foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                     Steam  Camp

แผนงานฝ่าย               บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                นางสาวหทัยทิพย์  ชูพรหม / นางสาวโชติกา  คงแก้วเคลื่อน

มาตรฐานที่ 3              กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1   การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากประสบการณ์จริง

เป้าหมายเชิงปริมาณ

          ผู้เรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม Steam  Camp

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

         ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม Steam  Camp อยู่ในระดับดี

 

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

 

2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการ

3. ประชุมปฏิบัติกิจกรรมและกำหนดแหล่งเรียนรู้

4. ติดต่อประสานงานแหล่งเรียนรู้/ วิทยากร

5. ประชาสัมพันธ์

24 ม.ค. 62

 

31 ม.ค. 62

 

7 ก.พ. 62

 

14 ก.พ. 62

 

20 ก.พ. 62

นางสาวหทัยทิพย์ , นางสาวโชติกา

นางสาวหทัยทิพย์ , นางสาวโชติกา

นางสาวหทัยทิพย์ , นางสาวโชติกา

ครู ม.ปลาย

 

ครู ม.ปลาย

2. ขั้นดำเนินการ(do)

เข้าค่าย

20 – 22 มี.ค. 62

ครู ม.ปลาย

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

1. ติดตามผลการดำเนินการ

 

2. ประเมินผลกิจกรรม

20 มี.ค. 62

 

22 มี.ค. 62

นางสาวหทัยทิพย์, นางสาวโชติกา

นางสาวโชติกา

4.ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

26 มี.ค. 62

นางสาวหทัยทิพย์, นางสาวโชติกา

งบประมาณที่ได้รับ     จำนวน  50,000  บาท  (งบเรียนฟรี 15 ปี)

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

-

-

8,000

2.

ค่าสถานที่

-

-

10,000

3.

ค่าอาหาร (3 มื้อ)

75

75

30,000

4.

อื่น ๆ

-

-

2,000

รวม (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

50,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          แบบบันทึกการติดตามและแบบประเมินผลกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

          2. ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

  

      (นางหทัยทิพย์  โชติศิริ)        (นายวิรัตน์  พรหมสมบัติ)              (นางมารศรี  ช่วยเนียม)              

        เลขานุการกิจกรรม                หัวหน้าโครงการ    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม Learn Education            

โรงเรียนแจ้งวิทยา  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 22 มีนาคม 2562

คำชี้แจง : โปรดตอบคำถามโดยพิจารณาจากการจัดกิจกรรมและทำเครื่องหมาย   ⁄   ลงในช่อง ให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด

               1. เพศ            Ο   ชาย          Ο   หญิง

               2. ผู้ประเมิน    Ο   นักเรียน     Ο    นักเรียนระดับชั้น........................

คำชี้แจง   โปรดทำเครื่องหมาย    ⁄    ในตารางเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ

                ระดับ 4 = ระดับคุณภาพดีมาก

                ระดับ 3 = ระดับคุณภาพดี

               ระดับ 2 = ระดับคุณภาพพอใช้

               ระดับ 1 = ระดับคุณภาพควรปรับปรุง

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

(4)   ดีมาก

(3)   ดี

(2)   พอใช้

(1)   ควรปรับปรุง

1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม

 

 

 

 

2. สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการ

 

 

 

 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลา

 

 

 

 

4. ความน่าสนใจของกิจกรรม

 

 

 

 

5. ลำดับขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

 

 

 

 

6. ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

7. ความรักความสามัคคีจากกิจกรรมภายในค่าย

 

 

 

 

8. ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

 

 

 

 

9. อาหารและสวัสดิการต่างๆ

 

 

 

 

10.ภาพรวมทั้งหมดของการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

                                                               

   

                                                                คะแนนรวม (40)    ....................................

                                                                   ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน                                                                            

(..............................................)