foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                     English Camp

แผนงานฝ่าย              บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                นางสาวสุนิสา  อนันตกุล

มาตรฐานที่ 3              กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน         

                                  1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น     

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากประสบการณ์จริง

          2. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาชีพสุจริต

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

          2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้อยู่ในระดัดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3.ชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์

4.เป้าหมายผู้รับผิดชอบแต่ละช่วงชั้น

25 พ.ค. 61

นางสาวสุนิสา

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 ติดต่อประสานงานแหล่งเรียนรู้/วิทยากร

31 พ.ค. 61

 

นางสาวสุนิสา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

3.1  ประชุมปฏิบัติกิจกรรมและกำหนดแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

3.2 ติดต่อประสานงานแหล่งเรียนรู้/วิทยากร

3.3 ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับชั้น

3.4  เข้าค่ายกลุ่มสาระ/ทัศนศึกษา

1 มิ.ย. 61

 

4 มิ.ย. 61

 

5 มิ.ย.- 31 ก.ค.61

4 - 5 ส.ค.61

 

นางสาวสุนิสา

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

10 ส.ค. 61

นางสาวสุนิสา

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน  20,000  บาท  (งบเรียนฟรี 15 ปี)

 รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าอาหารครูและนักเรียน

100

40

4,000

2.

ค่าเบี้ยเลี้ยงครู,ผู้บริหาร

   

5,000

3.

ค่าวิทยากร

   

3,000

4.

ค่าวัสดุ

   

8,000

รวม  (สองหมื่นบาทถ้วน)

20,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          แบบบันทึกการติดตามและแบบประเมินผลกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

         2. ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

    

 

   (นางสาวสุนิสา  อนันตกุล)     (นายวิรัตน์  พรหมสมบัติ)            (นางมารศรี    ช่วยเนียม)              

       เลขานุการกิจกรรม              หัวหน้าโครงการ       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดกิจกรรม English Camp

โรงเรียนแจ้งวิทยา  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่  4 – 5 สิงหาคม 2561

 คำชี้แจง   กรุณาทำเครื่องหมาย  /  ลงในช่อง และเติมข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการ     Ο   นักเรียนชั้น....................
  2. เพศ        Ο   ชาย      Ο    หญิง     

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ

รายการ

ระดับความพึงพอใจ

1

(น้อยที่สุด)

2        

(น้อย)

3

(ปานกลาง)

4

(มาก)

5

(มากที่สุด)

ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ

1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ

 

 

 

 

 

2. ระยะเวลาการจัดโครงการมีความเหมาะสม

 

 

 

 

 

3. สถานที่เหมาะสมต่อการจัดโครงการ

 

 

 

 

 

4. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

 

 

 

 

 

5. รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

 

 

 

 

 

6. สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม

 

 

 

 

 

7. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการกิจกรรม

          .......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                              ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบประเมิน