foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                     การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล                 

แผนงานฝ่าย              บริหารงานวิชาร                    

ผู้รับผิดชอบ                นายธีระพล คุปกุลกานท์ / นางปริศนา  โอทอง

มาตรฐานที่ 1              คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                  1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณตามเกณฑ์ ของแต่ละระดับชั้น

                                  1.2 ความสามารถในคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

                                  1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ        

วัตถุประสงค์            

          1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

          2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่เน้นทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์

          3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

          ร้อยละ 88 ของครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับชั้นละ 100 ข้อ

(เชิงคุณภาพ)

          มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพระดับดีไว้ให้บริการแก่ ครู โรงเรียน นักเรียน

ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ        

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

1.2 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ กลุ่มงานวัด,กลุ่มงานทะเบียน,กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 มิ.ย. 61

11 มิ.ย. 61

นายธีระพล

นางปริศนา

2.ขั้นดำเนินการ

(do)

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการหัวหน้าสาระ และ วัดผลช่วงชั้น ดำเนินการออกแบบข้อสอบกลาง

2.2 จัดวิทยากรการประชุมชี้แจงรายละเอียดการใช้ โปรแกรม ป.พ.5 ป.พ.6

2.2 จัดวิทยากรการประชุมชี้แจงรายละเอียดการออกแบบทดสอบ แต่ละกลุ่มสาระ

2.3หัวหน้ากลุ่มสาระวิเคราะห์คะแนนข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ของ8กลุ่มสาระการเรียนรู้

12 มิ.ย 61

 

 

14 มิ.ย 61

 

19 มิ.ย 61

 

30 มิ.ย 61

 

นายธีระพล

นางปริศนา

 

นายวิรัตน์

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

3.1ประเมินผลกิจกรรม

3.2ประเมินผลการดำเนินการสร้างแบบทดสอบแต่ละช่วงชั้นในกลุ่มสาระการ

16 มี.ค. 62

นายวิรัตน์ ,

นางปริศนา

 

4.สรุป

(action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

23 มี.ค. 62

นายธีระพล

นางปริศนา

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 10,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าแอพพลิเคชั่นตรวจข้อสอบ

3

300

900

2.

ค่าโปรแกรมวัดผล ป.พ.5,ป.พ.6

1

9000

9000

3.

ค่าอุปกรณ์จัดเตรียมข้อสอบ

1

100

100

รวม (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

10,000

การติดตามและประเมินผล 

         - ติดตามผลการทดสอบและประเมินทุกระยะการดำเนินการ

         - แบบประเมินความพึงพอใจการใช้เครื่องมือตรวจข้อสอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

        1. สถานศึกษามีแบบการทดสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

        2. นักเรียนได้รับการประเมินผลสมรรถนะสำคัญและผลสัมฤทธิ์นกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

 

                        

 

                    

  (นายธีระพล คุปกุลกานท์)      (นายวิรัตน์  พรหมสมบัติ)          (นางมารศรี ช่วยเนียม)                                  

      เลขานุการกิจกรรม                หัวหน้าโครงการ       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจของครู

แบบบันทึกผลการประเมินเครื่องมือวัดและประเมินผล

ชื่อครูผู้สอน ...............................

โรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา

วิชา ....................... รหัสวิชา .................. ชั้น........................

คำชี้แจง ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมาย  /  ลงในช่องระดับความพึงพอใจ ตามความเป็นจริง 

องค์ประกอบ

ระดับความพึงพอใจ

ดีมาก

ดี

ควรปรับปรุง(ระบุ)

เนื้อหาการออกข้อสอบ

1. ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด

2. เนื้อหาข้อสอบครบถ้วน

3. ชัดเจน เข้าใจง่าย

สื่อการวัดและประเมินผล

1. เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา ความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน

2. สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน

3. เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการวัด และเครื่องมือวัดสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้เรียน

2. วิธีการวัดและเครื่องมือวัดมีความสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา

3. วิธีการวัดและเครื่องมือวัดสอดคล้องกับขั้นตอนและกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรม

4. เกณฑ์การประเมินผลมีความสอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้เรียน

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

            การประเมินองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้หากพบว่า ระดับคุณภาพใดมีการปฏิบัติมากที่สุด แสดงว่าองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพนั้น

สรุปภาพรวมองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพ

           Ο  ดีมาก      Ο   ดี      Ο   ควรปรับปรุง

ข้อเสนอแนะอื่นๆ............................................................................................................................................................................

                                               ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน