foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                    การสอนเสริมทักษะทางวิชาการ

แผนงานฝ่าย             บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ               นางบุปผาพรรณ  ดวงสุวรรณ

มาตรฐานที่ 1             คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่  1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                  1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

วัตถุประสงค์

          เพื่อพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนระดับชั้น ป.6  ม.3 และ ม.6      ให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ร้อยละ 95 ของผู้เรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 0.5 ในทุกกลุ่มสาระ

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

 

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริม

2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3. ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนในระดับชั้น ป.6 ม.3 และม.6 ร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากผลการทดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา

4. จัดทำกำหนดการสอนเสริม O-NET ในระดับชั้น ป.6,ม.3 และ ม.6 และมอบหมายหน้าที่การสอน

5. เตรียมเอกสารการสอนเสริมO-NET แต่ละกลุ่มสาระฯ  ในระดับชั้น ป.6

ม.3 และ ม.6

15 พ.ค. 61

 

16 พ.ค. 61

 

21-25 พ.ค. 61

 

 

 

29 พ.ค. 61

 

 

30 พ.ค. - 15 มิ.ย. 61

นางบุปผาพรรณ

 

นางบุปผาพรรณ

 

นางบุปผาพรรณ

นางสาวมัญชรินและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางบุปผาพรรณและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูประจำวิชา

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1. ทดสอบก่อนเรียนเสริม O-NET ทั้ง 5 กลุ่มสาระ

18 – 22 มิ.ย.61

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

 

2. ดำเนินการสอนเสริม 0-NET  ทุกกลุ่มสาระ

3. ประเมินผลการทดสอบระหว่างเรียนทั้ง 4 กลุ่มสาระ

4. ประเมินผลการทดสอบหลังเรียนทั้ง  กลุ่มสาระ

5. นักเรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

6. วิเคราะห์จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

2 ก.ค.61 –

31 ม.ค. 62

2 ก.ค.61 –

31 ม.ค. 62

21 – 25 ม.ค.62

 

1 – 11 ก.พ. 62

 

 

18 – 29 มี.ค. 62

 

 

ครูประจำวิชา

 

ครูประจำวิชา

 

ครูประจำชั้น

 

ครูประจำชั้น

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูประจำวิชา และครูประจำชั้น

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลกิจกรรม

-แบบประเมินผลการทดสอบระหว่างสอนเสริม

26 มี.ค. 62

นางบุปผาพรรณ

นางสาวมัญชริน

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

29 มี.ค. 62

นางบุปผาพรรณ

นางสาวมัญชริน

               

งบประมาณที่ได้รับ               จำนวน   -  บาท

รายละเอียดงบประมาณ                      -

วิธีการติดตามและประเมินผล

          ติดตามผลการทดสอบและประเมินทุกระยะการดำเนินการ โดยใช้แบบประเมิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

         ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 

 

   

(นางบุปผาพรรณ  ดวงสุวรรณ)     (นายวิรัตน์  พรหมสมบัติ)          (นางมารศรี  ช่วยเนียม)              

        เลขานุการกิจกรรม               หัวหน้าโครงการ     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจในการสอนเสริมทักษะทางวิชาการ

คำชี้แจง        โปรดใส่เครื่องหมาย   /   ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม

เกณฑ์การประเมิน   
                     ระดับ 1  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %   

                     ระดับ 2  หมายถึง   ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 -74  %

                     ระดับ 3  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับ 75 -89%      

                     ระดับ 4  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90 % 

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

1

2

3

4

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

 

 

 

 

   1.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ

 

 

 

 

   1.2  ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง

 

 

 

 

   1.3  ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน /โครงการ

 

 

 

 

   1.4  ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ

 

 

 

 

   1.5  ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ

 

 

 

 

2. ประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

 

 

 

 

   2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ

 

 

 

 

   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ

 

 

 

 

   2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการสามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ

 

 

 

 

   2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้รับผิดชอบโครงการ /วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ

 

 

 

 

3. ประเมินผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

    3.1  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

 

 

 

 

    3.2  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการกิจกรรม

          ......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                        ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบประเมิน