foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                     Learn Education            

แผนงานฝ่าย              บริหารงานวิชาการ  

ผู้รับผิดชอบ                นางสาวจิราพร เรืองวรรธนะ

มาตรฐานที่ 1              คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                  1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการากผลการวัดระดับชาติ

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เป้าหมายเชิงปริมาณ

        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการร้อยละ 52 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                                  ในรายวิชา คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

        นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม Learn Education  อยู่ในระดับดี           

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. กำหนดจำนวนนักเรียนและห้องเรียน

4. คณะผู้บริหารพิจารณานักเรียน

5. แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ

6. มีการอบรมครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

 24 เม.ย 61

27 เม.ย. 61

30 เม.ย. 61

2 พ.ค. 61

4 พ.ค. 61

นางสาวจิราพร

นางสาวจิราพร

นางสาวจิราพร

นางสาวจิราพร

นางสาวจิราพร

นางสาววิไลรัตน์

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก 200 คน

เริ่มการเรียนการสอน 2 ภาษา โดย

ระบบ ICT ในสองกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

7 พ.ค. 61

 

นางสาวจิราพร

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

          

1. มีการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนต่อเนื่องตลอดภาคเรียน

2. มีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน

3. ประเมินผลปลายภาคเรียน

20 ก.ค. 61 /

20 ก.ย. 61

-

 

17-21 ก.ย.61

นางสาวจิราพร

 

 

 

นางสาวจิราพร

4. ขั้นสรุป          (action)

 

1. สรุปผลการประเมินผลปลายภาคเรียน

2.รายงานผลให้ผู้ปกครองผู้บริการและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

3. นำผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง วางแผนในภาคเรียนที่ 2

1 ต.ค. 61

8 ต.ค. 61

 

 

9-12 ต.ค.61

นางสาวจิราพร

นางสาวจิราพร

 

 

นางสาวจิราพร

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน    420,000    บาท  (งบสนับสนุนจากบริษัท Man A)

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

 

1.

 

ค่าติดตั้งโปรแกรม

 

-

 

-

 

420,000

 

รวม (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

420,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. แบบสังเกต

          2. แบบประเมิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับชาติที่สูงขึ้นในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์

         2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

   

  (นางสาวจิราพร เรืองวรรธนะ)    (นายวิรัตน์ พรหมสมบัติ )            (นางมารศรี    ช่วยเนียม)              

       เลขานุการกิจกรรม                  หัวหน้าโครงการ   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม Learn Education            

โรงเรียนแจ้งวิทยา  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 10 กันยายน 2561

คำชี้แจง : โปรดตอบคำถามโดยพิจารณาจากการจัดกิจกรรมและทำเครื่องหมาย   ⁄    ลงในช่อง ให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด

                1. เพศ            Ο    ชาย         Ο    หญิง

                2. ผู้ประเมิน    Ο    นักเรียน    Ο    นักเรียนระดับชั้น........................

 

คำชี้แจง   โปรดทำเครื่องหมาย    ⁄    ในตารางเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ

                ระดับ 4 = ระดับคุณภาพดีมาก

                ระดับ 3 = ระดับคุณภาพดี

                ระดับ 2 = ระดับคุณภาพพอใช้

                ระดับ 1 = ระดับคุณภาพควรปรับปรุง

 

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

(4)   ดีมาก

(3)   ดี

(2)   พอใช้

(1)   ควรปรับปรุง

1.คำแนะนำการใช้และการแจ้งข้อมูลพื้นฐานของบทเรียนเหมาะสม

 

 

 

 

2.เนื้อหาของบทเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้

 

 

 

 

3.เนื้อหามีความถูกต้องชัดเจนตามสาระวิชา

 

 

 

 

4.การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม สื่อความหมายได้ชัดเจน

 

 

 

 

5.โครงสร้างเนื้อหาครอบคลุมและมีการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่

 

 

 

 

6.การจัดลำดับตามความยากง่ายมีความเหมาะสม

 

 

 

 

7.การออกแบบบทเรียนมีความยืดหยุ่นสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

 

 

 

 

8.กิจกรรมระหว่างเรียนของบทเรียนน่าสนใจมีความเหมาะสม

 

 

 

 

9.คำถามและแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้มีความเหมาะสม

 

 

 

 

10.ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร อ่านง่าย และสีพื้นมีความเหมาะสม

 

 

 

 

11.ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ ชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหา

 

 

 

 

12.เสียงบรรยาย และเสียงประกอบ มีความเหมาะสม

 

 

 

 

13.ปุ่มควบคุมบทเรียนใช้งานง่ายและสื่อความหมายได้ชัดเจน

 

 

 

 

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

(4)   ดีมาก

(3)   ดี

(2)   พอใช้

(1)   ควรปรับปรุง

14.การเชื่อมโยงบทเรียนไปยังส่วนต่าง ๆ ถูกต้องและเหมาะสม

 

 

 

 

15.การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนมีความเหมาะสม

 

 

 

 

 

                                                                    คะแนนรวม (60)    ....................................

                                                                 ลงชื่อ.....................................................ผู้ประเมิน                                                                      

                                                                              (..............................................)