foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

แผนงาน                       บริหารงานวิชาการ

ชื่อโครงการ                  การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1                คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                   1 ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น                     

                                   2.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

                                   4.ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร

                                   5.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบระดับชาติ

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                                  1.มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

                                  4.สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

 

มาตรฐานที่ 3              กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1    การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

ประเด็นพิจารณาที่ 2    การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณาที่ 3    การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

หลักการและเหตุผล   

         หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน                                     ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ                                                        การจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบวิธีการ ที่หลากหลายโดยคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความสนใจ และความสามารถ                                         ของผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ                                                    การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนให้ส่งผลต่อผู้เรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร                                        ครูผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่งในการนำสื่อ นวัตกรรม หรือแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้นักเรียนผ่านมาตรฐานตามตัวชี้วัด                                      และนักเรียนแต่ละคนศักยภาพในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน จากการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ของปีการศึกษา                                                 ที่ผ่านมาพบว่า มีนักเรียนที่มีศักยภาพหลายคนสามารถเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดเข้าร่วมการในระดับภูมิภาคและได้รับรางวัล                                          แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีศักยภาพเพียงพอ ถ้าได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเต็มที่ การจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง                                                        กับความสามารถของนักเรียนมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

          ดังนั้นทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย                                   และส่งเสริมให้มีนิสัยรักการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์                                                          คิดสังเคราะห์ ช่วยพัฒนาทักษะในการทำงาน  เชื่อมโยงความรู้ที่เรียนในห้องเรียนกับการสร้างสรรค์ชิ้นงานผลงาน และการเรียนรู้                                        จากการลงมือทำ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

วัตถุประสงค์

          ผู้เรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในทุกระดับชั้น มีความภาคภูมิใจร้อยละ 96.5 ในความสำเร็จของตนเอง

         1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำงานอย่างมีระบบวางแผน การทำงานอย่างรอบคอบ ทำงานจนบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

         2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

         3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย และกวีเอกของไทยและของโลก

        4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิด สร้างสรรค์ผลงาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

        5. เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของผู้เรียนที่ผ่านมาตลอด 1 ปีการศึกษา

        6. เพื่อเป็นการจัดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรู้ต่างๆ

       7. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและมีเจตคติที่ดีในการทำงาน มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก                                                                      แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมีการวางแผนในการดำเนินชีวิตของตนเองได้ 

       8. เพื่อให้นักเรียนทุกคนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

       9. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความเอื้ออาทรกตัญญูกตเวที                                                                                    เป็นคนดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

       10. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

       11. เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

       12. เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

       13. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา

       14. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านการเขียนและการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา

       15. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

       16. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ

       17. เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          1. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบและดำเนินงานจนบรรลุความสำเร็จ

          2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความรู้เข้าใจในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยในระดับดี

          3, ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 มีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงาน

          4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ  –  เนตรนารีร้อยละ 92

          5. ผู้เรียนร้อยละ 82 ที่สอบผ่านธรรมศึกษาสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

          6. ร้อยละ 96 ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีจิตสาธารณะ

          7. ผู้เรียนร้อยละ 91 สามารถพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์ได้

          8.ผู้เรียนร้อยละ 89 ขึ้นไป เกิดความรู้ทักษะ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาและเห็นถึงความสำคัญ                                                                          ของการเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าหาความรู้

          9.ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันร้อยละ 89 ของจำนวนรายการที่เข้าร่วม

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

ที่

รายการกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

 

30 เม.ย. 61

861,000

นางสาววศินา

2.

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ

 

16  พ.ค. 61

 

นางสาววศินา

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินกิจกรรม

3.1 การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

 

3.2 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

 

3.3 วันวิชาการ

 

 

3.4 เดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี

 

3.5 การสอนเสริมและสอบธรรมศึกษา

 

3.6 นักศึกษาวิชาทหาร

 

 

3.7 พัฒนาทักษะการอ่าน – การเขียน และการคิดของ

นักเรียนขั้นพื้นฐาน

 

 

 

3.8 เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ (World Education)

 

3.9 แข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

นักเรียน

 

 

นักเรียน

 

 

นักเรียน

 

 

นักเรียน

 

 

นักเรียน

 

 

นักเรียน

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

นักเรียน

 

 

นักเรียน

 

22 พ.ค. 61-

8 ก.พ. 62

 

22 พ.ค. 61 –

1 ส.ค. 61

 

17 พ.ย. 61-15 ม.ค.62

 

7 มิ.ย. 61-5 ก.พ.62

 

16 ก.ค. 61 –

4 มี.ค. 62

 

22 พ.ค. 61-

7 ธ.ค. 61

 

1 ส.ค. 61 –

 15 ม.ค. 62

 

 

 

 

15 พ.ค. 61-11 มี.ค.62

 

30 พ.ค. 61 –1 มี.ค. 62

 

1,000

 

 

8,000

 

 

100,000

(งบเรียนฟรี)

 

96,400

(งบเรียนฟรี)

 

50,000

   (งบศูนย์ธรรมะ)

 

9,000

 

        

         3,000

 

 

 

 

 

110,000

(เรียนฟรี)

 

290,000

(เรียนฟรี)

 

นางสาวสุรีย์พร

 

 

นางปิยะนุช

 

 

นางสาววศินา

 

 

นายจินดา

 

 

พระปลัดปิยะศักดิ์

 

 

ว่าที่ร.ต.หญิงเรวดี

 

นางชญานี

 

 

 

 

 

นางสาวขนิษฐา

 

 

นางอุษา

 

4.

ประเมินผลโครงการ

 

6  มี.ค. 62

 

นางสาววศินา

5.

สรุปผลโครงการและรายงานโครงการ

 

12 มี.ค. 62

 

นางสาววศินา

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ      8 พฤษภาคม 2561 – 12 มีนาคม 2562

งบประมาณ                           667,400 บาท

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

          1. โรงเรียนแจ้งวิทยา

          2.ครูผู้สอน บุคลากร นักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา

          3. วิทยากร

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

-ร้อยละของนักเรียนสามารถวางแผนการ

ทำงานได้อย่างเป็นระบบและดำเนินงานจนบรรลุ

ความสำเร็จ

สังเกต

สัมภาษณ์

ประเมินความพึงพอใจ

 

แบบสังเกต

แบบสัมภาษณ์

ประเมินความพึงพอใจ

- ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวัน

สุนทรภู่และวันภาษาไทยในระดับดี

สำรวจความพึงพอใจ

 

แบบสำรวจ

- ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและรักการเรียนรู้

การตอบแบบสอบถาม

แบบประเมินเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ

- ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-

มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ

สังเกต

สำรวจ

 

แบบสังเกต

แบบสำรวจ

-ร้อยละของนักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษา

สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สำรวจความพึงพอใจ

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ

-ร้อยละของนักศึกษาวิชาทหารทุกนายมีจิตบริการ

และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี

ความสุขสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สำรวจ

 

แบบสำรวจ

-ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออก

เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่เป็นลดลง

อ่านเขียน คา ประโยคข้อความ

 

แบบบันทึกคะแนน

-ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและรักการเรียนรู้

สำรวจ

 

แบบสำรวจ

-ร้อยละของเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการ

แข่งขันและผู้เรียนได้ร่วมแข่งขันทักษะฯ

สำรวจความพึงพอใจ

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. นักเรียนทุกคนมีแฟ้มสะสมผลงานที่มีคุณภาพ

          2. ผู้เรียนรักการทำงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

          3. นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย สืบสานวรรณศิลป์ของกวีเอกของไทยและของโลกได้

          4. นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิด สร้างสรรค์ผลงาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้

          5. ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเอง ส่งผลให้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไป

          6. ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานกับการแข่งขันทักษะ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

          7. นักเรียนมีความภูมิใจในความสำเร็จของตัวเอง

          8. นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น

          9. นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเองมากขึ้น

         10. นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่อยู่ในระดับดี

         11. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาธรรมศึกษา

         12. นักเรียนเป็นคนดีของสังคม

         13. นักศึกษาวิชาทหารมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

         14. นักศึกษาวิชาทหารสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         15. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ การอ่าน - การเขียน สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระ

         16. ผู้เรียนเกิดความรู้ความข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการเข้าใช้ห้องสมุดในเพื่อค้นคว้าหาความรู้อันเป็นผลประโยชน์ต่อการเรียนรู้

         17. ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จากการได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน

         18. ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนระดับที่สูงขึ้น

 

 

 

 

(นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์)

เลขานุการโครงการ

 

 

 

(นางมารศรี  ช่วยเนียม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

 

          (นายธริศร    เทียบปาน)                                     (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                                  ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา
  ผู้เห็นชอบโครงการ                                              ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

 

(พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ