foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                     การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

แผนงานฝ่าย               บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นางสาวชลลดา  ช่างแก้

มาตรฐานที่  3             กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1   การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

                                 1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย        

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการนำวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้

          2. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1.ร้อยละ 90 ของครูมีความรู้ความสามารถในการนำปัญหาและอุปสรรคจากการเรียนการสอนมาแก้ไข โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน                                มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

         2. ร้อยละ 89 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมชี้แจงคณะ

กรรมการดำเนินงาน

18 พ.ค. 61

23 พ.ค. 61

 

นางสาวชลลดา

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1. คณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียน

2. ครูดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อสำรวจปัญญาที่เกิดขึ้นจริงในการจัดการเรียนการสอน

3. ครูกำหนดหัวข้อเรื่องวิจัยและโครงการวิจัยภาคเรียนที่ 1

4. กำหนดหัวข้อเรื่องการวิจัยและเค้าโครงการวิจัยภาคเรียนที่ 2

5. ครูดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการวิจัยภาคเรียนที่ 1

6. ครูดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2

25 พ.ค. 61

 

4 มิ.ย. 61

 

 

29 มิ.ย. 61

 

3 ธ.ค. 61

 

 

11 มิ.ย. 61–

3 ก.ย. 61

3 ธ.ค. 61–

12 ก.พ. 62

วิทยากรพิเศษและ

คณะกรรมการ

ครูทุกคน

 

 

ครูทุกคน

 

ครูทุกคน

 

 

ครูทุกคน

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

 

7. ครูผู้สอนทำรายงานการวิจัยอย่างง่าย และส่งในภาคเรียนที่ 1

8. ครูผู้สอนทำรายงานการวิจัยอย่างง่ายและส่งภาคเรียนที่ 2

9. ตรวจผลงานวิจัย/รายงานผลการทำวิจัยครั้งที่ 1

10. ตรวจผลงานวิจัย/รายงานผลการทำวิจัยครั้งที่ 2

11. คัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น

12. มอบเกียรติบัตรแก่ครูที่มีผลงานดีเด่น

13. เผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่นในเว็บโรงเรียน

18ก.ย. 61

 

22 ก.พ. 62

 

24 ก.ย. 61

 

25 ก.พ. 62

 

26 ก.พ. 62

27 ก.พ. 62

27 ก.พ. 62

ครูทุกคน

 

ครูทุกคน

 

คณะกรรมการ

 

คณะกรรมการ

 

คณะกรรมการ

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลจากแผนการจัดการเรียนรู้

 

25ก.พ. 62

นางสาวชลลดา

4. ขั้นสรุป (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

28 ก.พ. 62

นางสาวชลลดา

 

งบประมาณ                จำนวน  500  บาท

รายละเอียดงบประมาณ       

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าเอกสารและวัสดุ

   

500

รวม  (ห้าร้อยบาทถ้วน)

500

 

 การประเมินผล

          ตรวจสอบประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนและประเมินจากแผนการจัดการเรียนรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ครูทุกคนสามารถแก้ปัญหาของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

                               

(นางสาวชลลดา  ช่างแก้)    (นายวิรัตน์   พรหมสมบัติ)     (นางมารศรี  ช่วยเนียม)     

                                                   เลขานุการกิจกรรม      หัวหน้าโครงการ          รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ                                   
                                                                                                   

 

 

 

 บบประเมินความพึงพอใจใน กิจกรรม

ชื่องาน/โครงการ   กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

คำชี้แจง               โปรดใส่เครื่องเครื่องหมาย   /    ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม

เกณฑ์การประเมิน

                           ระดับ  1  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า  50%

                           ระดับ  2  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับ   50-74%

                           ระดับ  3  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับ 75-89%

                           ระดับ  4  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า  90%

 

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

1

2

3

4

1.  มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

 

2.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล

 

 

 

 

3. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยการคิดปฏิบัติจริง สรุปองค์ความรู้ ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

 

 

 

 

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนที่ดีขึ้น

 

 

 

 

5. โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินกิจกรรม

 

 

 

 

6. ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินกิจกรรม

 

 

 

 

7. ครูมีความรู้ความสามารถในการนำปัญหาและอุปสรรคจากการเรียนการสอนมาแก้ไข โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

 

 

 

 

8. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน

   (นางสาวชลลดา  ช่างแก้)

 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม