foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

แผนงาน                   บริหารงานวิชาการ
ชื่อโครงการ              ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลักษณะโครงการ
       ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1                การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 6                การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารเพื่อการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 7                การส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1             คุณภาพผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                  1.1 ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

                                  1.2 ความสามารถในการอ่านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมี

                                        วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

                                  1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติ

มาตรฐานที่             กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1    มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

ประเด็นพิจารณาที่ 3    การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายวิรัตน์  พรหมสมบัติ

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     บริหารงานวิชาการ

หลักการและเหตุผล

         เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนแจ้งวิทยาในปัจจุบันผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านรายกลุ่มสาระต่างๆ                                อยู่ในระดับพอใช้ ทางโรงเรียนจึงต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศักยภาพของผู้เรียน

          ดังนั้นทางโรงเรียนแจ้งวิทยาตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนจึงได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของการคิดวิเคราะห์                                อย่างเป็นระบบเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการแก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

         2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

         3. พัฒนาให้ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านการคิดวิเคราะห์และวิธีการแก้ปัญหาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม                                                    หลักสูตรสถานศึกษา

         4. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ ของแต่ละระดับชั้น

         5. เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่เน้นทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์

         6. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

         7. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน

        8. เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์และวิธีการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆได้

        9. เพื่อพิจารณาให้ครูมีความรู้และความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียน

        10. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

         1. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น5 ในทุกกลุ่มสาระ

         2. ร้อยละ 88 ของครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับชั้นละ 100 ข้อ

         3. ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงาน

         4. ร้อยละ 89 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์ได้ในระดับดี

         5. ร้อยละ 90 ของครูมีความรู้ความสามารถในการนำปัญหาและอุปสรรคจากการเรียนการสอนมาแก้ไข โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน                               มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

          6. ร้อยละ 89 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

          7. ผู้เรียนร้อยละ 97.50 ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้

          8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้อยู่ในระดัดีมาก

          9. ร้อยละ 85 ของนักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

          10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้อยู่ในระดัดี

          11. ร้อยละ 85 ของนักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมม่านไม้ไผ่ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

          12. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมม่านไม้ไผ่อยู่ในระดับดี

          13. ผู้เรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม Steam Camp

          14. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม Steam Camp อยู่ในระดับดี

          15. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการร้อยละ 52 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                               ในรายวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี

         16. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม Learn Education อยู่ในระดับดี           

ขั้นตอนการดำเนินการ

รายการกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

 

5 เม.ย. 61

 

นายวิรัตน์

2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน

 

 

 14 พ.ค. 61

 

 

นายวิรัตน์

3. ดำเนินกิจกรรม / งาน

  3.1  สอนเสริมทักษะทางวิชาการ

  3.2 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

  3.3 โครงงานเพื่อการเรียนรู้

 

3.4 การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

  3.5 ทัศนศึกษา

กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระ

  3.6  English Camp

 

  3.7  ม่านไม้ไผ่

 

  3.8 Steam Camp

 

 3.6 Learn Education            

 

นร. ป.6 ม.3

และ ม.6

นร. ป.1-ม.6

 

นร. ป.1-ม.6

 

นร. ป.1-ม.6

 

 

นร. ป.1-ม.6

 

นร. ม.1-ม.6

 

นร. ม.1-ม.6

 

นร. ม.4-ม.6

 

2 ก.ค. 61 -

31 ม.ค. 62

12 มิ.ย. 61 -

23 มี.ค. 62

17 พ.ค. 61 -

25 ก.พ. 62

25 พ.ค. 61 -

25 ก.พ. 62

 

31 พ.ค. 61 -

6 ก.ค. 61

4-5 ส.ค. 61 -10 ส.ค. 61

20 ก.ค. 61   - 25 ก.ค. 61

20 มี.ค. 62 –  26 มี.ค  62

7 พ.ค. 61 -

12 ต.ค. 61

 

-

 

10,000

 

500

 

500

 

 

4,500

 

งบเรียนฟรี

20,000

งบเรียนฟรี

30,000

50,000

 

งบ Man A

420,000

 

นางบุปผาพรรณ

 

นายธีระพล

 

นางขวัญฤทัย

 

นางชลดา

 

 

นางสาวสุนิสา

 

นางสาวสุนิสา

 

นาสาววิพรรษา

 

นางหทัยทิพย์

 

นางสาวจิราพร

4. ประเมินผลโครงการ

 

29 มี.ค. 62

 

นายวิรัตน์

5. สรุปผลและรายงานโครงการ

 

29 มี.ค. 62

 

นายวิรัตน์

ระยะเวลาดำเนินการ  14 พฤษภาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562
งบประมาณ                536,000 บาท 

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
          1. โรงเรียนแจ้งวิทยา

          2. ครูผู้สอนโรงเรียนแจ้งวิทยา

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

- ร้อยละ 95 ของผู้เรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 0.5 ในทุกกลุ่มสาระ

-ร้อยละ 88 ของครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับชั้นละ 100 ข้อ

-ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงาน

-ร้อยละ 89 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์ได้ในระดับดี

-ร้อยละ 90 ของครูมีความรู้ความสามารถในการนำปัญหาและอุปสรรคจากการเรียนการสอนมาแก้ไข โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

-ร้อยละ 89 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

-ผู้เรียนร้อยละ 97.50 ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้อยู่ในระดัดีมาก

-ร้อยละ 85 ของนักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้อยู่ในระดัดี

-ร้อยละ 85 ของนักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมม่านไม้ไผ่ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

-นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมม่านไม้ไผ่อยู่ในระดับดี

-ผู้เรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม Steam  Camp

 

-ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม Steam  Camp อยู่ในระดับดี

-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการร้อยละ 52 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี

-นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม Learn Education  อยู่ในระดับดี           

 

- การทดสอบ

- การสำรวจ

- การสังเกต

- การทดสอบ

- การสอบถาม

 

- การทดสอบ

- การสำรวจ

- การทดสอบ

- การสอบถาม

 

- การทดสอบ

- การสำรวจ

 

- การทดสอบ

- การสอบถาม

- การสำรวจ

 

- การสอบถาม

 

- การสอบถาม

-การสำรวจ

 

- การสอบถาม

-การสำรวจ

- การสอบถาม

-การสำรวจ

 

- การสอบถาม

-การสำรวจ

- การสอบถาม

-การสอบถาม

-การสอบถาม

 

-การทดสอบ

-การสำรวจ

 

 

-การสอบถาม

-การทดสอบ

 

- แบบทดสอบ

- แบบสำรวจ

-แบบสอบถาม

- แบบทดสอบ

-แบบสอบถาม

 

- แบบสำรวจ

-แบบสอบถาม

- แบบสำรวจ

-แบบสอบถาม

- แบบสำรวจ

-แบบสอบถาม

-แบบสำรวจความพึงพอใจ

- แบบทดสอบ

-แบบสอบถาม

- แบบสำรวจ

-แบบสอบถาม

-แบบสำรวจความพึงพอใจ

-แบบสำรวจความพึงพอใจ

-แบบสอบถาม

-แบบสำรวจความพึงพอใจ

-แบบสำรวจความพึงพอใจ

 

-แบบสำรวจความพึงพอใจ

-แบบสำรวจความพึงพอใจ

-แบบสอบถามความพึงพอใจ

-แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

         2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

         3. สถานศึกษามีแบบการทดสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

         4. นักเรียนได้รับการประเมินผลสมรรถนะสำคัญและผลสัมฤทธิ์นกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

         5. นักเรียนสามารถวางแผนการทำงานและดำเนินการจัดทำโครงงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดฃ

         6. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคิดวิเคราะห์และวิธีการแก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

         7. ครูทุกคนสามารถแก้ปัญหาของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

(นายวิรัตน์  พรหมสมบัติ)

หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลประเมินผล

เลขานุการโครงการ

 

 

 

 

 

(นางมารศรี    ช่วยเนียม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

 

          (นายธริศร    เทียบปาน)                                          (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

      ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                                      ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

   ผู้เห็นชอบโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ                  

 

 

 

 

(พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ