

1,000

1,000

2.

ค่าอุปกรณ์

 

2,000

2,000

รวม (สามพันบาทถ้วน)

3,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

         1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย

        2.แบบสำรวจเชิงปริมาณการเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1. นักเรียนมีความเข้าใจและตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้น รู้จักกวีเอกของไทยและของโลก และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในรายวิชาอื่นได้

        2. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

 

     

                                   (นางปิยะนุช วรสีหะ)            (นางสาววศินา จันทรบัณดิษฐ์)           (นางมารศรี  ช่วยเนียม)                               

       เลขานุการกิจกรรม                  หัวหน้าโครงการ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

แบบสำรวจเชิงปริมาณของกิจกรรมวันภาษาไทย

ระดับสายชั้น

จำนวนผู้เข้าร่วม

เข้าร่วม(คน)

ไมเข้าร่วม(คน)

คิดเป็นร้อยละ

ช่วงชั้นที่ 1

650

 

 

 

ช่วงชั้นที่ 2

550

 

 

 

ช่วงชั้นที่ 3

500

 

 

 

ช่วงชั้นที่ 4

250

 

 

 

รวม

1950

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2561 โรงเรียนแจ้งวิทยา

คำชี้แจง   โปรดใส่เครื่องหมาย   /   ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม

                5  =  มากที่สุด      4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2 = น้อย      1  =  น้อยที่สุด

เกณฑ์การประเมิน

                 ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า                  50 %

                 ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ                            50-64 %

                 ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ                            65-79 %

                 ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ                            80-90 %

                 ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในสูงกว่าระดับ                   90 %

ข้อมูลทั่วไป      Ο   ครู      Ο   นักเรียน   Ο   อื่นๆ ระบุ.......................................   

             

รายการประเมิน

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1. มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน

         

2. กิจกรรมมีประโยชน์และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

 

 

 

 

 

3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่

 

 

 

 

 

4. สามารถนำความรู้จากการร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้

 

 

 

 

 

5. สภาพแวดล้อมและสถานที่ในการจัดกิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสม

 

 

 

 

 

          6. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

          .............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

 

 

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                     วันสุนทรภู่      

แผนงานฝ่าย              บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ               นางปิยะนุช  วรสีหะ

มาตรฐานที่ 3              กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1   การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย และกวีเอกของไทยและของโลก

          2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิด สร้างสรรค์ผลงาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ร้อยละ 85 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและผู้เรียนมีความรู้เข้าใจในวันสุนทรภู่ในระดับดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/ วางแผนกิจกรรม

3. ประสานครูประจำชั้น จัดทำป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน เตรียมจัดกิจกรรม

4. ประสานครูกำหนดนักเรียนแข่งขันทักษะและเข้าร่วมกิจกรรม

5. ทำประกาศนียบัตรสำหรับผู้ชนะในการประกวด

6. จัดสถานที่ แสดงผลงานนักเรียน

7.ครูและนักเรียนแต่งกายชุดผ้าไทย

18 พ.ค. 61

30 พ.ค. 61

 

1 มิ.ย. 61

 

7 มิ.ย. 61

 

23 มิ.ย. 61

 

23 มิ.ย. 61

26 มิ.ย. 61

นางปิยะนุช

หัวหน้าและ

ครูกลุ่มสาระฯ

ครูประจำชั้น

 

ครูประจำชั้น

 

นางปิยะนุช

 

ผู้ได้รับหมอบหมาย

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1.บูรณาการวันสุนทรภู่ทุกช่วงชั้น 1 สัปดาห์

2.อ่านประวัติสุนทรภู่

3.จัดฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน

- บริเวณอาคารเกษมสุนทร ( ขอความร่วมมือจากครู ช่วงชั้นที่ 4 จัดนักเรียนมาดูแลฐานละ 2 คนโดยครูปิยะนุช เป็นผู้ควบคุมดูแล

-ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมตามฐาน ตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. – 11.30 น

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น – 15.00 น.

-ระยะเวลาในการเข้าฐานแต่ละฐาน 15 นาที ( ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของผู้ควบคุมกิจกรรม )

-เริ่มเวลาเข้าฐาน ช่วงเช้า เป็นของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และ 2  ช่วงบ่าย เป็นการเข้าฐานของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ 4

-ฐานที่ 1 ตอบคำถามประวัติสุนทรภู่

-ฐานที่ 2 วาดภาพระบายสี

-ฐานที่ 3 เกมต่อสำนวน

-ฐานที่ 4 ปริศนาคำทาย

4.แข่งขันทักษะภาษาไทย

ช่วงชั้นที่ 1

-คัดลายมือ

-ระบายสีภาพตัวละคร

ช่วงชั้นทึ่ 2

-คัดลายมือ

-แต่งกลอนสี่       

ช่วงชั้นที่ 3

-คัดลายมือ

-แต่งกลอนแปด

-อ่านทำนองเสนาะ

ช่วงชั้นที่ 4

-คัดลายมือ

-แต่งกลอนแปด

-อ่านทำนองเสนาะ

-การแสดง 1 ชุด

 

18-22 มิ.ย. 61
26 มิ.ย.61

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าช่วงชั้น

 

นางปิยะนุช

นางวาริน

นางปิยะนุช

นางสาวสุกัญญา

นางสาววันวิสา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัดทำแบบประเมินกิจกรรม แจกผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่

26 มิ.ย. 61 ,

26 มิ.ย. 61

นางปิยะนุช

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มนำเสนอหัวหน้าโครงการ

6 ก.ค. 61

นางปิยะนุช

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   5,000   บาท (งบเรียนฟรี 15 ปี)

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าถ่ายเอกสาร

-

3,000

3,000

2.

เกียรติบัตร

-

1,000

1,000

3.

ค่าอุปกรณ์

 

1,000

1,000

รวม (ห้าพันบาทถ้วน)

5,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่

          2.แบบสำรวจเชิงปริมาณการเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. นักเรียนมีความเข้าใจและตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้น รู้จักกวีเอกของไทยและของโลก และสามารถนำความรู้                                                             ไปปรับใช้ในรายวิชาอื่นได้

           2. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

 

    

                              (นางปิยะนุช วรสีหะ)             (นางสาววศินา จันทรบัณดิษฐ์)     (นางมารศรี  ช่วยเนียม)                       

        เลขานุการกิจกรรม                     หัวหน้าโครงการ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

 

แบบสำรวจเชิงปริมาณของกิจกรรมวันสุนทรภู่

ระดับสายชั้น

จำนวนผู้เข้าร่วม

เข้าร่วม(คน)

ไมเข้าร่วม(คน)

คิดเป็นร้อยละ

ช่วงชั้นที่ 1

650

 

 

 

ช่วงชั้นที่ 2

550

 

 

 

ช่วงชั้นที่ 3

500

 

 

 

ช่วงชั้นที่ 4

250

 

 

 

รวม

1950

 

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 โรงเรียนแจ้งวิทยา

 

คำชี้แจง   โปรดใส่เครื่องหมาย   /   ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม

                5  =  มากที่สุด      4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2 = น้อย      1  =  น้อยที่สุด

เกณฑ์การประเมิน

                 ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า                  50 %

                 ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ                            50-64 %

                 ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ                            65-79 %

                 ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ                            80-90 %

                 ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในสูงกว่าระดับ                   90 %

ข้อมูลทั่วไป      Ο   ครู      Ο   นักเรียน   Ο   อื่นๆ ระบุ.......................................  

             

รายการประเมิน

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1. มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน

         

2. กิจกรรมมีประโยชน์และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

 

 

 

 

 

3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่

 

 

 

 

 

4. สามารถนำความรู้จากการร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้

 

 

 

 

 

5. สภาพแวดล้อมและสถานที่ในการจัดกิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสม

 

 

 

 

 

6. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

          .............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................