foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                     ม่านไม้ไผ่

แผนงานฝ่าย              บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                นางสาววิพรรษา   คำแก้ว

มาตรฐานที่ 1              คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน         

                                   1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น     

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากประสบการณ์จริง

          2. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

เป้าหมาย เชิงปริมาณ

         ร้อยละ 85 ของนักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมม่านไม้ไผ่ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

เชิงคุณภาพ

        นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมม่านไม้ไผ่อยู่ในระดับดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

 

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด

บทบาทหน้าที่

2.1 ชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

2.2 เป้าหมายผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมแต่ละช่วงชั้น

3. ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับชั้น

4 มิ.ย. 61

 

12 มิ.ย. 61

 

 

 

 

 

18 มิ.ย. 61

นางสาววิพรรษา   นางสาวสุภาภรณ์

-หัวหน้ากลุ่มสาระ

-หัวหน้าช่วงชั้น

-หัวหน้าสายชั้น

 

 

 

นางสาววิพรรษา   นางสาวลดาวัลย์

2. ขั้นดำเนินการ(do)

นักเรียนแต่ละช่วงชั้นเข้าร่วมกิจกรรมงานม่านไม้ไผ่

  20  ก.ค. 61

นางสาววิพรรษา   นางสาวสุภาภรณ์

นางสาวลดาวัลย์

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

1.แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ

 

20  ก.ค. 61

นางสาววิพรรษา   นางสาวสุภาภรณ์

4. ขั้นสรุป          (action)

 

1.สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

25 ก.ค. 61

นางสาววิพรรษา   นางสาวสุภาภรณ์

งบประมาณที่ได้รับ       จำนวน   30,000  บาท  (ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี)

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

 

 

10,000

2.

ค่าวัสดุ ไวนิล

 

 

5,000

3.

ค่าของรางวัล

 

 

5,000

4.

อื่นๆ

 

 

10,000

รวม  (สามหมื่นบาทถ้วน)

30,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          ใช้แบบประเมินติดตามจากกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระหลังจากร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน

          2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทำงานเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเรียนรู้ระหว่างกันได้

          3. นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเพิ่มขึ้น

          4. ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษาได้

 

 

  

 (นางสาววิพรรษา คำแก้ว)        (นายวิรัตน์  พรหมสมบัติ)                (นางมารศรี   ช่วยเนียม)              

      เลขานุการกิจกรรม                หัวหน้าโครงการ         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดกิจกรรมม่านไม้ไผ่

ณ หอประชุมเกษม-สุนทร

โรงเรียนแจ้งวิทยา  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

คำชี้แจง : โปรดตอบคำถามโดยพิจารณาจากการจัดกิจกรรมและทำเครื่องหมาย   ⁄    ลงในช่อง ให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด

               1. เพศ           Ο   ชาย       Ο    หญิง

               2. ผู้ประเมิน   Ο   ครู         Ο     นักเรียนระดับชั้น.................

คำชี้แจง   โปรดทำเครื่องหมาย   ⁄   ในตารางเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ

                ระดับ 5 = มีความพึงพอใจมากที่สุด

                ระดับ 4 = มีความพึงพอใจมาก

                ระดับ 3 = มีความพึงพอใจปานกลาง

                ระดับ 2 = มีความพึงพอใจน้อย

                ระดับ 1 = มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

รายการ

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

1. มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรม

 

 

 

 

 

2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

3. ความสวยงามและน่าสนใจของการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

4. ความสะอาดและความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

5. มีผู้ให้ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ

 

 

 

 

 

6. ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

          ...............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................