foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                     ทัศนศึกษาและเข้าค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้

แผนงานฝ่าย              บริหารงานวิชาการ      

ผู้รับผิดชอบ                นางสาวสุนิสา  อนันตกุล                                

มาตรฐานที่ 3              กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ         

ประเด็นพิจารณาที่ 1   1.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน         

วัตถุประสงค์ฃ

         1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากประสบการณ์จริง

         2. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาชีพสุจริต

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1. ผู้เรียนร้อยละ 97.50 ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้

         2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้อยู่ในระดัดีมาก

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน

รายการปฏิบัติ

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

25 พ.ค. 61

นางสาวสุนิสา

2. ขั้นดำเนินการ

(do)

 

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

2.1 ชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

2.2 เป้าหมายผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมแต่ละช่วงชั้นดำเนินกิจกรรม

31 พ.ค. 61

 

-หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

-หัวหน้าช่วงชั้น

 

-หัวหน้าสายชั้น

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

 

3.1  ประชุมปฏิบัติกิจกรรมและกำหนดแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

3.2 ติดต่อประสานงานแหล่งเรียนรู้/วิทยากร

3.3 ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับชั้น

3.4  เข้าค่ายกลุ่มสาระ/ทัศนศึกษา

1 มิ.ย. 61

 

4 มิ.ย. 61

 

5 - 22 มิ.ย.61 13-30 มิ.ย 61

นางสาวสุนิสา

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้บริหาร

6  ก.ค. 61

นางสาวสุนิสา

งบประมาณที่ได้รับ          จำนวน  5,000   บาท  (งบเรียนฟรี 15 ปี)

 

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

   

2,000

2.

ค่าวิทยากร

   

3,000

รวม  ( ห้าพันบาทถ้วน )

5,000

วิธีการติดตามและประเมินผล  

          ใช้แบบประเมินติดตามจากกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระหลังจาก  ร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมากยิ่งขึ้น

          2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทำงานเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเรียนรู้ระหว่างกันได้

         3. ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

         4. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ

         5. ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษาได้

 

 

 

   (นางสาวสุนิสา  อนันตกุล)    (นายวิรัตน์  พรหมสมบัติ)              (นางมารศรี  ช่วยเนียม)              

       เลขานุการกิจกรรม              หัวหน้าโครงการ       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมทัศนศึกษา 

 คำชี้แจง :   โปรดทำเครื่องหมาย  /  ในช่องระดับความพึงพอใจ

                   5   =  มากที่สุด                  4   = มาก         3   =   ปานกลาง

                   2    =  น้อย                       1   =    น้อยที่สุด

 

รายการ

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

ด้านการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

1. การประชาสัมพันธ์โครงการ

 

 

 

 

 

2. ระยะเวลาในการจัดดำเนินการโครงการ

 

 

 

 

 

3. ชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนออกเดินทาง

 

 

 

 

 

4. ความสะดวก ปลอดภัย ของรถโดยสารที่ใช้ในการเดินทาง

 

 

 

 

 

5. การดูแลเอาใจใส่ของคณะครู

 

 

 

 

 

6. กิจกรรมนันทนาการ ขณะเดินทาง

 

 

 

 

 

ด้านผลสัมฤทธิ์ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/เนื้อหาสาระ

 

 

 

 

 

1. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

ด้านการนำไปปรับใช้กับวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

1. การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียน

 

 

 

 

 

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน/นิทรรศการ

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

           ............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................